Lubojaty

Oficiální stránky obce Lubojaty a tvoje nebo moje :-)

Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o zákazu požití alkoholu na veřejných prostranstvích, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku


Zastupitelstvo města Bílovec schválilo na svém 26. zasedání konaném dne 7. 9. 2010 v souladu s § 10 písm. a) a v souladu s ustanovením § 84 odst. 2. písm. h) zákona č. 128/2000Sb., O obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen vyhláška)

Článek 1

1. Požití alkoholických nápojů a aplikace jiných návykových látek na veřejném prostranství je činností, která narušuje veřejný pořádek nebo je v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku.

2. Na území města Bílovec se zakazuje požívat alkoholické nápoje a jiné návykové látky na veřejných prostranstvích stanovených v příloze č. 1 této vyhlášky.


Článek 2

1. Zákaz požití alkoholu a jiných návykových látek se nevztahuje na veřejná prostranství uvedená v článku 1 odst. 2.

a) ve dnech 31. prosince a 1. ledna běžného roku

b) v době a místě konání akcí pořádaných městem Bílovec

c) v prostorách restauračních zahrádek, které jsou součástí restauračních zařízení, v souladu s jejich provozní dobou.

2. Rozhodnutí o výjimce z tohoto zákazu může pro pořádání konkrétní akce vydat rada města, a to na základě písemné žádosti organizátora podané městu nejméně do 30 dnů před konáním akce.


Článek 3
Výklad pojmů:


1. Veřejným prostranstvím se v souvislosti s dotčeným ustanovením zákona o obcích rozumí všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky, autobusové zastávky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. Bližší specifikace veřejných prostranství je uvedena v Příloze č. 1 této vyhlášky

2. Alkoholickým nápojem je lihovina, víno, pivo. Alkoholickým nápojem se rozumí též nápoj, který není uveden ve větě první, pokud obsahuje více než 0,5 objemového procenta alkoholu.

3. Návykovou látkou se pro účely tohoto pokynu rozumí alkohol, omamné látky, psychotropní látky a ostatní látky způsobilé nepříznivě ovlivnit psychiku člověka nebo jeho ovládací nebo rozpoznávací schopnosti nebo sociální chování.

Článek 4
Společná a závěrečná ustanovení


1. Porušení ustanovení této vyhlášky lze postihovat podle zvláštních právních předpisů.

2. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 01. 10. 2010.

Ing. Sylva Kováčiková - starostka města
Miroslav Kratochvíl - místostarosta

Příloha č. 1:
Vymezení některých veřejných prostranství ve městě Bílovec a jeho místních částech k obecně závazné vyhlášce města Bílovce č. 1/2010, o zákazu požití alkoholu na veřejných prostranstvích, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
(místa, ulice, náměstí, parky, sportoviště, dětská hřiště, ulice, veřejná zeleň, autobusové zastávky, tržnice)

1. Sportoviště a dětská hřiště
a) ul. 17. listopadu - dětské hřiště u věžáku č. 315
b) ul. Nad Přehradou - dětské hřiště
c) ul. Radotínská - dětská hřiště u bytových domů
d) ul. Komenského - hřiště u bývalé mateřské školy
e) ul. Komenského - asfaltové hřiště
f) ul. Wolkerova - dětské hřiště
g) ul. Wolkerova - hřiště u Základní školy T. G. M.
h) ul. 17. listopadu - hřiště u Gymnázia M. K.
i) ul. Ostravská - hřiště u Základní školy T. G. M.
j) ul. Opavská - areál lesoparku Střelnice, dětské hřiště a volejbalové kurty
k) ul. Tovární - areál a dětské hřiště u Domu dětí a mládeže
l) ul. Tovární - skatepark
m) Lubojaty - dětský koutek u mateřské a základní školy
n) Stará Ves - dětský koutek u Mateřské a základní školy

2. Ulice, náměstí, parky, veřejná zeleň, autobusové zastávky, tržnice
a) ul. 1. máje
b) ul. 17. listopadu
c) ul. B. Němcové
d) ul. Beskydská
e) ul. Bezručova
f) ul. Bílovská
g) ul. Budovatelská
h) ul. Čs. Armády
i) ul. Dukelská
j) ul. Havlíčkova
k) ul. Jeremenkova
l) ul. Jiráskova
m) ul. Komenského
n) ul. Krátká
o) ul. Labuť
p) ul. Luční
q) ul. Městský kopec
r) ul. Mlýnská
s) ul. Na Nádraží
t) ul. Na Samotě
u) ul. Nad Přehradou
v) ul. Nad Střelnicí
w) ul. Nová cesta
x) ul. Opavská
y) ul. Ostravská
z) ul. Pivovarská
aa) ul. Pod Hubleskou
bb) ul. Pod Strání
cc) ul. Příkopní
dd) ul. Puškinova
ee) ul. Radotínská
ff) ul. Sklenářská
gg) ul. Slepá
hh) ul. Slezské náměstí
ii) ul. Slunečná
jj) ul. Smetanova
kk) ul. Sokolovská
ll) ul. Stodolní
mm) ul. Sv. Čecha
nn) ul. Svobodova
oo) ul. Šmeralova
pp) ul. Tkalcovská
qq) ul. Tovární
rr) ul. U potoka
ss) ul. U splavu
tt) ul. U střelnice
uu) ul. Valová
vv) ul. Vrchlického
ww) ul. Wolkerova
xx) ul. Za Nemocnicí
yy) ul. Zahradní
zz) ul. Zámecká

KATEGORIE - Archiv aktualit, VyhláškyZáří 26th, 2010

Napsat komentář


Redakce lubojaty.cz si vyhrazuje právo mazat podle vlastního uvážení texty anonymní, urážlivé, agresivní, úmyslně komolené a také zjevné provokace.

function openCmp(event){ event.preventDefault(); event.stopPropagation(); scmp.open(); }}