Lubojaty

Oficiální stránky obce Lubojaty a tvoje nebo moje :-)

nacházíte se v kategorii - Vyhlášky

Oznámení záměru města o prodeji pozemku v místní části Lubojat: parc. č. st. 89 zastavěná plocha a nádvoří.

MĚSTO BÍLOVEC
v souladu s § 39, zákona číslo 128/2000 Sb.
z v e ř e j ň u j e

záměr města prodat pozemek
parc. č. st. 89 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 482 m2, jehož součástí je stavba: Lubojaty č. p. 58, obč. vyb, stojící na pozemku p. č. st. 89, vše v kat. území Lubojaty.

Jedná se o objekt budovy Osadního výboru v Lubojatech.
Žádosti doručte v zalepené obálce označené „cenová nabídka – pozemek p. č. st. 89 v k. ú. Lubojaty“ na podatelnu Městského úřadu Bílovec, nebo poštou na adresu: Městský úřad Bílovec, odbor finanční, 17. listopadu čp. 411, 74301 Bílovec, nejpozději do 31. 03. 2021, do 17,00 hodin. V žádosti je nutno uvést závazný záměr budoucího kupujícího, jak bude s nemovitostmi nakládáno (k jakému účelu bude nemovitost užívat), a nabídku kupní ceny. K výsledné kupní ceně budou připočteny náklady spojené s prodejem pozemku.
Při podání žádosti o koupi pozemku p. č. st. 89 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Lubojaty č.p. 58, obč. vyb, stojící na pozemku p. č. st. 89, vše v kat. území Lubojaty. musí být uhrazena peněžitá jistina ve výši 35.000,- Kč, která musí být uhrazena při podání žádosti na účet města číslo 6015- 1761833319/0800.
Zaplacením jistiny ve výši 35.000,- Kč zájemce souhlasí, že v případě, že do 90 dnů od schválení zastupitelstvem města neuzavře kupní smlouvu a neuhradí kupní cenu, náleží Městu Bílovec 40% z uhrazené jistiny jako smluvní pokuta.
Postup při majetkoprávních úkonech města a vzor kupní smlouvy je umístěn na internetových stránkách Města Bílovce www.bilovec.cz, v sekci formuláře ke stažení a vzor kupní smlouvy dále pod odkazem Vzorové smlouvy města Bílovce – Vzorová kupní smlouva s předkupním právem. Případné připomínky, či návrhy na změny ve smlouvě je kupující povinen uvést ve své nabídce. Město Bílovec se tímto nezavazuje k jejich akceptaci.
Žádosti doručené po datu 31. 03. 2021 nebudou do výběrového řízení zařazeny (touto lhůtou je stanoveno datum, kdy musí být žádost doručena na výše uvedenou adresu, nikoliv odeslána uchazečem). Zájemci mohou získat podrobnější informace k prodeji nemovitostí na odboru finančním, Městského úřadu Bílovec, 17. listopadu 411, Bílovec, nebo na telefonním čísle 556 312 144.
Vyvěšeno::
Sňato:

Mgr. Renata Mikolašová
starostka města v.r.
„otisk úředního razítka“
Tento záměr bude vyvěšen po dobu nejméně 15-ti dnů, aby se k němu mohli občané vyjádřit a podat své návrhy a připomínky.

KATEGORIE - Archiv aktualit, Osadní výbor, Vyhlášky | Jeden komentář »
3. 3. 2021


OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4/2017, kterou se upravují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství platí také pro Lubojaty.

A mimo jiné zakazuje pohyb psů bez vodítka. Psi, jejichž výška v kohoutku je 40 cm a více, pak musí mít nasazený náhubek. Úplné znění vyhlášky č.4/2017

KATEGORIE - Archiv aktualit, Vyhlášky | Bez komentářů »
27. 4. 2017


INFORMAČNÍ MATERIÁL MŽP – Vyhněte se pokutám, nečekejte a nechte si udělat „technickou“ svého kotle na pevná paliva.

Servisního technika najdete snadno i na internetu

Majitelé většiny kotlů na tuhá paliva napojených na teplovodní soustavu ústředního vytápění domu mají podle platného zákona o ochraně ovzduší od roku 2012 novou povinnost, kterou musí splnit do konce letošního roku. Do konce roku musí každý spalovací zdroj na tuhá paliva o příkonu 10 – 300 kW napojený na radiátory projít kontrolou technického stavu a provozu (revizí). Od 1. ledna 2017 si totiž může úřad vašeho města nebo obce s rozšířenou působností vyžádat potvrzení o revizi. V případě nedodržení povinnosti čeká domácnosti postih až do výše 20 tisíc korun. Nejpozději za dva roky je nutné revizi kotle pravidelně zopakovat. celý článek..

KATEGORIE - Archiv aktualit, Osadní výbor, Vyhlášky | Bez komentářů »
24. 1. 2017


Ceník a pravidla služeb poskytovaných odborem kultury a sportu Městského úřadu Bílovec.

celý článek..

KATEGORIE - Archiv aktualit, Vyhlášky, Z činnosti osadního výboru | Bez komentářů »
30. 5. 2016


Podomní prodej v Bílovci zakázán.

celý článek..

KATEGORIE - Vyhlášky, Z činnosti osadního výboru | Jeden komentář »
15. 2. 2013


Ministr financí snížil správní poplatek za povolení tomboly

celý článek..

KATEGORIE - Archiv aktualit, Hasičské akce, Vyhlášky, Zahrádkářské akce | Bez komentářů »
8. 2. 2012


Obecně závazná vyhláška č. 2/2010 o zabezpečení veřejného pořádku omezením hluku o nedělích

celý článek..

KATEGORIE - Archiv aktualit, Vyhlášky | 9 koment. »
27. 9. 2010


Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o zákazu požití alkoholu na veřejných prostranstvích, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku

celý článek..

KATEGORIE - Archiv aktualit, Vyhlášky | Bez komentářů »
26. 9. 2010


function openCmp(event){ event.preventDefault(); event.stopPropagation(); scmp.open(); }}