Lubojaty

Oficiální stránky obce Lubojaty a jednoho handbikera s mottem: Kolo mě dostalo na invalidní vozík a kolo mi zase pomáhá nahoru

nacházíte se v kategorii - Zápisy z jednání OV

Zápis ze schůze Osadního výboru Lubojaty dne 5.2.2018.

Účast: Václav Bartolotti, Dana Kunovská, Vladislav Kučera, Miroslav Havelka, Vladimír Kurka

1. Rozpočet na kulturní a společenské akce v roce 2018.
V rozpočtu Města Bílovce bylo pro místní část Lubojaty vyčleněno na "činnosti související se službami pro obyvatelstvo" 28 tis.Kč.
Na základě žádosti osadního výboru byly předloženy následující požadavky na čerpání z rozpočtu:
1000,- Kč Myslivecký spolek beseda s dětmi ZŠ a MŠ Lubojaty
1000,- Kč SDH turnaj v nohejbale
2500,- Kč SDH tábor mladých hasičů
1500,- Kč SDH soutěž rodinných týmů
1500,- Kč zahrádkáři zájezd pro občany Lubojat
1000,- Kč zahrádkáři "Půlení léta"
500,- Kč zahrádkáři "Jak chutná podzim"
500,- Kč zahrádkáři "Adventní tvoření"
5000,- Kč fotbalový klub zahájení sezony
5000,- Kč osadní výbor životní jubilea občanů
1000,- Kč osadní výbor květiny k pomníkům v obci
5000,- Kč osadní výbor rozsvěcení vánočního stromu + světelný řetěz
4000,- Kč osadní výbor příspěvek na obecní ples
Celkem činí požadavky 29.500,- Kč, osadní výbor rozhodl upravit příspěvek na akci fotbalového klubu o 1500,- Kč na 3500,- Kč z důvodu, že ostatní jednotlivé akce jsou podporovány podstatně nižšími částkami. Ostatní požadované částky byly schváleny.

2. Společenské centrum Lubojaty.
Podporu výstavbě centra vyjádřilo svým podpisem celkem 206 občanů Lubojat, tedy více jak polovina trvale zde bydlících občanů.
Osadní výbor rozhodne o dalším postupu po oznámení programu zasedání zastupitelstva, které se bude konat dne 15.2.2018 a na stanovisko komisí ke Společenskému centru. Na zasedání zastupitelstva má být rovněž projednáván záměr stavby zábavního parku v Bílovci, kdy se předpokládá velká účast odpůrců tohoto záměru.. Jednou z možností našeho dalšího postupu i vzhledem k absenci informací o finanční stránce projektu Společenského centra je požádat o stažení rozhodnutí o Společenském centru z programu zastupitelstva.

3. Žádost p. Ruska o opravu kanalizace.
Místní šetření za účasti p. Ruska provedl osadní výbor dne 21.1.2018. Osadní výbor projednal výsledky šetření a zápis odeslal Městskému úřadu i p. Ruskovi.

4. Veřejná schůze.
Veřejná schůze občanů s vedením města v Lubojatech v pondělí 26.2.2018 od 18.30 v budově osadního výboru.

5. Příští schůze osadního výboru bude 5.3.2018 v 18.00 hod.,

zapsal Vladimír Kurka.

KATEGORIE - Aktuality - pozvánky, Zápisy z jednání OV | Bez komentářů »


Zápis ze schůze Osadního výboru Lubojaty dne 8. 1. 2018.

Účast: Václav Bartolotti, Vladislav Kučera, Miroslav Havelka, Vladimír Kurka, Dana Kunovská omluvena

1. Náměty a dotazy občanů
a) Špatný stav dřevěného kříže.
Osadní výbor na základě zjištění, že kříž u silnice z Lubojat do Bítova stojí na pozemku ve správě Moravskoslezského kraje žádá Městský úřad o posouzení možnosti převzít kříž do majetku města.

2. Společenské centrum Lubojaty.
Členové osadního výboru jsou pozváni na jednání ve věci řešení Společenského centra ve středu 10. ledna 2018 v Bílovci.

3. Program rozvoje města Bílovec.
Předseda osadního výboru se zúčastnil školení o programu rozvoje města.

4. Žádost p. Ruska o opravu kanalizace.
Místní šetření za účasti p. Ruska provede osadní výbor po dohodě předsedy výboru s p. Ruskem, nejvhodnější termín je sobota.

5. Čerpání rozpočtu na kulturní akce
Proplacením částky 1000,- Kč Fotbalovému klubu Lubojaty byl rozpočet pro rok 2017 vyčerpán.
Osadní výbor vyzývá znovu všechny organizace a spolky v obci, aby v termínu do 31.1.2018 předložily předsedovi OV požadavky na poskytnutí příspěvku z rozpočtu na kulturní a společenské akce v roce 2018. Výzvu zašle osadní výbor rovněž na kontaktní mailové adresy jednotlivých spolků.
Osadní výbor bude v roce 2018 pokračovat v tradici návštěv občanů a předáním věcného daru ve výši cca 400,- Kč u příležitosti významného životního jubilea.

6. Investice v obci v roce 2018.
Předseda osadního výboru ověří objem prostředků, které v rozpočtu zůstaly ke konci roku 2017 a jejich převod do roku 2018.

Do rozpočtu města byl zahrnut investiční výdaj 1 mil. Kč na opravu místní komunikace na Klinkách. Osadní výbor v zájmu optimálního využití této částky žádá o provedení místního šetření za účasti osadního výboru před zahájením výběrového řízení na dodavatele opravy.

7. Termín konání veřejné schůze.
Osadní výbor souhlasí s navrženým termínem konání veřejné schůze občanů s vedením města v Lubojatech v pondělí 26.2.2018 od 18.30 v budově osadního výboru.

8. Příští schůze osadního výboru bude 5.2.2018 v 18.00 hod,

zapsal Vladimír Kurka

KATEGORIE - Archiv aktualit, Zápisy z jednání OV | Bez komentářů »


Zápis ze schůze Osadního výboru Lubojaty dne 4. 12. 2017.

Účast: Václav Bartolotti, Dana Kunovská, Vladislav Kučera, Miroslav Havelka, Vladimír Kurka
Radan Tisovský – Městská policie

1. Náměty a dotazy občanů
a) Přemístění lavičky u kříže na hranici katastru Lubojaty – Bítov
Osadní výbor provedl demontáž lavičky a její uskladnění. Betonový základ bude odstraněn za příznivého počasí
b) Špatný stav dřevěného kříže.
Osadní výbor na žádost Městského úřadu upřesnil informaci o pozici a stavu kříže
c) Provoz komunitního kompostování na kluzišti v zimě.
Provoz komposteru na kluzišti bude v zimním období přerušen. K obnovení komposteru dojde v závěru dubna příštího roku.
d) Křižovatka u čp. 36
Městská policie posoudila dopravní situaci na křižovatce u čp. 36. S p. Tisovským byl upřesněn návrh na umístění zrcadel. Po zpracování odborného posudku bude situace dořešena. Osadní výbor prosí o urychlené řešení vzhledem k nebezpečné situaci na křižovatce.
e) Renovace volebních zástěn.
Během posledních voleb upozornili voliči na špatný stav volebních zástěn. Tyto by bylo vhodné opatřit novým potahem. Znovu žádáme Městský úřad o posouzení.
f) Oprava vytékající vody na místní komunikaci u p. Sulka
Oprava byla provedena.

2. Plán využití Společenského centra Lubojaty.
Plán byl po veřejném projednání doplněn o návrhy občanů a předán radě města.

3. Program rozvoje města Bílovec.
Osadní výbor pověřil předsedu výboru zúčastnit se prací na přípravě programu.

4. Žádost p. Ruska o opravu kanalizace.
Osadní výbor obdržel žádost p. Ruska o opravu kanalizace vedoucí přes jeho pozemek. Pro zjištění stavu provede osadní výbor za příznivého počasí místní šetření za účasti p. Ruska.

5. Čerpání rozpočtu na kulturní akce.
Z rozpočtu byly proplaceny všechny včas plánované a uskutečněné kulturní a společenské akce v obci.
Zbývající částka cca 1000,- Kč bude poskytnuta na základě dodatečné žádosti Fotbalovému klubu Lubojaty po předložení příslušného dokladu.
Osadní výbor vyzývá všechny organizace a spolky v obci, aby v termínu do 31.1.2018 předložily předsedovi OV požadavky na poskytnutí příspěvku z rozpočtu na kulturní a společenské akce v roce 2018.
Příspěvek lze poskytnout na proplacení prokazatelných nákladů souvisejících s akcí určenou veřejnosti, a to až po uskutečnění této akce. Pokud předložené požadavky překročí celkový rozpočet, budou úměrně kráceny.

6. Investice v obci v roce 2018.
Osadní výbor znovu připomíná žádost o převedení prostředků, které v rozpočtu zůstanou po provedení opravy komunikace u p. Sulka, do roku 2018.
V roce 2018 požadujeme provést:
a) Opravu osvětlení na hřbitově
b) Rekonstrukci chodníků na hřbitově.
c) Zpracování rozpočtu na rekonstrukci oplocení hřbitova včetně zídky.
Cílem je kompletně dořešit jednu lokalitu v obci.
Dále osadní výbor žádá o provedení opravy povrchu místní komunikace od hasičské zbrojnice k p. Zdražilovi (čp 67 ) a dále k p. Zuchnickému (čp.57 ). Komunikace je na mnoha místech propadlá v místě plynových přípojek a její stav se neustále zhoršuje. Znovu proto žádáme o zařazení opravy do rozpočtu mimo kapitoly na běžné opravy v obci.

7. Zimní údržba místních komunikací v obci.
Na základě pokynu vedení města projednává předseda osadního výboru požadavky na zimní údržbu místních komunikací (odhrnutí sněhu, posyp komunikací) přímo s pracovníky SLUMBI. Osadní výbor upozorňuje na nevhodné chování pracovníků SLUMBI vůči předsedovi OV. Předseda řeší aktuální stav komunikací v obci, který může být odlišný od stavu v Bílovci. Rovněž je nutné zdůraznit, že předseda osadního výboru zajišťuje požadavky na úkor svého volného času a bez nároku na odměnu, což jistě neplatí o zaměstnancích SLUMBI.

8. Poděkování.
Osadní výbor děkuje všem občanům obce, hlavně pak členům Sboru dobrovolných hasičů, kteří se v roce 2017 podíleli na organizaci společenských akcí v obci.
Osadní výbor také děkuje pracovníkům Městského úřadu i Městské policie za ochotu a vstřícnost při řešení požadavků a námětů občanů. Zvláště pak oceňujeme přístup vedení města, zejména pana starosty Mgr. Pavla Mrvy a paní místostarostky Ing. Sylvy Kováčikové.
Všem přejeme klidné vánoční svátky a v roce 2018 pevné zdraví a mnoho štěstí.

9. Příští schůze osadního výboru bude 8.1.2018 v 18.00 hod,

zapsal Vladimír Kurka

KATEGORIE - Archiv aktualit, Zápisy z jednání OV | Bez komentářů »


Plán využití Společenského centra Lubojaty.

Usnesením Zastupitelstva města Bílovec ZM/U/34/24/17 bylo osadnímu výboru Lubojaty uloženo vypracovat plán využití Společenského centra Lubojaty (akce, počet účastníků).
Osadní výbor v prvé fázi požádal všechny spolky a organizace působící v Lubojatech o předložení vlastního plánu na využití centra. Tyto dílčí plány pak byly zpracovány do celkového souhrnu návrhů.
Následně osadní výbor pozval všechny občany Lubojat i zástupce spolků k veřejnému projednání předložených návrhů dne 13.11.2017. Zde bylo umožněno občanům doplnit plán využití centra a v následné diskusi přednést vlastní názory na Společenské centrum. Po zpracování všech podnětů předkládá osadní výbor zastupitelstvu následující výstupy:

1. Dílčí plány jednotlivých spolků a organizací doplněné o konkrétní návrhy občanů jsou uvedeny v příloze tohoto plánu.
Z přílohy vyplývá, že konkrétních akcí by se ročně konalo celkem 583 s celkovou účastí 12282 osob. Tyto údaje jsou podloženy konkrétními údaji spolků, mnoho uvedených akcí pořádáme již dnes v nevyhovujících podmínkách starých šaten nebo v jiných prostorách.

2. Z veřejné diskuse vyplynulo, že významně by Společenské centrum bylo využíváno, jestliže by bylo volně přístupné mimo plánované akce, zejména v zimním období. Pokud by bylo centrum otevřeno každý den v odpoledních hodinách za přítomnosti správce, scházely by se zde děti, mládež i dospělí a bylo by možno provozovat běžné sporty jako míčové hry, stolní tenis, badminton, atletiku, lezeckou stěnu. Poněvadž v obci taková možnost nyní neexistuje, je obtížné uvést přesně požadované údaje o počtu účastníků.

3. Rozborem celkového plánu využití Společenského centra (příloha A2 popř.záložka rozbor) lze zjistit, že naprostá většina akcí – celkem 573, tedy 98 % – je navrhována s počtem účastníků do 60. Pouze 10 akcí předpokládá větší počet účastníků, tři z nich jsou soutěže SDH, kde se jedná zejména o vytvoření zázemí pro soutěžící (kuchyň, jídelna, sociální zařízení)..
Znovu však připomínáme, že centrum by mělo zejména sloužit pro každodenní sportovní a společenské využití a tomu by měla odpovídat jeho kapacita a velikost.

Závěrem osadní výbor žádá, aby jeho zástupci byli přizváni ke všem podstatným jednáním ve věci Společenského centra. Jsme připraveni poskytnout potřebné informace i podklady.

za osadní výbor
Václav Bartolotti
předseda OV

KATEGORIE - Archiv aktualit, Zápisy z jednání OV | Bez komentářů »


Zápis ze schůze Osadního výboru Lubojaty dne 6. 11. 2017.

Účast: Václav Bartolotti,Dana Kunovská,Vladislav Kučera omluven,Miroslav Havelka,Vladimír Kurka
host Marek Kopeček

1. Zahájení a vystoupení hosta
Schůzi zahájil předseda osadního výboru Václav Bartolotti, který přivítal hosta. Pan Marek Kopeček přednesl několik námětů k záležitosti Společenského centra Lubojaty. Připomenul, že k prosazení realizace centra je nezbytná úzká spolupráce všech spolků a organizací v obci. Je nezbytné vypracovat podrobný návrh využití centra zejména ke sportovním aktivitám dětí a mládeže. Jako člen Fotbalového klubu Lubojaty přislíbil pomoc při doplnění návrhu klubu na využití centra. K činnosti Fotbalového klubu uvedl, že klub se po osmi letech činnosti stabilizoval, členové se pravidelně scházejí při sportovních akcích, nicméně zázemí pro činnost ve starých zanedbaných šatnách je velice špatné a neumožňuje pravidelnou a soustavnou práci s dětmi a mládeží.
Dále připomenul, že v případě realizace výstavby centra a následné uvažované demolice staré budovy osadního výboru je nutno vyřešit umístění knihovny a pošty. Společenské centrum by mělo sloužit i jako komunitní centrum pro všechny občany.
Osadní výbor se zabýval přednesenými podněty v dalším programu schůze.

2. Náměty a dotazy občanů
a) Přemístění lavičky u kříže na hranici katastru Lubojaty – Bítov
Lavička byla umístěna u hlavní silnice na Bítov vedle dřevěného kříže před několika lety. Vzhledem ke špatnému přístupu není lavička vůbec využívána a bylo by účelné ji přemístit na vhodnější místo.
Osadní výbor zajistí demontáž lavičky a její uskladnění. Současně žádá občany o návrhy na nové umístění lavičky.
b) Špatný stav dřevěného kříže.
Výše zmiňovaný kříž u hlavní silnice na Bítov je ve špatném stavu, naklání se a hrozí jeho pád.
Osadní výbor žádá Městský úřad o posouzení a informaci, zda lze kříž nechat opravit např. z havarijního fondu města.
c) Provoz komunitního kompostování na kluzišti v zimě.
Osadnímu výboru není známo, že by měl být provoz komposteru na kluzišti v zimním období přerušen. Občané jej tedy mohou stále využívat.
d) Křižovatka u čp. 36
Osadní výbor žádá Městskou policii o posouzení dopravní situace na křižovatce u čp. 36. Dochází zde ke kolizím vozidel jedoucích po některé z vedlejších komunikací s vozidly odbočujícími z hlavní silnice na některou z těchto vedlejších komunikací. Bezpečnost by zřejmě bylo možno zvýšit např. vhodným umístěním zrcadel.
e) Renovace volebních zástěn.
Během posledních voleb upozornili voliči na špatný stav volebních zástěn. Tyto by bylo vhodné opatřit novým potahem.
f) Oprava vytékající vody na místní komunikaci u p. Sulka
Oprava bude zahájena v nejbližších dnech.

3. Usnesení Zastupitelstva města Bílovec ZM/U/34/24/17
Zastupitelstvo uložilo osadnímu výboru Lubojaty zpracovat plán využití Společenského centra Lubojaty (akce, počet účastníků) v termínu do 12.12.2017.
Osadní výbor vyzval dopisem všechny spolky a organizace působící v obci, aby zpracovaly a předložily svůj plán využití Společenského centra v termínu do 31.10.2017.
Plán využití předložila ZŠ a MŠ T.G.Masaryka Bílovec, Myslivecký spolek Lubojaty – Olbramice, Zahrádkářský spolek, Sbor dobrovolných hasičů a Fotbalový klub Lubojaty.

Osadní výbor zpracoval předložené plány do celkového souhrnu a doplnil akce pořádané osadním výborem.
Aby bylo možno uvést hodnoty požadované zastupitelstvem ( počet účastníků), požádá osadní výbor o upřesnění předložených plánů Sbor dobrovolných hasičů a Fotbalový klub s termínem do 10.11.2017. Zároveň bude zaslána urgence Farnímu společenství Lubojaty.
Po doplnění scházejících údajů bude návrh využití Společenského centra předmětem veřejného projednání, které se uskuteční dne 13.11.2017 v zasedací místnosti osadního výboru se zahájením v 18.00 hodin. Občané i zástupci spolků budou moci celkový návrh doplnit o další náměty na využití centra.

4. Příští schůze osadního výboru bude 4.12.2017 v 18.00 hod,
zapsal Vladimír Kurka

KATEGORIE - Archiv aktualit, Zápisy z jednání OV | Bez komentářů »


Zápis ze schůze Osadního výboru Lubojaty dne 2. 10. 2017.

Účast: Václav Bartolotti, Dana Kunovská, Vladislav Kučera, Miroslav Havelka, Vladimír Kurka

1. Oprava vytékající vody na místní komunikaci u p. Sulka
Podle informace z Městského úřadu bude oprava zahájena poté, co vybraná stavební firma dokončí předchozí zakázku.

2. Usnesení Zastupitelstva města Bílovec ZM/U/34/24/17
Zastupitelstvo ukládá osadnímu výboru Lubojaty zpracovat plán využití Společenského centra Lubojaty (akce, počet účastníků) v termínu do 12.12.2017.
Osadní výbor vyzve neprodleně dopisem všechny spolky a organizace v obci, aby zpracovaly a předložily svůj plán využití Společenského centra v termínu do 31.10.2017.

3. Čerpání z rozpočtu na kulturní akce v obci.
Osadní výbor souhlasí s navýšením příspěvku na úhradu dopravy na zájezd do Světa techniky v Ostravě pořádaný školou z původně požadovaných 1.500,- na 2.000,- Kč.
Osadní výbor zamítl žádost Zahrádkářského spolku zaplatit z rozpočtu na kulturní akce nákup sadebního materiálu.

4. Rozpočet na rekonstrukci osvětlení na hřbitově.
Na základě požadavků Národního památkového ústavu byl přepracován rozpočet na rekonstrukci osvětlení na hřbitově. Při respektování těchto požadavků činí výše rozpočtu 280.000,- Kč. Osadní výbor proto upřesňuje svůj požadavek na prostředky na rekonstrukci osvětlení v roce 2018 na částku 300.000,- Kč (včetně rezervy na dodatečné výdaje). Současně připomínáme žádost o převod prostředků, které v rozpočtu zůstanou po provedení opravy komunikace u p. Sulka, do roku 2018 (viz zápis ze schůze OV 21.9.2017).

5. Odměna za hlášení v místním rozhlasu.
Osadní výbor navrhuje Městskému úřadu upravit odměnu za hlášení v místním rozhlasu pro rok 2018. Tato činnost včetně přípravy a spuštění zařízení zabere při jednoduchém, jednou opakovaném hlášení minimálně 20 minut. Počet hlášení za měsíc je minimálně 6 a více, což odpovídá nejméně 2 hodinám měsíčně, většinou i více. Navrhujeme odměnu upravit alespoň dle platné minimální mzdy a počtu hodin na měsíc ( 2 -3 ) Stávající odměna není adekvátní a byla stanovena před mnoha lety podle původní minimální mzdy.

6. Příští schůze osadního výboru bude 6.11.2017 v 18.00 hod,

zapsal Vladimír Kurka

KATEGORIE - Archiv aktualit, Zápisy z jednání OV | 2 komentáře »


Zápis ze schůze Osadního výboru Lubojaty dne 21. 9. 2017.

Účast: Václav Bartolotti, Dana Kunovská omluvena, Vladislav Kučera, Miroslav Havelka, Vladimír Kurka.

1. Informace předsedy o výsledku jednání zastupitelstva města ve věci Společenského centra
Zastupitelstvo města na svém zasedání 19.9.2017 zamítlo návrh osadního výboru na zahájení rekonstrukce šaten na hřišti podle stávajícího projektu. Schválen byl návrh znovu posoudit cenu projektu s tím, že stavba centra bude zahájena v případě získání dotace ve výši min. 60 % nákladů.
( Přesné znění rozhodnutí zastupitelstva není dosud k dispozici.)

2 Využití rozpočtu na údržbu a provoz budovy osadního výboru.
Osadní výbor navrhuje použít zbývající částku v rozpočtu na rok 2017 na opravu vnitřních omítek v přízemí budovy a vymalování místností v přízemí.

3. Rozpočet na opravy v obci na rok 2018.
Současný stav:
V letošním roce je plánována oprava komunikace u p. Sulka (čp 51) v místě, kde vytéká voda na vozovku.
Dále je plánována oprava osvětlení na hřbitově. Tato akce je zpožděna kvůli potřebě získat vyjádření památkářů a v letošním roce již není reálné opravy zahájit.
Osadní výbor proto žádá o převedení prostředků, které v rozpočtu zůstanou po provedení opravy komunikace, do roku 2018.

Návrh na opravy v roce 2018.
a) Oprava osvětlení na hřbitově
b) Rekonstrukce chodníků na hřbitově.
c) Zpracování rozpočtu na rekonstrukci oplocení hřbitova.
Cílem je kompletně dořešit jednu lokalitu v obci.
Dále osadní výbor žádá o provedení opravy povrchu místní komunikace od hasičské zbrojnice k p. Zdražilovi (čp 67 ) a dále k p. Zuchnickému (čp.57 ). Komunikace je na mnoha místech propadlá v místě plynových přípojek a její stav se neustále zhoršuje. Žádáme proto o zařazení opravy do rozpočtu mimo kapitoly na běžné opravy v obci.

4. Čerpání z rozpočtu na kulturní akce.
Osadní výbor spolu se Sborem dobrovolných hasičů uspořádá dne 28.9.2017 pro děti zájezd do HEI Parku v Tošovicích. V případě nepříznivého počasí je náhradním cílem Aquapark Olešná..

5.. Řádná schůze osadního výboru bude 2.10.2017 v 18.00 hod,

zapsal
Vladimír Kurka

KATEGORIE - Archiv aktualit, Zápisy z jednání OV | Bez komentářů »


Zápis ze schůze Osadního výboru Lubojaty dne 4. 9. a 7. 9. 2017.

celý článek..

KATEGORIE - Archiv aktualit, Zápisy z jednání OV | 10 komentářů »


Zápis ze schůze Osadního výboru Lubojaty dne 5. 6. 2017.

Účast: Václav Bartolotti, Dana Kunovská, Vladislav Kučera, Miroslav Havelka, Vladimír Kurka

1. Vytékající voda na místní komunikaci u p. Sulka.
Osadní výbor žádá Městský úřad o sdělení termínu provedení opravy.

celý článek..

KATEGORIE - Archiv aktualit, Zápisy z jednání OV | Bez komentářů »


Zápis ze schůze Osadního výboru Lubojaty dne 2.5.2017.

Účast: Václav Bartolotti, Vladislav Kučera, Miroslav Havelka, Vladimír Kurka, omluvena Dana Kunovská.

1. Požadavek Fotbalového klubu Lubojaty na příspěvek.
Pro získání příspěvku z rozpočtu na kulturní akce doporučuje osadní výbor Fotbalovému klubu uspořádat akci pro veřejnost například v rámci ukončení fotbalové sezóny.

2. Vytékající voda na místní komunikaci u p. Sulka.
Osadní výbor nadále požaduje vyřešení problému a souhlasí s výběrem nejvhodnější nabídky na provedení prací podle kriterií Městského úřadu.

3. Rekultivace dočasné skládky materiálu na kluzišti.
Podle dostupných informací provede stavební firma úpravu plochy po skládce stavebního materiálu po krmáši. Osadní výbor žádá Městský úřad, aby v případě prodlení kontaktoval znovu stavební firmu a urgoval provedení rekultivace.

4. Kulturní program ke Dni matek a Dni dětí.
Vystoupení Smíšeného slezského pěveckého sboru COLLEGIUM BONUM plánované na 14. května 2017 se pro onemocnění členů souboru ruší.

5. Směna pozemků u čp. 1
Městský úřad se obrátil na osadní výbor se žádostí o vyjádření k uvažované směně pozemků u čp. 1. Jedná se o část pozemku parc.č.20 o výměře 10 m2 v majetku rodiny pana Miroslava Ruska, který je navrhován ke směně za část pozemku parc.č. 2013/1 o výněře 30 m2 v majetku Města Bílovce, přiléhající k pozemku parc.č. 20 včetně finančního dorovnání.
Osadní výbor doporučuje Městskému úřadu požádat o vyjádření majitele přilehlých nemovitostí. V případě, že těmito nebudou vysloveny oprávněné námitky, osadní výbor se směnou souhlasí.

6. Požadavek na úpravu povrchu části komunikace parc.č. 2013/1.
Osadnímu výboru byl doručen požadavek na úpravu povrchu části místní komunikace parc.č. 2013/1 pomocí asfaltového recyklátu, a to v místě od nově rekonstruované komunikace k čp. 1 směrem k domům čp. 56, čp. 2 a čp. 59 (celkem cca 50 m o šířce 3 metry). Komunikace v těchto místech je v zimě a při deštích rozměklá a nesjízdná.
Osadní výbor žádá Městský úřad o vyjádření, zda lze provést úpravu v rámci havarijních oprav, či zda má být požadavek zahrnut mezi akce plánované v dalších letech.

7. Příští schůze osadního výboru se uskuteční v pondělí 5.6.2017 v 19.00 hodin.

Zapsal Vladimír Kurka.

KATEGORIE - Archiv aktualit, Zápisy z jednání OV | Bez komentářů »


Zápis ze schůze Osadního výboru Lubojaty dne 3. 4. 2017.

Účast: Václav Bartolotti, Dana Kunovská, Miroslav Havelka, Vladimír Kurka
hosté p. Němec, p. Solnický

1. Zahájení.
Schůzi zahájil předseda osadního výboru Václav Bartolotti a přivítal zástupce Fotbalového klubu Lubojaty p. Němce a p. Solnického..
Hosté přednesli stížnost, že Fotbalový klub nebyl vyzván k podání žádosti o příspěvek na kulturní akce a požádali o poskytnutí částky 4000,- Kč na činnost klubu.
Stížností a požadavkem hostů se osadní výbor zabýval v závěru schůze.
celý článek..

KATEGORIE - Archiv aktualit, Zápisy z jednání OV | Bez komentářů »


Zápis ze schůze Osadního výboru Lubojaty dne 22. 3. 2017.

Účast: Václav Bartolotti, Dana Kunovská, Vladislav Kučera, Vladimír Kurka

Návrhy k novému generelu dopravy města Bílovec.
Mimořádnou schůzi svolal předseda osadního výboru vzhledem k potřebě odevzdat v termínu návrhy k připravovanému generelu dopravy pro město i místní části.

Na základě návrhů občanů a s vědomím, že generel je zpracován pro horizont následujících deseti let, předkládá Osadní výbor Lubojaty tento návrh:
1. Opatření směřující ke zvýšení bezpečnosti chodců v obci
a) prodloužit chodník od Dušků čp. 98 až ke Krayzelům čp. 109
b) dokončit napojení chodníku u požární nádrže na kluziště a areál zahrádkářů.
c) vybudovat chodník od Scheuerlů čp. 92 k Hořínkům čp. 3 a dále k p. Wachtarczykovi čp. 108
d) opravit chodník od Lindovských čp. 36 k hostinci a prodloužit chodník podél hlavní silnice až k p. Zedníčkové čp. 31
e) vybudovat chodník od Smolků čp. 88 k Nykšům čp. 128
f) mezi novým chodníkem a stávajícími chodníky zřídit přechod pro chodce od čp. 92 k zastávce směr Bílovec
g) mezi novým chodníkem a stávajícími chodníky zřídit přechod pro chodce od čp. 88 k panu Krestovi čp. 124

2. Opatření směřující ke zpomalení rychlosti vozidel projíždějících obcí
a) postavit středové ostrůvky sloužící jako zpomalovací prvek na všech vjezdech do obce po hlavní silnici ( u čp. 109, u čp. 3 a u čp. 128)
b) instalovat měřiče rychlosti s informativním panelem na vjezdu do obce u Dušků čp. 98 a u Richterů čp. 95

3. Místní opatření na základě podnětů občanů:
a) technickým opatřením zvýšit bezpečnost obyvatel domu čp. 36 a čp. 102, popř. čp. 26. Jedná se o místa, kde při kluzké vozovce dochází k nárazu vozidel do plotu objektu.
b) vyřešit např. dopravní značkou zajištění bezpečného průjezdu kolem školy ke hřišti. Jsou zde často odstavována vozidla, která brání v průjezdu uživatelům přilehlých nemovitostí a rovněž je ztížen eventuální příjezd záchranných vozidel při konání sportovních a společenských akcí na hřišti.
c) v případě, že budou v rámci generelu řešena jiná nebezpečná místa ve městě a přilehlých částech, zahrnout do řešení znovu i nebezpečný výjezd na hlavní silnici u čp. 12. Situaci zde již důkladně řešila Městská policie v roce 2015, nelze však vyloučit, že bude nalezeno další vhodné řešení.

Zapsal
Vladimír Kurka

Příloha: Plánek obce s vyznačením polohy navrhovaných opatření
planekgenerellubojat

KATEGORIE - Archiv aktualit, Zápisy z jednání OV | Bez komentářů »


Zápis ze schůze Osadního výboru Lubojaty dne 6. 3. 2017.

Účast: Václav Bartolotti, Dana Kunovská, Miroslav Havelka, Vladislav Kučera, Vladimír Kurka
hosté Mgr. Lenka Broskevičová, Bc. Vladan Tisovský

1. Zahájení.
Schůzi zahájil předseda osadního výboru Václav Bartolotti, který seznámil přítomné s programem schůze a přivítal hosta Mgr. Lenku Broskevičovou.
Mgr. Broskevičová přednesla několik námětů k životu v obci a požadavky zahrádkářského spolku a základní školy na příspěvek z rozpočtu na kulturní akce.
Náměty paní Broskevičové se osadní výbor zabýval v závěru schůze.

2. Další změny ve složení osadního výboru.
Václav Bartolotti oznámil, že pan Emil Beleš k 1.3.2017 odstoupil z funkce člena osadního výboru a výbor tak zůstává pětičlenný.
Vzhledem k četným dotazům občanů pak předseda upřesnil postup při změnách ve složení osadního výboru.
Poté, co se vzdali funkce paní Sladká a pan Lindovský, byl osadní výbor doplněn o náhradníky pana Frkala ml. a pana Smolku. Oba jmenovaní se posléze funkce rovněž vzdali. K 31.12.2016 odstoupil z funkce člena osadního výboru pan Oldřich Němec.
Na základě dopisu starosty města Bílovec občané Lubojat navrhli pro doplnění osadního výboru celkem 8 kandidátů, z nichž práci v osadním výboru odmítli Mgr.
Lenka Broskevičová, Ing. Jaroslav Seidler a manželé Pončíkovi.

celý článek..

KATEGORIE - Archiv aktualit, Zápisy z jednání OV | Jeden komentář »


Zápis ze schůzky vedení města Bílovec se členy Osadního výboru Lubojaty dne 21. 2. 2017.

Účast:
za město Bílovec starosta Mgr. Pavel Mrva, místostarostka Ing. Sylva Kovačíková, radní Mgr. Norbert Nossek, tajemník Ing. Jiří Hodic.
za osadní výbor Lubojaty Václav Bartolotti, Emil Beleš, Dana Kunovská, Miroslav Havelka, Vladislav Kučera, Vladimír Kurka

Schůzka byla svolána vedením města za účelem projednání konečné verze složení osadního výboru.
Po seznámení přítomných se zásadami pro činnost osadních výborů na území Bílovce ( Ing. Hodic sdělil mimo jiné, že předseda nemůže mít dvojitý hlas), navrhla paní Dana Kunovská, že v zájmu dosažení lichého počtu členů bude zastávat pozici náhradnice.
Po další diskusi oznámil pan Emil Beleš, že odstupuje z funkce člena osadního výboru, a to mimo jiné proto, aby se členem výboru mohla stát paní Dana Kunovská.
Starosta města Bílovec poté poděkoval panu Emilu Belešovi za jeho práci v osadním výboru a vyjádřil přesvědčení, že i osadní výbor v novém složení bude platným partnerem vedení města.

Zapsal: Vladimír Kurka

KATEGORIE - Archiv aktualit, Zápisy z jednání OV | Bez komentářů »


Zápis ze schůze Osadního výboru Lubojaty dne 13. 2. 2017.

Účast: Václav Bartolotti, Emil Beleš, Dana Kunovská, Miroslav Havelka, Vladislav Kučera, Vladimír Kurka.

1. Doplnění členů osadního výboru.
Osadní výbor byl doplněn poté, co se vzdali funkce někteří z jeho dosavadních členů. Na výzvu starosty města Bílovce podali občané řadu návrhů na nové členy výboru. Poté, co někteří navržení občané práci ve výboru odmítli, byl osadní výbor v Lubojatech doplněn o paní Danu Kunovskou, pana Miroslava Havelku, Vladislava Kučeru a Vladimíra Kurku.
Vladimír Kurka navrhl v zájmu zachování lichého počtu členů výboru, že zůstane náhradníkem. Všichni přítomní se nakonec shodli na tom, že osadní výbor bude pracovat jako šestičlenný s tím, že v případě rovnosti hlasů při hlasování bude rozhodující hlas předsedy.
Poté proběhla volba předsedy. Nejvíce hlasů získal Vladimír Kurka, ten však funkci s ohledem na časovou náročnost odmítl. Funkci předsedy přijal Václav Bartolotti, který obdržel druhý nejvyšší počet hlasů. Vladimír Kurka byl určen místopředsedou a zapisovatelem. Zodpovědnost členů výboru za další oblasti činnosti bude rozdělena na příští schůzi výboru.
Noví členové osadního výboru musí být následně jmenováni do funkce zastupitelstvem města Bílovec.
Osadní výbor se bude scházet kromě prázdnin vždy každé první pondělí v měsíci se zahájením v 18.00, popř.v 19.00 hod během letních měsíců.
Každý občan místní části může během schůze osadního výboru přednést své požadavky a náměty.

2. Návrh na opravy v obci v roce 2017.
Dle sdělení předsedy Václava Bartolottiho je pro rok 2017 přidělena místní části Lubojaty z rozpočtu města Bílovec na opravy částka 260.000,- Kč
Po projednání požaduje osadní výbor provést v obci v roce 2017 následující opravy:
I. Oprava chodníků na hřbitově, oprava zídky a plotu kolem hřbitova.
II. Oprava chodníků v dolní části obce (od p. Sulka k p. Zdražilovi)

3. Použití rozpočtu na kulturní akce.
Pro rok 2017 byla v rozpočtu města Bílovec přidělena na podporu kulturního dění v Lubojatech (vedle přímé podpory některých akcí) částka 24.000,- Kč.
Osadní výbor dosud rozhodl využít 5.000,- Kč na zakoupení dárků při návštěvě občanů při významném životním jubileu (70 let, 75 let, 80 let, 85 let, 90 let a dále každý rok) s hodnotou jednotlivého dárku cca 300 – 350 Kč.
Dále osadní výbor již dříve rozhodl přidělit 3.500,- Kč jako příspěvek na úhradu nájmu sálu pro obecní ples.
Předseda osadního výboru nyní požádá všechny spolky v obci o předložení požadavků na příspěvek na jednotlivé kulturní akce. Zbývající částka 15.500,- Kč bude rozdělena úměrně předloženým požadavkům a příspěvek bude poskytnut poté, co se daná akce uskuteční.

4. Příští schůze osadního výboru se uskuteční v pondělí 6. 3. 2017 v 18.00 hodin
předseda osadního výboru
Václav Bartolotti

KATEGORIE - Archiv aktualit, Zápisy z jednání OV | Bez komentářů »


Zápis ze schůze Osadního výboru Lubojaty konané dne 5. 12. 2016.

zapis_5_12_2016

KATEGORIE - Archiv aktualit, Zápisy z jednání OV | Bez komentářů »


Zápis ze schůze Osadního výboru Lubojaty konané dne 17. 10. 2016.

zapisov

KATEGORIE - Archiv aktualit, Zápisy z jednání OV | Bez komentářů »


Zápis ze schůze Osadního výboru Lubojaty konané dne 12. 9. 2016.

schuze12_09_016

KATEGORIE - Archiv aktualit, Zápisy z jednání OV | Bez komentářů »


Zápis ze schůze Osadního výboru Lubojaty konané dne 20. 6.2016.

zapis20_06_016

KATEGORIE - Archiv aktualit, Zápisy z jednání OV | Bez komentářů »


Zápis odboru investic a údržby majetku města z jednání s OV Lubojaty ze dne 16. 5. 2016.

zapis_OV_Lubojaty_16_5_2016-K

Vyjadreni investic k OV Lubojaty 18.4.2016-1

prezencni_listina_Lubojaty_16_5

Foto z jednání s OV Lubojaty ze dne 16. 5. 2016.

KATEGORIE - Archiv aktualit, Zápisy z jednání OV | Bez komentářů »


Zápis ze schůze Osadního výboru Lubojaty konané dne 9. 5.2016.

Přítomní: Bartolotti Václav, Smolka Libor, Němec Oldřich
Nepřítomní: p. Beleš Emil
1. Projednán zápis z minulé schůze.
2. Vady – chodník /p. Rusek/ čeká se na vyjádření MÚ Bílovec.
3. Výbor bere na vědomí:
a/ opravy kanal. vpusti u p. Richtra /č.p. 95/ 2x
b/ oprava u Seidlarů /č.p.106/ 1x
c/ opravy nerovnosti – cesta k SDH v Lubojatech
4. Oslavy dne obce: nedořešená organizace – bude předmětem jednání výboru na
nadcházející schůzi.
5. Čas konání schůzí – členové OV berou na vědomí:
a/ letní čas od 19.00 hod.
b/ zimní čas od 18.00 hod.

Zapsal: Bartolotti V.

KATEGORIE - Archiv aktualit, Zápisy z jednání OV | Bez komentářů »


Zápis ze schůze Osadního výboru Lubojat ze dne 14. 3. 2016.

Přítomni:
Bartolotti Václav
Beleš Emil
Frkal Petr ml.
Němec Oldřich

1. Přípojka vody na hřiště. OV nemá připomínky k dokumentaci.

2. OV souhlasí s novými podmínkami plakátování na plakátovacích plochách města a hlášení v místním rozhlase.
Nové podmínky jsou součástí zápisu viz. níže. NÁVRH PODMÍNEK

3. Dopis p. Fričky týkající se zídky okolo hřbitova v Lubojatech vzal OV na vědomí. Zídka je majetkem církve, a proto OV doporučuje, aby se p. Frička obrátil na majitele zídky.

4. OV dále hledá zájemce o hlášení v místním rozhlase. Pokud by měl někdo z občanů zájem tuto činnost vykonávat nechť kontaktuje kteréhokoliv člena OV.

5. Od 1.4.2016 bude možno ukládat bioodpad (tráva a listí) ve stejném rozsahu jako v roce 2015. Tj. do dřevěné ohrádky na kluzišti. Prosíme občany o udržování pořádku v okolí, a pokud bude ohrádka přeplněna, aby vyčkali s uložením bioodpadu na její vyprázdnění.

6. OV zajišťuje oslavy 740 let Lubojat.
Zodpovídá za OV p. Bartolotti.

7. OV eviduje stížnost občanů na nově vybudovaný chodník u „p. Ruska“, kde v horní části chodníků je velký boční náklon cca 12% ve směru ke komunikaci.

8.OV žádá přeměření a sjednání nápravy s umístěním střední dělící čáry v nepřehledné zatáčce domu čp. 48 na hlavní komunikaci.

9. Příští schůze OV 11. 4. 2016 v 18:00

V Lubojatech 14. 3. 2016 Zapsal: Petr Frkal

KATEGORIE - Archiv aktualit, Zápisy z jednání OV | Bez komentářů »


Zápis ze schůze Osadního výboru Lubojat ze dne 8. 2. 2016.

erblubojat_0Do obecního meilu byl bohužel zápis zaslán pouze v obrázkovém formátu.

KATEGORIE - Archiv aktualit, Zápisy z jednání OV | Bez komentářů »


Vyjádření MÚ k zápisu ze schůze Osadního výboru v Lubojatech ze dne 18.1.2016.

index-1

Bod č. 3 zápisu:
„Úpravy kolem p. Ruska 231 tis. Kč + dotace z MÚ
Výsledek: OV žádá MÚ o specifikaci nebo rozpočet“
celý článek..

KATEGORIE - Archiv aktualit, Zápisy z jednání OV | 3 komentáře »


Zápis ze schůze Osadního výboru v Lubojatech ze dne 18.1. 2016

erblubojat_0

Prezentace:
Přítomní byli : V. Bartolotti, E. Beleš, L. Smolka.
Omluveni P. Frkal, O. Němec.

Jednání:
???

Rád bych Vám podal více informací, ale zápis z této schůze, ani po mém dotazu, doposud nikdo do oficiálního e-mailu osadního výboru nezaslal (osadnivyborlubojaty@seznam.cz).

KATEGORIE - Archiv aktualit, Zápisy z jednání OV | Bez komentářů »


Zápis ze schůze Osadního výboru v Lubojatech ze dne 14.12. 2015

Prezentace:
Přítomní byli : dámy a pánové Mgr. Mrva, MUDr. Buriánová, Tisovský, Bartolotti,
Němec, Beleš, Mlýnek+2, Frkal ml. –omluven, Smolka – neomluven

Jednání:
1. P. Mlýnek nanesl své připomínky a názory ohledně vybudování chodníku.
2. P. Mgr. Mrva podrobně seznámil přítomné o situaci místní pošty s vazbou na prodejnu
Jednota /COPP/. Probíhají jednání pro zachování pošt. služeb v kontextu s obchodem. O
průběhu dalších jednání bude vždy informován OV.
3. Osadní výbor zorganizuje k bodu č.2 anketu občanů.
Zodpovídá: OV
Zajisti: p. Bartolotti, p. Beleš a ostatní členové OV.
4. Bylo schváleno konání schůzi OV pro rok 2016:
Každý 2. týden v pondělí v měsíci od 18.00 hod.

Zapsal: Emil Beleš-člen OV

KATEGORIE - Archiv aktualit, Zápisy z jednání OV | Bez komentářů »


ZÁPIS Č. 6 ZE ZASEDÁNÍ OSADNÍHO VÝBORU LUBOJATY 16. 11. 2015.

Přítomni:
Bartolotti Václav
Beleš Emil
Frkal Petr ml.
Němec Oldřich

1. Společenské centrum: Žádáme informaci, v jaké fázi se nachází rozpracovanost projektu.
Žádáme informaci, zda byl do projektu zakomponován požadavek OV na změnu (zvětšení) dvou
oken situovaných z kuchyňky do parkoviště.

2. OV pověřuje p.Beleše a p.Bartolottiho, aby na MěU v Bílovci zjistili možnosti čerpání
zůstatku na účtu OV.

3. OV nesouhlasí ze zrušením pobočky České pošty a žádá MěU Bílovec, aby byl OV v této věci
plně informován o záměrech a změnách připravovaných Českou poštou.

4. Zimní údržba: Žádáme o zaslání aktuálního plánu zimní údržby pro zimu 2015/2016.

5. OV výbor připraví k projednání námět na zlepšení bezpečnosti silničního provozu v
Lubojatech. Připravuje p. Emil Beleš.

6. OV schválil nákup 1ks pivního setu (stůl a 2ks laviček) v ceně 3480 Kč.

7. Rozsvícení vánočního stromu v Lubojatech proběhne v sobotu 28.11.2015 v 16:30 hodin.

8. Další schůze OV proběhne 14. 12. 2015 v 18:00 hodin.

V Lubojatech 16.11.2015
Zapsal: Petr Frkal

KATEGORIE - Archiv aktualit, Zápisy z jednání OV | Bez komentářů »


ZÁPIS Č. 5 ZE ZASEDÁNÍ OSADNÍHO VÝBORU LUBOJATY 5.10. 2015

lubojaty_2015_zima_0

Přítomni: Bartolotti Václav
Beleš Emil
Frkal Petr ml.
Němec Oldřich
Smolka Libor

1. Společenské centrum:
Probíhá zpracování projektové dokumentace.

2. OV žádá vysvětlení, proč byla obalovaná směs, která zbyla po opravách výtluků na místní
komunikaci vysypána do vjezdu k č.p. 23 a nepoužila se k opravám dalších výtluků.

3. Náměty občanů:
Dle informace občanů předané OV došlo k ucpání dešťové kanalizace na úrovni č.p. 83, a při
větších deštích dochází k výtlaku vody z dešťové kanalizace do přilehlých sklepů.

4. Zimní údržba:
Žádáme o zahrnutí do plánu zimní údržby, také lokality zaznačené v mapce viz příloha.
Lokality pod číslem 1-5.
U lokality č. 6 žádáme zlepšení provádění zimní údržby, v minulých letech docházelo k
nedostatečnému úklidu sněhu a ulice mezi přilehlými RD nebyla odklízena vůbec i když je
zahrnuta v plánu údržby.

5. OV výbor připraví k projednání námět na zlepšení bezpečnosti silničního provozu v
Lubojatech.

6. OV projednával možnost malé finanční podpory FK Tísek. Toto bylo zamítnuto hlasováním
vzhledem k tomu, že FK Tísek našel dočasný azyl v Lubojatech.

7. Deratizace Lubojat:
Ov žádá MěÚ o vyjádření k deratizaci dlouhodobě neudržovaných a neobydlených objektů č.p. 40
a č.p 4.

8. Oslavy dne obce v roce 2016:
Schůze k pořádání dne obce v roce 2016 se bude konat 9.11.2015. Čas bude upřesněn dle
dohody.

9. Další schůze OV proběhne 16.11.2015 v 18:00

V Lubojatech 5.10.2015
Zapsal: Petr Frkal

KATEGORIE - Archiv aktualit, Zápisy z jednání OV | Bez komentářů »


Zápis č. 4 ze zasedání Osadního výboru Lubojaty dne 31. 8. 2015.

Přítomni:
Bartolotti Václav
Beleš Emil
Frkal Petr ml.
Němec Oldřich
Návštěva:

1. Společenské centrum – probíhá zpracování projektové dokumentace. Připomínky byly
doručeny na Odbor výstavby v Bílovci.
Proti vizualizaci a účelnosti stavby je p. Beleš Emil.
Ostatní členové OV bez připomínek.

2. OV žádá opravu výtluků na místní komunikaci u č.p. 41.
OV žádá posouzení možnosti provedení oprav výtluků a propadů na místních komunikacích v
Lubojatech.

3. Žádost p. Patrika Richtra byla předána na MěU k řešení.

4. Zimní údržbu chodníků zajistí Ing. Vladimír Kurka.

5. Další schůze OV proběhne 5.10. v 19hodin.

V Lubojatech 31. 8. 2015
Zapsal: Petr Frkal

KATEGORIE - Archiv aktualit, Zápisy z jednání OV | Bez komentářů »


ZAPIS Č.3 ZE ZASEDÁNÍ OSANÍHO VÝBORU LUBOJATY 15.6.2015

Přítomni:
Bartolotti Václav
Beleš Emil
Frkal Petr ml.
Němec Oldřich
Smolka Libor

Přizváni: Kolenčík Milan (SDH Lubojaty)
Richter Luďa (SDH Lubojaty)

1. Společenské centrum- informace z jednání na MěU
Podána informace o výstavbě.MÚ intenzivně na této akci pracuje. Stávající
projekční firma se prý dostala do insolvence. Hledá se nový projektant.
Zástupci OV Lubojat vznesli připomínku zda se budoucí provoz KD nedotkne
budoucích rozpočtu pro Lubojaty.Odpověď p Ing.Kovačikové zní – NEDOTKNE.

2. Pročištění dešťové kanalizace.
OV žádá MěU Bílovec o pročištění dešťové kanalizace na území Lubojat,
Zejména v částech s malým spádem.

3. Prodloužení přípojky na hřiště.
Zadáno zpracování projektové dokumentace.
Žádost MěU: O zjištění kapacit stávající ZŠ v Lubojatech, tj. spotřeba
vody (m3/rok), počet tříd, počet žáků a zaměstnanců. Zajistí p.Bartolotti.

4. Dopravní situace v Lubojatech.
OV žádá Městkou policii Bílovec o zvýšení počtu měření rychlosti zejména na
příjezdu od Lhotky. Dále žádá o této činnosti posílat e-mailem report s počtem
pokutovaných řidičů.
OV žádá Město Bílovec zvážení možnosti zákazu parkování nákladních vozidel v
Lubojatech.
OV žádá MěU o vyjádření se k průjezdu autobusu uličkou u pošty.
Tohle řešení je trvalé?
Při průjezdu autobusu zůstává v uličce místo pro chodce o velikosti 250mm což je
nebezpečné.

4. Deratizace v Lubojatech.
Město Bílovec má uzavřenou smlouvu s fa. DDD Kresta & syn na zajištění
celoplošné deratizace ve městě Bílovci a v jeho místních částech na období roku
2014 – 2016. Deratizace probíhá obvykle v měsíci září daného roku. Pokud mají
občané podněty k výskytu potkanů na pozemcích a v budovách v majetku města
Bílovce mimo uvedené období, je nutno toto nahlásit.

3.Kulturní akce
Se zástupci SDH Lubojaty se Ov dohodl na spolupodílení se, na pořádání
kulturních akcí v Lubojatech.
Bohužel zástupci jiných zájmových spolků na jednání ač byli pozváni nedorazili.
Oslavy dne obce proběhnou 19.5.2015 na hřišti v Lubojatech
Za organizace: OV Lubojaty, SDH Lubojaty, Zahrádkářů Lubojaty,
FK Lubojaty a Myslivců.

4.Co s budovou OV?
Tímto žádáme občany o návrhy co se stávající budovou OV.
Návrhy vkládejte do schránky OV,
nebo posílejte na e-mail osadnivyborlubojaty@seznam.cz

6.Letní údržba chodníků
OV doporučuje uzavření smlouvy s p. Kurkou.

7. Termín další schůze OV je 31.8.2015 v 18h.

V Lubojatech 15.6.2015                  
Zapsal: Petr Frkal

KATEGORIE - Archiv aktualit, Zápisy z jednání OV | Bez komentářů »