Lubojaty

Oficiální stránky obce Lubojaty a tvoje nebo moje :-)

nacházíte se v kategorii - Zápisy z jednání OV

Zápis z jednání osadního výboru ze dne 1.12.2021

Zúčastnění: Iva Chovancová, Pavel Lazecký, Jan Solnický, Pavel Musil, Zápis: -
Osadní výbor připomíná ukončení svozu plastového odpadu v pytlích od 1. ledna 2022. Bude zaveden sběr tříděného odpadu prostřednictvím 240 l popelnic na plast a papír přímo z jednotlivých domácností občanů. OV apeluje na občany, aby si zažádali o přidělení plastových popelnic.
- Zástupci OV se zúčastnili další schůzky s projektantem a zástupci města k dalšímu upřesnění projektu rekonstrukce šaten, připomínky OV byly do projektu zapracovány.
- Z důvodu vyhlášky o zimní údržbě, podle které provádí údržbu komunikace její vlastník. Nedochází k vyhrnováni cesty u zastávky směr Bílovec (parcela č. 1964 v k.ú. toho času v majetku Pozemkového fondu). OV žádá o výjimku z této vyhlášky a přidání cesty do plánu zimní údržby.
chůze OV:
Další schůze OV bude ve středu 5. 1. 2022 v 19:0

KATEGORIE - Aktuality - pozvánky, Osadní výbor, Zápisy z jednání OV | Bez komentářů »
13. 12. 2021


Zápis z jednání osadního výboru ze dne 1.11.2021

Zúčastnění:
Iva Chovancová, Pavel Lazecký, Miroslav Havelka, Jan Solnický, Pavel Musil,

Zápis:
- OV zve všechny občany na slavnostní rozsvěcení vánočního stromu, které se uskuteční v neděli 28.11. v 17:00.
- Osadní výbor a zástupci spolku se domluvili na společné organizací obecního plesu. Protože kulturní dům v Tisku je využíván místní základní školou po dobu rekonstrukce ZŠ a není možné v kulturním domě pořádat akce, příští ples se bude konat ve Slatině. Předpokládaný termín 5.2. 2022.
- Na poslední schůzi zástupců města s občany Lubojat bylo nabídnuto občanům zapůjčení popelnic na plast a papír s informací, že od Nového roku nebude pokračováno ve svozu plastu v pytlích. Dále zástupci města potvrdili, že není plánováno odstranit kontejnery na tříděný odpad. Podle informací OV může však k zrušení kontejnerů v Lubojatech dojít. Z důvodu protichůdných informací OV žádá o jasné stanovisko, jak bude s odpady v Lubojatech v roce 2022 nakládáno.
-Osadní výbor žádá, aby byl seznámen s vyjádřeními městského úřadu k zápisům OV, na které je odkazováno v zápisech Rady města a Zastupitelstva města.
Schůze OV:


Další schůze OV bude ve středu 1. 12. 2021 v 18:00


KATEGORIE - Archiv aktualit, Osadní výbor, Zápisy z jednání OV | Bez komentářů »
18. 11. 2021


Zápis z jednání osadního výboru ze dne 6.10.2021.

Zúčastnění: Iva Chovancová, Pavel Lazecký, Miroslav Havelka, Jan Solnický, Pavel Musil,

Zápis:
- Osadní výbor zve občany na lampionový průvod, který se uskuteční v pátek 29. 10. Děti budou mít opět možnost vyrobit si své lampiony před průvodem na hasičárně. Začátek akce bude upřesněn.
- Osadní výbor souhlasí s příspěvkem Mysliveckému sdružení ve výši 1500 Kč na akci “Dětský den s myslivci.
- OV schvaluje žádost Zahrádkářského spolku o příspěvek 2000 Kč na akci - Jak chutná podzi- .

Schůze OV: Další schůze OV bude ve středu 3. 11. 2021 v 19:00

KATEGORIE - Archiv aktualit, Zápisy z jednání OV | Bez komentářů »
25. 10. 2021


Zápis z jednání osadního výboru ze dne 1.9.2021

Zúčastnění:
Iva Chovancová, Miroslav Havelka, Jan Solnický, Pavel Musil,

Zápis:
- Osadní výbor znovu žádá vedení města, aby se zasadilo o převod místní komunikace parc.č. 1964 (komunikace u zastávky směr Bílovec), nebo alespoň její části procházející zastavěným územím, ze Státního pozemkového úřadu do majetku města.
- OV po konzultaci s rodiči upřesní výběr herního prvku pro rozšíření dětského hřiště.

Schůze OV: Další schůze OV bude ve středu 6. 10. 2021 v 19:00

KATEGORIE - Archiv aktualit, Zápisy z jednání OV | Bez komentářů »
28. 9. 2021


Zápis z jednání osadního výboru ze dne 3. 8. 2021

Zúčastnění:
Iva Chovancová, Miroslav Havelka, Jan Solnický, Pavel Musil,

Zápis:
-Na základě návrhu MěÚ. Osadní výbor souhlasí s uvolněním části prostředků z fondu určeného pro záchovnou údržbu budovy OV za účelem rozšíření dětského hřiště. OV dále upozorňuje na havarijní stav asfaltového hřiště. Kde v poslední době vinou zvětšujících se prasklin povrchu hřiště došlo k několika úrazům.
-OV schvaluje žádost Nezávislého spolku z Lubojat o příspěvek 4000 Kč na akci Lubojatský Šláftruňk.
-OV výbor děkuje za zdařilou rekonstrukci autobusové zastávky ve směru na Bílovec. OV prosí o výmalbu také autobusové zastávky směr Klimkovice.

Náměty a dotazy občanů:
1. Dopravní zrcadlo u domu č.p. 36 Na jaře tohoto roku byla instalace zrcadla schválena MP Bílovec. K realizaci však stále nedošlo. OV žádá o informaci, zda a kdy bude zrcadlo umístěno.
2. Snížení rychlosti na 30km/h ve směru od Lhotky OV nesouhlasí s omezením rychlosti na 30km/h. OV bylo přislíbeno obnovení měření rychlosti Městskou policií.
3. Dopravní zrcadlo naproti domu č.p. 12 OV žádá dopravní odbor, případně městskou policii o posouzeni zda umístěním mobilního domu v blízkosti křižovatky došlo ke zhoršení rozhledových vzdáleností a zda případné umístění zrcadla může pomoci tento problém řešit.

Schůze OV: Další schůze OV bude ve středu 1. 9. 2021 v 19:00

KATEGORIE - Archiv aktualit, Zápisy z jednání OV | Bez komentářů »
16. 8. 2021


Zápis z jednání osadního výboru ze dne 7. 7. 2021

Zúčastnění: Iva Chovancová, Pavel Lazecký, Miroslav Havelka, Jan Solnický, Pavel Musil,

Zápis:
- Po poslední návštěvě kolotočů v obci v loňském roce zůstalo kluziště rozježděné nákladními auty. Aby již se tento problém neopakoval, OV navrhuje MěÚ uzavřít smlouvu s provozovateli kolotočů o nájmu/záboru pozemků na termín konání akce. Dále OV navrhuje, aby součástí smlouvy o záboru veřejného prostranství byla vratná kauce 5000 Kč, která bude podmíněná uvedením zabraného pozemku provozovateli atrakcí do původního stavu.
- OV děkuje všem pořadatelům a dobrovolníkům, kteří pomohli uspořádat dětský sportovní den na hřišti. OV odsouhlasil navýšení původně přislíbeného příspěvku na tuto akci o 500 Kč na 3500 Kč z důvodu vyšší fakturace za klauna.

Schůze OV:
Další schůze OV bude ve středu 4. 8. 2021 v 19:00

KATEGORIE - Archiv aktualit, Zápisy z jednání OV | Bez komentářů »
11. 8. 2021


Zápis z jednání osadního výboru ze dne 2.6.2021

Zúčastnění: Iva Chovancová, Pavel Lazecký, Miroslav Havelka, Jan Solnický, Pavel Musil,

Zápis:
- Osadní výbor souhlasí s návrhem občanů na umístění radaru také ve směru od Lhotky a navrhuje k radarům umístit dodatkovou tabulku "Vaše rychlost je monitorována". OV se domnívá, že tato značka dále pomůže k snižování rychlosti projíždějících vozidel. OV žádá o zajištění častějšího měření rychlosti Městskou policií v Lubojatech.
- OV připomíná žádost o instalaci dopravního zrcadla na křižovatku u domu č.p. 36.
- Kvůli koronavirové epidemii dochází k termínovým posunům některých společenských akcí v Lubojatech. OV žádá zástupce spolků o schůzku k zajištění koordinace termínů akcí, tak aby nedocházelo ke kolizím. Schůzka se koná 16.6. v 18:00 na hasičárně.

Schůze OV:
Další schůze OV bude ve středu 7. 7. 2021 v 19:00

>

KATEGORIE - Archiv aktualit, Zápisy z jednání OV | Bez komentářů »
16. 6. 2021


Zápis z jednání osadního výboru ze dne 5.5.2021

Zúčastnění: Iva Chovancová, Pavel Lazecký, Miroslav Havelka, Jan Solnický, Pavel Musil,

Zápis:
- OV schvaluje žádost ZŠ Lubojaty o příspěvek 3000 Kč na akci dětský den.
- OV děkuje Mysliveckému spolku Lubojaty – Olbramice a dalším občanům, kteří se zúčastnili 17. dubna čištění příkop podél cest v okolí Lubojat
- OV žádá občany, aby při skládkování bioodpadu dodržovali třídění, jak je uvedeno na kontejnerech. Připomínáme že není možné do kontejnerů ukládat pařezy a kořeny stromů. Prosíme občany aby v okolí kontejnerů udržovali pořádek.

Schůze OV: Další schůze OV bude ve středu 2. 6. 2021 v 19:00
Zapsal: Jan Solnický

KATEGORIE - Archiv aktualit, Zápisy z jednání OV | Bez komentářů »
18. 5. 2021


Zápis z jednání osadního výboru ze dne 7. 4. 2021

Přítomní: Iva Chovancová, Pavel Lazecký, Miroslav Havelka, Pavel Musil
Omluvená nepřítomnost: Jan Solnický

Zápis:
- OV výbor souhlasí s navrhovaným umístěním zásobníků na psí exkrementy, současně by rád poděkoval Městu Bílovec za rychlou reakci na požadavek jejich instalace a apeluje na občany venčící své psí miláčky k jejich využívání.
- Myslivecký spolek Lubojaty – Olbramice, s podporou Lubojatských hasičů a Osadního výboru pořádá 17. 4. čištění příkop podél cest v okolí Lubojat. V případě zájmu pomoci s jarním úklidem je sraz v 8.00 u Lubojatské „hasičárny“. Účastníci budou rozděleni do skupin tak, aby byly vyčištěny trasy Lubojaty – Bítov, Lubojaty – Bílovec a Lubojaty – Lhotka.
- OV se připomíná s dohodou o zajištění výsadby ovocných stromů, které byla součástí akce „kácení líp na hřišti“, jak je uvedeno v zápise z jednání OV z 2. 10. 2019

Schůze OV: Další schůze OV bude ve středu 5. 5. 2021 v 19.00

Zapsal: Pavel Musil

KATEGORIE - Archiv aktualit, Zápisy z jednání OV | Bez komentářů »
11. 4. 2021


Zápis z jednání osadního výboru ze dne 3. 3. 2021.

Zúčastnění: Iva Chovancová, Jan Solnický, Pavel Musil, Pavel Lazecký, Miroslav Havelka

Zápis:
- V souvislosti se záměrem Města Bílovec prodat budovu OV v Lubojatech, OV Lubojaty apeluje na zastupitelstvo města, aby do smlouvy o prodeji implementovala takové mechanismy, které by zabránily budoucímu spekulativnímu využití budovy.
- Na základě potřeb údržby místních komunikací jak v zimním období, tak i jejich čištění v ostatních měsících žádá osadní výbor o vyčlenění finančních prostředků na nákup techniky – traktoru, který by sloužil ke shrnování napadaného sněhu, jarnímu čištění komunikací od inertního materiálu (ještě předtím než napadá do kanalizace, kterou tak ucpe) a údržbě ostatních ploch v majetku města.

Schůze OV: Další schůze OV bude ve středu 7.4.2021 v 18:00
Pavel Musil
Zapsal:
Jan Solnický

KATEGORIE - Archiv aktualit, Zápisy z jednání OV | Bez komentářů »
18. 3. 2021


Zápis z jednání osadního výboru ze dne 3.2.2021

Zúčastnění: Iva Chovancová, Jan Solnický, Pavel Musil, Pavel Lazecký
Zápis: - Osadní výbor s Myslivci a SDH plánuje každoroční brigádu na úklid příkop okolo cest v druhé polovině března. Přesný termín bude upřesněn dle počasí.

Náměty a dotazy občanů:
1. Zrcadlo na křižovatce u č.p. 36 Osadní výbor obdržel dotaz ohledně instalace dopravního zrcadla na křižovatce u domu č.p.36. Osadní výbor s návrhem souhlasí, zrcadlo zpřehlední výjezd z vedlejší silnice. OV žádá o montáž dopravního zrcadla na křižovatku.
2. Psi exkrementy Osadní výbor obdržel stížnost na znečištění veřejných prostranství psími exkrementy. Osadní výbor žádá chovatele pejsků, aby po svých miláčcích uklízeli. OV navrhuje instalaci 2 košů na psí exkrementy se sáčky k hasičské zbrojnici a k budově osadního výboru.
3. Kontejnery na velkoobjemový odpad Někteří občané nemají možnost dopravit velkoobjemový odpad do sběrného dvora v Bílovci. OV žádá MěÚ o zvážení možnosti přistavení kontejneru na tento odpad, jak bylo v minulosti zvykem.

Další schůze OV bude ve středu 3.3.2021 v 18:00
Pavel Musil
Zapsal: Jan Solnický
 

KATEGORIE - Archiv aktualit, Osadní výbor, Zápisy z jednání OV | Bez komentářů »
23. 2. 2021


Zápis z jednání osadního výboru ze dne 4. 11. 2020.

Zúčastnění: Iva Chovancová, Jan Solnický, Pavel Musil, Pavel Lazecký

Zápis:
Osadní výbor byl informován o průběhu příprav opravy šaten na hřišti. V současnosti jsou legalizovány stávající přístavby objektu, tak aby bylo možné požádat o Ohlášení stavby. OV bylo přislíbeno zahájení opravy v následujícím roce.

OV a SDH Lubojaty uspořádají 29. listopadu slavnostní rozsvěcení vánočního stromu. Akce bude uspořádaná tak, aby splňovala všechny proti epidemiologická opatření. Detaily budou zveřejněny v posledním listopadovém týdnu.

Schůze OV:
Další schůze OV bude ve středu 2.12.2020 v 18:00
Předseda: Pavel Musil
Zapsal: Jan Solnický

KATEGORIE - Archiv aktualit, Zápisy z jednání OV | Bez komentářů »
16. 11. 2020


Zápis z jednání osadního výboru ze dne 7. 10. 202.

Zúčastnění:
Iva Chovancová, Jan Solnický, Pavel Musil, Pavel Lazecký, Miroslav Havelka

Zápis:
- OV byl informován o změnách projektu čističky odpadních vod pro místní školu. Původní plán počítal s kapacitou ČOV pro školu, šatny na hřišti a plánované společenské centrum. Pro finanční náročnost však byl projekt zastaven. OV souhlasí se snížením kapacity ČOV tak, aby pokryla potřeby školy a šaten na hřišti a bylo možné výstavbu realizovat v příštím roce.

- Z důvodů letošní epidemie COVID-19, Osadní výbor nevyčerpal rozpočet na činnost OV (primárně určený na podporu kulturních akcí v Lubojatech) a rozpočet na záchovnou údržbu. OV žádá o převedení zůstatku do rozpočtu na příští rok.

- OV ruší letošní Lampionový průvod (28.10.), který není možné uspořádat z důvodu vyhlášených epidemiologických opatření.

Schůze OV:
Další schůze OV bude ve středu 4.11.2020 v 18:00
Předseda: Pavel Musil
Zapsal: Jan Solnický

KATEGORIE - Archiv aktualit, Zápisy z jednání OV | Bez komentářů »
22. 10. 2020


Zápis z jednání osadního výboru ze dne 2. 9. 2020.

Zúčastnění: Iva Chovancová, Jan Solnický, Pavel Musil, Pavel Lazecký,

Hosté: Hana Zdražilová, Pavel Seidler (ČSZ), Marek Kopeček (FK Lubojaty), Luděk Richter (SDH)

Zápis:
- Na začátku prázdnin byl OV informován o pozastavení projektu výstavby čistírny odpadních vod pro místní školu a objekt šaten z důvodu vysoké finanční náročnosti původního návrhu. OV bylo slíbeno, že projekt bude přepracován tak aby bylo možné postavit čističku za nižší částku. OV žádá informace o aktuálním stavu a postupu v projektu čistírny odpadních vod u školy.

- OV žádá informace o stavu záměru opravy šaten na místním hřišti.

- Se zástupci spolků OV probral plány kulturních a sportovních akcí do konce roku 2020. Se zástupci SDH bylo předběžně domluveno sloučení obecních oslav k výročí 745 let od první písemné zmínky o naší obci a oslav ke 130. výročí založení SDH. Společná akce je plánována na konec června 2021.

- Kalendář akcí na zbytek roku:
– Soutěž mladých hasičů (hřiště) 19.9. - zrušeno
– Jak chutná podzim (Klubovna zahrádkářů) 27.9. - zrušeno
– Lampionový průvod (hasičárna, hřiště) 28.10.
– Adventní tvoření (Klubovna zahrádkářů) 28.11.
– Rozsvěcení vánočního stromu 29.11.

Schůze OV: Další schůze OV bude ve středu 7.10.2020 v 18:00

Předseda: Pavel Musil
Zapsal: Jan Solnický

KATEGORIE - Archiv aktualit, Zápisy z jednání OV | Bez komentářů »
14. 9. 2020


Zápis z jednání osadního výboru ze dne 5.8.2020.

Zúčastnění: Iva Chovancová, Jan Solnický, Pavel Musil, Pavel Lazecký,

Zápis:
- OV projednal způsoby komunikace s občany na základě schůzky předsedů OV se starostkou města. Připomínáme, že informace pro občany OV zveřejňuje na vývěsce na budově OV, elektronicky pak na stránkách obce www.lubojaty.cz a https://www.facebook.com/lubojaty S náměty a připomínkami k práci OV se občané mohou obrátit na kteréhokoliv člena osadního výboru, případně telefonicky na předsedu Pavla Musila, tel. číslo: 602 782 782, email: osadnivyborlubojaty@seznam.cz.

- Osadní výbor vítá vznik nového spolku Nezávislých z Lubojat, Lubojaty č.p. 46. A těší se na vzájemnou spolupráci při pořádání kulturních a sportovních akcí v Lubojatech.

- Osadní výbor zve mladé sportovce a jejich fanoušky na 2. ročník akce Tour de Lubojaty, která se uskuteční na místním hřišti 5. září od 14:30.

- OV zve zástupce místních spolků na schůzku ve středu 2. 9. 2020 v 18.00 na Hasičárně. Témata k diskusi: současný stav „prioritních akcí“ v Lubojatech, společenské akce, které plánujeme do konce letošního roku a výhled akcí na rok 2021.

Schůze OV: Další schůze OV bude ve středu 2.9.2020 v 18:00

Předseda: Pavel Musil
Zapsal: Jan Solnický
 

KATEGORIE - Archiv aktualit, Zápisy z jednání OV | Bez komentářů »
20. 8. 2020


Zápis z jednání osadního výboru ze dne 3. 6. 2020.

Zúčastnění: Iva Chovancová, Jan Solnický, Pavel Musil, Pavel Lazecký,

Zápis:
- OV zve majitele pozemků v katastru Lubojaty k účasti na veřejné schůzi k tématu pozemkových úprav v termínu 17. 6. 2020 v 17:00 hodin v místní hasičské zbrojnici. K osobnímu zodpovězení případných dotazů pracovníky Státního pozemkového úřadu bude možné využít konzultační dny, které se budou konat 22. a 23.6.2020 od 9:00 do 17:00 v budově Osadního výboru
- Na základě podnětu občanů OV žádá MěÚ o informaci, zdali se uskuteční výběr místních poplatků v Lubojatech, který byl v březnu zrušen z důvodu Koronavirové epidemie. Nebo občane, kteří platí poplatek hotovostně budou muset navštívit MěÚ.
- Osadní výbor upozorňuje na havarijní stav svodů na budově OV, během současných dešťů způsobuje podmáčení zahrady u č.p. 34. Dále dochází k velkému zatékání okolo komínu budovy OV, které způsobuje vlhnutí a poškození dřevěného stropu v okolí komínu. Navrhujeme odstranění svrchní části nepoužívaného komínu a zakrytí vzniklého otvoru ve střeše.
- Osadní výbor zve všechny občany, na jíž tradiční akci Šláftruňk 2020. Akce se uskutečni 27.6.2020 od 17:00 na místním hřišti.

Schůze OV: Další schůze OV bude ve středu 1.7.2019 v 18:00

Předseda: Pavel Musil
Zapsal: Jan Solnický

KATEGORIE - Archiv aktualit, Zápisy z jednání OV | Jeden komentář »
23. 6. 2020


Zápis z jednání osadního výboru ze dne 4. 3. 2020.

Zúčastnění: Iva Chovancová, Jan Solnický, Pavel Musil, Pavel Lazecký,

Zápis:
- OV informuje vlastníky pozemků v katastru Lubojat o možnosti konzultací k tématu pozemkových úprav ve dnech 16.-17.3 od 9:00 do 17:00 v budově osadního výboru.
- OV byl informován o provedených rozborech vody ze studny naproti obchodu. Na základě výsledků odbor životního prostředí nedoporučuje využití vody z této studny.
- OV žádá MěÚ o výsledky čištění a monitoringu kanalizace u č.p.36

Schůze OV: Další schůze OV bude ve středu 1.4.2019 v 18:00

Zapsal - Jan Solnický
Předseda - Pavel Musil

KATEGORIE - Archiv aktualit, Osadní výbor, Zápisy z jednání OV | Jeden komentář »
16. 3. 2020


Zápis z jednání osadního výboru ze dne 5. 2. 2020

Zúčastnění: Pavel Lazecký, Jan Solnický, Pavel Musil, Miroslav Havelka

Zápis:
- Osadní výbor děkuje všem dobrovolníkům, kteří se zúčastnili kácení líp napadených jmelím na hřišti.
- Osadní výbor zve občany na veřejnou schůzi se zástupci města ve středu 26.2.2020 od 19:00 v budově osadního výboru.
- Osadní výbor děkuje všem občanům, kteří se zapojili do ankety k odpadním vodám v obci. Celkem byly odevzdány lístky za 87 nemovitostí. V naprosté většině (92 % platných hlasů) se obyvatelé vyjádřili pro centrální čištění odpadních vod. Výsledky ankety budou předány vedení města.

Výsledky ankety:
Varianta počet hlasů výsledek v procentech
1. preferuji společné čištění (vybudování centrální čistírny odpadních vod včetně kanalizace) 80 92 %
2. preferuji domovní čistírnu odpadních vod 2 2,30 %
3. mám vyřešeno 5 5,70 %

- Osadní výbor byl občanem Lubojat upozorněn na existenci dotačního programu na výstavbu domovních čistíren odpadních vod v rámci Národního programu Životní prostředí, který spustilo koncem loňského roku MŽP prostřednictvím SFŽP. Jedná se o výzvu č. 12/2019. Tuto informaci OV předal zástupcům města k posouzení.

- Osadnímu výboru byly předloženy tři varianty opravy zídky u budovy osadního výboru. OV preferuje nejlevnější variantu. Prozatím tedy pouze odstranění pobořené části zídky a odstranění části zeminy. S případnou výstavbou nové zídky OV navrhuje vyčkat až bude rozhodnuto, jak bude naloženo s celou budovou OV.

- Osadní výbor byl zástupci města požádán o specifikaci a požadavky na rekonstrukci šaten na hřišti. Podle OV by měl rekonstruovaný objekt sloužit jako zázemí nejen pro fotbalové zápasy, ale i pro další akce pořádané na hřišti. Všechny požadavky jsou již zapracovány v existující projektové dokumentaci. Objekt by tedy měl pojmout šatny pro sportovce, toalety, umývárny, šatna rozhodčího, sklad, kuchyň, klubovna/jídelna v rozměrech viz výřez z projektové dokumentace.

Schůze OV:
Další schůze OV bude ve středu 4. 3. 2020 v 18:00

KATEGORIE - Archiv aktualit, Zápisy z jednání OV | Bez komentářů »
7. 2. 2020


Zápis z mimořádného jednání osadního výboru ze dne 23. 1. 2019.

Zúčastnění: Iva Chovancová, Pavel Lazecký, Jan Solnický, Pavel Musil,
Hosté: Renáta Fialová

Zápis:
- Osadní výbor žádá Odbor investic a údržby majetku města Bílovce, o posouzení aktuálního stavu objektu šaten na hřišti z hlediska statiky a možnosti rekonstrukce dle již vypracované projektové dokumentace
- OV opakovaně upozorňuje na katastrofální stav zídky u budovy Osadního výboru. Odstranění nejvíce poškozené části zídky čeká dle informací osadního výboru na vyjádření odboru Životního prostředí k pokácení tújí rostoucích nad zídkou.

Schůze OV:
Další schůze OV bude v neděli 14. 2. 2019 v 18:00

KATEGORIE - Archiv aktualit, Zápisy z jednání OV | Bez komentářů »
3. 2. 2020


Zápis z jednání osadního výboru ze dne 3. 1. 2020.

Zúčastnění: Iva Chovancová, Pavel Lazecký, Miroslav Havelka, Jan Solnický, Pavel Musil,

Zápis:
- Osadní výbor prosí všechny občany o zodpovězení anketní otázky k řešení odpadních vod v obci. Anketní lístky byly doručeny do vašich schránek. Další lístky si můžete vyzvednout v COOP Lubojaty, popřípadě stáhnout na stránkách www.Lubojaty.cz. Vyplněný anketní lístek prosím vhoďte do konce ledna 2020 do schránky Osadního výboru nebo naskenovaný (popřípadě foto) zašlete na adresu: pavel.musil@bilovec.cz

- Osadní výbor se zástupci místních spolků vytvořil kalendář plánovaných akcí na rok 2020.

- Po diskusi se zástupci obecních spolků zůstává pro OV nejvyšší prioritou následujícího období “oprava šaten na hřišti“. Z pohledu OV se jedná o poslední místo, kde se obyvatelé mohou scházet a kde se koná většina obecních akcí.

Schůze OV: Další schůze OV bude ve středu 5. 2. 2020 v 18:00

KATEGORIE - Archiv aktualit, Zápisy z jednání OV | Bez komentářů »
16. 1. 2020


Zápis z jednání osadního výboru ze dne 4. 12. 2019.

Zúčastnění: Iva Chovancová, Jan Solnický, Pavel Musil, Pavel Lazecký, Miroslav Havelka

Zápis:
- OV děkuje všem dobrovolníkům a hasičům za pomoc při zdobení a rozsvěcení vánočního stromu.
- Směrové cedule na rozcestnících v obci jsou uvolněny, OV žádá o opravu všech rozcestníků.
- Z důvodu opětovného nálezu stavební suti v kontejneru u fary. OV připomíná občanům, že do kontejneru u fary patří jen odpad pocházející ze hřbitova.
- Na žádost MěÚ se osadní výbor pokoušel najít jiné vhodné místo pro skládku bioodpadu v obci. V současnosti OV nevidí jiný prostor k umístěni kompostovatelného odpadu. OV navrhuje vyřešit problém s nakládkou zpevněním stávající plochy na “Kluzišti“.
- OV svolává schůzku se zástupci složek na pátek 3.ledna od 17:00 v budově OV. Programem budou plánované akce v roce 2020 a projednání žádosti o příspěvky na kulturní akce.

Schůze OV: Další schůze OV bude ve středu 3.1.2019 v 18:00

KATEGORIE - Archiv aktualit, Zápisy z jednání OV | Jeden komentář »
12. 12. 2019


Zápis z jednání Osadního výboru Lubojaty ze dne 2. 10. 2019.

Zúčastnění: Iva Chovancová, Jan Solnický, Pavel Musil, Miroslav Havelka

Zápis:
- OV výbor souhlasí se skácením 3 líp na severní straně sportovního areálu. O kácení projevil zájem místní SDH v rámci cvičení. OV navrhuje, aby dřevo získané kácením bylo využito ve sportovním areálu. Za pokácené lípy OV žádá novou výsadbu na původním místě. OV navrhuje, aby byly vysazeny ovocné stromy (3 jabloně, 3 slivoně) vysokokmeny.
- Dle informací MěÚ obecní studny v Lubojatech nemají vydané povolení k odběru podzemních vod. OV určil jako prioritní studnu na parcele číslo 1959/5 (studna naproti obchodu) a žádá MěÚ o vyřízení příslušného povolení a zajištění obnovy čerpacího zařízení.
- OV zve všechny občany na slavnostní rozsvěcení vánočního stromu, které se uskuteční 1.12. v 17:00.
- OV provede průzkum mezi domácnosti k problematice řešeni odpadních vod.
Zástupci OV budou kontaktovat všechny majitele nemovitosti ohledně způsobu nakládání s odpadními vodami do konce ledna.
- OV schválil příspěvek 1000Kč Základní škole na dopravu pro akci Vánoční zájezd – Výstava Betlémů.

Schůze OV:
Další schůze OV bude ve středu 4.12.2019 v 18:00

Předseda: Pavel Musil
Zapsal: Jan Solnický

KATEGORIE - Archiv aktualit, Zápisy z jednání OV | Jeden komentář »
14. 11. 2019


Zápis z jednání osadního výboru ze dne 2. 10. 2019.

Zúčastnění: Iva Chovancová, Pavel Lazecký, Jan Solnický, Pavel Musil, Miroslav Havelka

Zápis:
- Předseda OV podal zprávu o rekonstrukci cesty u požární zbrojnice, která byla zdržena z důvodu absence pevného podkladu. Problematická část bude vybagrovaná, zavezená kamenivem, zhutněná a bude položen finální povrch.

- Osadní výbor zve občany na veřejnou schůzi se zástupci města k tématu kanalizace, která se koná na hasičské zbrojnici 21.10. v 18:30.

- Osadní výbor zve občany na lampionový průvod k 101. výročí založení Československé republiky. Průvod se uskuteční v pátek 25. 10. od 18.00 s místem startu “u hasičárny”, od 16:00 si děti tamtéž mohou vyrobit s pomocí dobrovolníků z řad občanů Lubojat vlastní lampiony.

- OV znovu žádá vedení města, aby se zasadilo o převod místní komunikace parc.č. 1964 (komunikace u zastávky směr Bílovec), nebo alespoň její části procházející zastavěným územím, ze Státního pozemkového úřadu do majetku města.

Za účasti zástupců složek Osadní výbor určil priority pro následující rok 2020:
1. Kompletní rekonstrukce šaten na hřišti
2. Oprava chodníků na hřbitově
3. Dětské hřiště na hřišti
4. Společenské centrum
5. Oprava silnice (u transformátoru) parcelní číslo 1993
Zároveň OV připomněl havarijní stavy v obci, jejichž řešení již bylo městem přislíbeno:
Oprava rozpadlé kanalizace na pozemku pana Ruska
Vyčištění a monitoring kanalizace u domu č.p. 36
Zídka u budovy osadního výboru
Kácení jmelím napadených líp na hřišti

Na základě podnětu občanů OV žádá o obnovení pump na obecních studnách.
Osadní výbor vyzývá spolky k dodaní plánu akcí na příští rok
Osadní výbor žádá o informace, jak bude dále postupováno při řešeni opravy kanalizace u č.p. 36
Osadní výbor žádá o informace, jak bude dále postupováno ve věcí kácení líp na hřišti

Schůze OV: Další schůze OV bude ve středu 6.11.2019 v 18:00

KATEGORIE - Archiv aktualit, Zápisy z jednání OV | Bez komentářů »
16. 10. 2019


Zápis z jednání osadního výboru ze dne 4. 9. 2019.

Zúčastnění: Iva Chovancová, Pavel Lazecký, Jan Solnický, Pavel Musil, Miroslav Havelka

Zápis:
- Osadní výbor nevyhovuje žádosti společnosti COOP o vysílaní reklamy v obecním rozhlase
- Osadní výbor nepodpoří spolupráci s neziskovou organizací textilnibanka.cz, sběr nepoužívaného textilu je zajištěn kontejnerem u budovy OV.
- Osadní výbor osloví zástupce spolku k projednaní návrhu rozpočtu města Bílovec s návrhem termínu schůzky 9.9. 2019 v 17:30
- Osadní výbor žádá MěÚ Bílovec o kalkulaci potenciálních nákladů obyvatel za čištění odpadních vod v obou zvažovaných variantách (domovní čistírny, centrální čištění)

Schůze OV: Další schůze OV bude ve středu 2.10.2019 v 18:00.
Předseda: Pavel Musil

Zapsal: Jan Solnický

KATEGORIE - Archiv aktualit, Zápisy z jednání OV | Bez komentářů »
12. 9. 2019


Zápis z jednání osadního výboru ze dne 31. 7. 2019.

Zúčastnění: Iva Chovancová, Pavel Lazecký, Jan Solnický, Pavel Musil

Zápis:
- Osadní výbor souhlasí s cenou opravy komunikace u požární zbrojnice ve výši 595 tis. Kč a žádá o navýšení původního rozpočtu na tuto opravu o 300 tis Kč.
- Osadní výbor souhlasí s příspěvkem 3000 Kč na soustředění mladých hasičů.
- Osadní výbor souhlasí s příspěvkem 1260 Kč na Šláftruňk (poplatek OSA).
- Osadní výbor byl seznámen se stavem a postupem prací řešících problém kanalizace ve škole a na hřišti.
- Osadní výbor žádá o přidělení popelnic a zajištění svozu pro hřiště a požární zbrojnici.

Schůze OV:
Další schůze OV bude ve středu 4.9.2019 v 19:00
Předseda: Pavel Musil

Zapsal: Jan Solnický

KATEGORIE - Archiv aktualit, Zápisy z jednání OV | 2 koment. »
1. 8. 2019


Zápis z jednání Osadního výboru Lubojaty ze dne 1. 7. 2019.

Zúčastnění: Iva Chovancová, Pavel Lazecký, Miroslav Havelka, Jan Solnický, Pavel Musil,

Úkoly z minulých jednání:

Zápis:
- Osadní výbor souhlasí s opravou komunikace od požární zbrojnice směrem na Bílovec.
- Osadní výbor rozumí problémům s opravou zídky u kostela z důvodu vyjádření památkové péče, žádá však o zahájení oprav havarijního stavu zídky u budovy Osadního výboru ohrožující svým stavem provoz na hlavní komunikaci.
- Osadní výbor opět žádá o monitoring a následné řešení průchodnosti kanalizace u domu č.p.36 jak bylo domluveno na schůzce 19.6. se zástupci města
- Osadní výbor žádá o opravu vodorovného značení pro chodce
- Osadní výbor souhlasí s příspěvkem Mysliveckému sdružení ve výši 1500 Kč (akce Dětský den s myslivci)

Úkoly:

Schůze OV: Další schůze OV bude ve středu 31.7.2019 v 19:00

Předseda OV: Pavel Musil
Zapsal: Jan Solnický

KATEGORIE - Archiv aktualit, Zápisy z jednání OV | Bez komentářů »
9. 7. 2019


Zápis z jednání Osadního výboru Lubojaty ze dne 5. 6. 2019.

Přítomní: Pavel Musil, Iva Chovancová, Pavel Lazecký, Miroslav Havelka
Omluvená nepřítomnost: Jan Solnický

Program jednání:
1. Zahájení, schválení programu
2. Informace o stavu kanalizace na parc. č. 162, k.ú. Lubojaty. OV prodiskutoval zjištění z místního šetření ze dne 23. 5. 2019 a výsledek revizní zprávy vypracované fy. LXM Group, a žádá zastupitelstvo města Bílovec o bezodkladné zahájení projektových prací a vyčlenění finančních prostředků na rekonstrukci této části kanalizace v roce 2020.
3. OV opakovaně žádá zastupitelstvo města Bílovec o zajištění vyčištění kanalizace u domu čp. 36, kde se v kanále nalézá posypový materiál ze zimního období.
4. Na základě posouzení stavu líp na hřišti, OV doporučuje zastupitelstvu města Bílovec jejich pokácení. Současně žádáme o vyčlenění prostředků na novou výsadbu vhodných dřevin.
5. OV vzal na vědomí termín konání veřejné schůze k tématu pozemkové úpravy v termínu 17. 6. 2019 v 17:00 hodin a současně vyzývá obyvatele Lubojat k účasti na této schůzi.
6. OV navrhuje ponechat Obecně závaznou vyhlášku o hluku o nedělích č.2/2011 beze změn.
7. OV žádá zastupitelstvo města Bílovec o zajištění častějšího měření rychlosti Městskou policií v Lubojatech.
8. Další jednání OV se uskuteční 2. 7. 2019 v 19:00 hodin.

Pavel Musil
předseda OV Lubojaty v.r.

KATEGORIE - Archiv aktualit, Zápisy z jednání OV | Bez komentářů »
7. 6. 2019


Zápis z jednání osadního výboru ze dne 1. 5. 2019.

Zúčastnění: Iva Chovancová, Pavel Lazecký, Jan Solnický, Pavel Musil,

Úkoly z minulých jednání:
Zápis:

- Osadní výbor se zabýval připomínkami pana Beleše ohledně průjezdu autobusu. Osadní výbor trvá na původním stanovisku.
- Osadní výbor po vysvětlení situace ohledně odvozu bioodpadu navrhuje zachovat stávající způsob svozu a likvidace.
- Osadní výbor schvaluje dotaci ČSZ Lubojaty ve výši 3500 Kč
- Osadní výbor schvaluje dotaci FK Lubojaty ve výši 3500 Kč

Úkoly:
Další schůze OV bude ve středu 5. 6. 2019 v 19:00

KATEGORIE - Archiv aktualit, Zápisy z jednání OV | 3 koment. »
7. 5. 2019


Zápis z jednání osadního výboru ze dne 3. dubna 2019.

Zúčastnění: Iva Chovancová, Pavel Lazecký, Miroslav Havelka, Jan Solnický, Pavel Musil,

Úkoly z minulých jednání:- Příprava veřejné schůze. – Splněno

Zápis:
- Osadní výbor žádá MěÚ o přidělení kontejnerů na BIO odpad, v případě nedostatku kontejnerů opravu stávajícího dřevěného oplocení. Osadní výbor žádá o odvoz bio odpadu k 26.4. (Lubojatský krmáš). Žádámé o označení místa pro travní a dřevní odpad. OV žádá občany o dodržování uložných míst.
- Vyzýváme složky, aby podaly emailem na adresu osadnivyborlubojaty@seznam.cz žádosti o finanční příspěvky pro rok 2019 – upřednostněny budou žádosti vztahující se k akcím pro veřejnost.
- OV schvaluje žádost ZŠ Lubojaty o příspěvek 3000Kč na akci dětský den.
- S ohledem na kalamitu se jmelím OV žádá MěÚ o posouzení stavu lip na hřišti, které jsou jmelím napadeny.

Úkoly:

Schůze OV:
Další schůze OV bude ve středu 1. 5. 2019 v 19:00

KATEGORIE - Archiv aktualit, Zápisy z jednání OV | Bez komentářů »
4. 4. 2019


Zápis z jednání osadního výboru ze dne 24. 3. 2019.

Zúčastnění: Iva Chovancová, Pavel Lazecký, Miroslav Havelka, Jan Solnický, Pavel Musil,
Zápis: Osadní výbor se sešel na mimořádném zasedání k projednání priorit investičních akcí pro následující období s těmito návrhy:

1. Oprava zídky u budovy osadního výboru podél hlavní komunikace
2. Oprava místní komunikace od hasičské zbrojnice po hlavní silnici směr Bílovec
3. Rekonstrukce chodníků, oplocení a zídky na místním hřbitově
4. Rekonstrukce budovy šaten na hřišti
5. Výstavba společenského centra v Lubojatech podle již vypracované projektové dokumentace

KATEGORIE - Archiv aktualit, Zápisy z jednání OV | Bez komentářů »
25. 3. 2019


function openCmp(event){ event.preventDefault(); event.stopPropagation(); scmp.open(); }}