Lubojaty

Oficiální stránky obce Lubojaty a jednoho handbikera s mottem: Kolo mě dostalo na invalidní vozík a kolo mi zase pomáhá nahoru

nacházíte se v kategorii - Zápisy z jednání OV

Zápis ze schůze Osadního výboru Lubojaty dne 4. 9. a 7. 9. 2017.

Účast: Václav Bartolotti, Dana Kunovská omluvena, Vladislav Kučera, Miroslav Havelka, Vladimír Kurka.

1. Vytékající voda na místní komunikaci u p. Sulka.
Podle informace Městského úřadu bude oprava provedena v termínu září – říjen.

2. Kontejnery na papír a textil.
Na žádost osadního výboru byl na stanoviště u domu p. Zuchnického doplněn kontejner na papír. Rovněž kontejner na textil u pošty je opět v provozu. Za rychlé vyřízení děkujeme.

3. Oprava kanalizace.
Oprava havarijního stavu kanalizace pod obcí u č.p. 1 byla provedena, po převzetí Městským úřadem bude dokončen zásyp.

4. Čerpání z rozpočtu na kulturní akce.
Ke dni 4.9.2017 bylo vyčerpáno celkem 12.627,- Kč, zbývá 11.373,- Kč. Z plánovaných akcí se uskuteční ještě soutěž rodinných týmů SDH Lubojaty a zájezd do Světa techniky pořádaný základní školou. Vzhledem k tomu, že se neuskutečnila akce ke Dni matek a ke Dni dětí, projedná osadní výbor se Sborem dobrovolných hasičů možnost uspořádat pro děti zájezd do HEI Parku v Tošovicích nebo do bazénu.

5. Plán oprav v obci na rok 2018.
Osadní výbor byl požádán o předložení plánu oprav v obci pro rok 2018. V této souvislosti osadní výbor projednal informaci starosty Mgr. Mrvy zaslanou panu Daliborovi Hájkovi ohledně plánovaného kulturního centra v Lubojatech. Některé opravy požadované občany na stavbu centra přímo navazují nebo mohou být dotčeny. Přitom termín na zahájení prací na kulturním centru se neustále posouvá a dle vyjádření starosty existuje i možnost, že zastupitelstvo stavbu zcela zamítne.
Osadní výbor se proto rozhodl přerušit schůzi a pokračovat ve čtvrtek 7.9.2017 s tím, že přizve zástupce všech spolků v obci, které jsou na stavbě centra zainteresovány.

6. Pokračování schůze dne 7.9.2017.
Pokračování schůze se kromě uvedených členů osadního výboru zúčastnili zástupci SDH p. Kolenčík, p. Richter a p. Hájek, zástupci Fotbalového klubu Lubojaty p. Solnický a p. Němec a zástupkyně Zahrádkářského spolku Mgr. Broskevičová.
Krátce před schůzí informoval starosta města osadní výbor, že záměr výstavby kulturního centra v Lubojatech byl již projednán v komisích rady města, dále bude v pondělí 11.9. projednán finančním výborem a radou města. Záměr výstavby centra je pak zařazen do programu jednání zastupitelstva dne 19.9.2017.
Osadní výbor spolu se zástupci spolků se dohodli, že podpoří záměr výstavby centra u jednotlivých členů zastupitelstva.

7. Příští schůzi osadního výboru svolá předseda po jednání zastupitelstva města za účelem dokončení plánu oprav v obci na rok 2018. Řádná schůze osadního výboru bude 2.10.2017 v 19.00 hod,

zapsal
Vladimír Kurka

KATEGORIE - Aktuality - pozvánky, Zápisy z jednání OV | 3 komentáře »


Zápis ze schůze Osadního výboru Lubojaty dne 5. 6. 2017.

Účast: Václav Bartolotti, Dana Kunovská, Vladislav Kučera, Miroslav Havelka, Vladimír Kurka

1. Vytékající voda na místní komunikaci u p. Sulka.
Osadní výbor žádá Městský úřad o sdělení termínu provedení opravy.

celý článek..

KATEGORIE - Zápisy z jednání OV | Bez komentářů »


Zápis ze schůze Osadního výboru Lubojaty dne 2.5.2017.

Účast: Václav Bartolotti, Vladislav Kučera, Miroslav Havelka, Vladimír Kurka, omluvena Dana Kunovská.

1. Požadavek Fotbalového klubu Lubojaty na příspěvek.
Pro získání příspěvku z rozpočtu na kulturní akce doporučuje osadní výbor Fotbalovému klubu uspořádat akci pro veřejnost například v rámci ukončení fotbalové sezóny.

2. Vytékající voda na místní komunikaci u p. Sulka.
Osadní výbor nadále požaduje vyřešení problému a souhlasí s výběrem nejvhodnější nabídky na provedení prací podle kriterií Městského úřadu.

3. Rekultivace dočasné skládky materiálu na kluzišti.
Podle dostupných informací provede stavební firma úpravu plochy po skládce stavebního materiálu po krmáši. Osadní výbor žádá Městský úřad, aby v případě prodlení kontaktoval znovu stavební firmu a urgoval provedení rekultivace.

4. Kulturní program ke Dni matek a Dni dětí.
Vystoupení Smíšeného slezského pěveckého sboru COLLEGIUM BONUM plánované na 14. května 2017 se pro onemocnění členů souboru ruší.

5. Směna pozemků u čp. 1
Městský úřad se obrátil na osadní výbor se žádostí o vyjádření k uvažované směně pozemků u čp. 1. Jedná se o část pozemku parc.č.20 o výměře 10 m2 v majetku rodiny pana Miroslava Ruska, který je navrhován ke směně za část pozemku parc.č. 2013/1 o výněře 30 m2 v majetku Města Bílovce, přiléhající k pozemku parc.č. 20 včetně finančního dorovnání.
Osadní výbor doporučuje Městskému úřadu požádat o vyjádření majitele přilehlých nemovitostí. V případě, že těmito nebudou vysloveny oprávněné námitky, osadní výbor se směnou souhlasí.

6. Požadavek na úpravu povrchu části komunikace parc.č. 2013/1.
Osadnímu výboru byl doručen požadavek na úpravu povrchu části místní komunikace parc.č. 2013/1 pomocí asfaltového recyklátu, a to v místě od nově rekonstruované komunikace k čp. 1 směrem k domům čp. 56, čp. 2 a čp. 59 (celkem cca 50 m o šířce 3 metry). Komunikace v těchto místech je v zimě a při deštích rozměklá a nesjízdná.
Osadní výbor žádá Městský úřad o vyjádření, zda lze provést úpravu v rámci havarijních oprav, či zda má být požadavek zahrnut mezi akce plánované v dalších letech.

7. Příští schůze osadního výboru se uskuteční v pondělí 5.6.2017 v 19.00 hodin.

Zapsal Vladimír Kurka.

KATEGORIE - Zápisy z jednání OV | Bez komentářů »


Zápis ze schůze Osadního výboru Lubojaty dne 3. 4. 2017.

Účast: Václav Bartolotti, Dana Kunovská, Miroslav Havelka, Vladimír Kurka
hosté p. Němec, p. Solnický

1. Zahájení.
Schůzi zahájil předseda osadního výboru Václav Bartolotti a přivítal zástupce Fotbalového klubu Lubojaty p. Němce a p. Solnického..
Hosté přednesli stížnost, že Fotbalový klub nebyl vyzván k podání žádosti o příspěvek na kulturní akce a požádali o poskytnutí částky 4000,- Kč na činnost klubu.
Stížností a požadavkem hostů se osadní výbor zabýval v závěru schůze.
celý článek..

KATEGORIE - Zápisy z jednání OV | Bez komentářů »


Zápis ze schůze Osadního výboru Lubojaty dne 22. 3. 2017.

Účast: Václav Bartolotti, Dana Kunovská, Vladislav Kučera, Vladimír Kurka

Návrhy k novému generelu dopravy města Bílovec.
Mimořádnou schůzi svolal předseda osadního výboru vzhledem k potřebě odevzdat v termínu návrhy k připravovanému generelu dopravy pro město i místní části.

Na základě návrhů občanů a s vědomím, že generel je zpracován pro horizont následujících deseti let, předkládá Osadní výbor Lubojaty tento návrh:
1. Opatření směřující ke zvýšení bezpečnosti chodců v obci
a) prodloužit chodník od Dušků čp. 98 až ke Krayzelům čp. 109
b) dokončit napojení chodníku u požární nádrže na kluziště a areál zahrádkářů.
c) vybudovat chodník od Scheuerlů čp. 92 k Hořínkům čp. 3 a dále k p. Wachtarczykovi čp. 108
d) opravit chodník od Lindovských čp. 36 k hostinci a prodloužit chodník podél hlavní silnice až k p. Zedníčkové čp. 31
e) vybudovat chodník od Smolků čp. 88 k Nykšům čp. 128
f) mezi novým chodníkem a stávajícími chodníky zřídit přechod pro chodce od čp. 92 k zastávce směr Bílovec
g) mezi novým chodníkem a stávajícími chodníky zřídit přechod pro chodce od čp. 88 k panu Krestovi čp. 124

2. Opatření směřující ke zpomalení rychlosti vozidel projíždějících obcí
a) postavit středové ostrůvky sloužící jako zpomalovací prvek na všech vjezdech do obce po hlavní silnici ( u čp. 109, u čp. 3 a u čp. 128)
b) instalovat měřiče rychlosti s informativním panelem na vjezdu do obce u Dušků čp. 98 a u Richterů čp. 95

3. Místní opatření na základě podnětů občanů:
a) technickým opatřením zvýšit bezpečnost obyvatel domu čp. 36 a čp. 102, popř. čp. 26. Jedná se o místa, kde při kluzké vozovce dochází k nárazu vozidel do plotu objektu.
b) vyřešit např. dopravní značkou zajištění bezpečného průjezdu kolem školy ke hřišti. Jsou zde často odstavována vozidla, která brání v průjezdu uživatelům přilehlých nemovitostí a rovněž je ztížen eventuální příjezd záchranných vozidel při konání sportovních a společenských akcí na hřišti.
c) v případě, že budou v rámci generelu řešena jiná nebezpečná místa ve městě a přilehlých částech, zahrnout do řešení znovu i nebezpečný výjezd na hlavní silnici u čp. 12. Situaci zde již důkladně řešila Městská policie v roce 2015, nelze však vyloučit, že bude nalezeno další vhodné řešení.

Zapsal
Vladimír Kurka

Příloha: Plánek obce s vyznačením polohy navrhovaných opatření
planekgenerellubojat

KATEGORIE - Zápisy z jednání OV | Bez komentářů »


Zápis ze schůze Osadního výboru Lubojaty dne 6. 3. 2017.

Účast: Václav Bartolotti, Dana Kunovská, Miroslav Havelka, Vladislav Kučera, Vladimír Kurka
hosté Mgr. Lenka Broskevičová, Bc. Vladan Tisovský

1. Zahájení.
Schůzi zahájil předseda osadního výboru Václav Bartolotti, který seznámil přítomné s programem schůze a přivítal hosta Mgr. Lenku Broskevičovou.
Mgr. Broskevičová přednesla několik námětů k životu v obci a požadavky zahrádkářského spolku a základní školy na příspěvek z rozpočtu na kulturní akce.
Náměty paní Broskevičové se osadní výbor zabýval v závěru schůze.

2. Další změny ve složení osadního výboru.
Václav Bartolotti oznámil, že pan Emil Beleš k 1.3.2017 odstoupil z funkce člena osadního výboru a výbor tak zůstává pětičlenný.
Vzhledem k četným dotazům občanů pak předseda upřesnil postup při změnách ve složení osadního výboru.
Poté, co se vzdali funkce paní Sladká a pan Lindovský, byl osadní výbor doplněn o náhradníky pana Frkala ml. a pana Smolku. Oba jmenovaní se posléze funkce rovněž vzdali. K 31.12.2016 odstoupil z funkce člena osadního výboru pan Oldřich Němec.
Na základě dopisu starosty města Bílovec občané Lubojat navrhli pro doplnění osadního výboru celkem 8 kandidátů, z nichž práci v osadním výboru odmítli Mgr.
Lenka Broskevičová, Ing. Jaroslav Seidler a manželé Pončíkovi.

celý článek..

KATEGORIE - Zápisy z jednání OV | Jeden komentář »


Zápis ze schůzky vedení města Bílovec se členy Osadního výboru Lubojaty dne 21. 2. 2017.

Účast:
za město Bílovec starosta Mgr. Pavel Mrva, místostarostka Ing. Sylva Kovačíková, radní Mgr. Norbert Nossek, tajemník Ing. Jiří Hodic.
za osadní výbor Lubojaty Václav Bartolotti, Emil Beleš, Dana Kunovská, Miroslav Havelka, Vladislav Kučera, Vladimír Kurka

Schůzka byla svolána vedením města za účelem projednání konečné verze složení osadního výboru.
Po seznámení přítomných se zásadami pro činnost osadních výborů na území Bílovce ( Ing. Hodic sdělil mimo jiné, že předseda nemůže mít dvojitý hlas), navrhla paní Dana Kunovská, že v zájmu dosažení lichého počtu členů bude zastávat pozici náhradnice.
Po další diskusi oznámil pan Emil Beleš, že odstupuje z funkce člena osadního výboru, a to mimo jiné proto, aby se členem výboru mohla stát paní Dana Kunovská.
Starosta města Bílovec poté poděkoval panu Emilu Belešovi za jeho práci v osadním výboru a vyjádřil přesvědčení, že i osadní výbor v novém složení bude platným partnerem vedení města.

Zapsal: Vladimír Kurka

KATEGORIE - Zápisy z jednání OV | Bez komentářů »


Zápis ze schůze Osadního výboru Lubojaty dne 13. 2. 2017.

Účast: Václav Bartolotti, Emil Beleš, Dana Kunovská, Miroslav Havelka, Vladislav Kučera, Vladimír Kurka.

1. Doplnění členů osadního výboru.
Osadní výbor byl doplněn poté, co se vzdali funkce někteří z jeho dosavadních členů. Na výzvu starosty města Bílovce podali občané řadu návrhů na nové členy výboru. Poté, co někteří navržení občané práci ve výboru odmítli, byl osadní výbor v Lubojatech doplněn o paní Danu Kunovskou, pana Miroslava Havelku, Vladislava Kučeru a Vladimíra Kurku.
Vladimír Kurka navrhl v zájmu zachování lichého počtu členů výboru, že zůstane náhradníkem. Všichni přítomní se nakonec shodli na tom, že osadní výbor bude pracovat jako šestičlenný s tím, že v případě rovnosti hlasů při hlasování bude rozhodující hlas předsedy.
Poté proběhla volba předsedy. Nejvíce hlasů získal Vladimír Kurka, ten však funkci s ohledem na časovou náročnost odmítl. Funkci předsedy přijal Václav Bartolotti, který obdržel druhý nejvyšší počet hlasů. Vladimír Kurka byl určen místopředsedou a zapisovatelem. Zodpovědnost členů výboru za další oblasti činnosti bude rozdělena na příští schůzi výboru.
Noví členové osadního výboru musí být následně jmenováni do funkce zastupitelstvem města Bílovec.
Osadní výbor se bude scházet kromě prázdnin vždy každé první pondělí v měsíci se zahájením v 18.00, popř.v 19.00 hod během letních měsíců.
Každý občan místní části může během schůze osadního výboru přednést své požadavky a náměty.

2. Návrh na opravy v obci v roce 2017.
Dle sdělení předsedy Václava Bartolottiho je pro rok 2017 přidělena místní části Lubojaty z rozpočtu města Bílovec na opravy částka 260.000,- Kč
Po projednání požaduje osadní výbor provést v obci v roce 2017 následující opravy:
I. Oprava chodníků na hřbitově, oprava zídky a plotu kolem hřbitova.
II. Oprava chodníků v dolní části obce (od p. Sulka k p. Zdražilovi)

3. Použití rozpočtu na kulturní akce.
Pro rok 2017 byla v rozpočtu města Bílovec přidělena na podporu kulturního dění v Lubojatech (vedle přímé podpory některých akcí) částka 24.000,- Kč.
Osadní výbor dosud rozhodl využít 5.000,- Kč na zakoupení dárků při návštěvě občanů při významném životním jubileu (70 let, 75 let, 80 let, 85 let, 90 let a dále každý rok) s hodnotou jednotlivého dárku cca 300 – 350 Kč.
Dále osadní výbor již dříve rozhodl přidělit 3.500,- Kč jako příspěvek na úhradu nájmu sálu pro obecní ples.
Předseda osadního výboru nyní požádá všechny spolky v obci o předložení požadavků na příspěvek na jednotlivé kulturní akce. Zbývající částka 15.500,- Kč bude rozdělena úměrně předloženým požadavkům a příspěvek bude poskytnut poté, co se daná akce uskuteční.

4. Příští schůze osadního výboru se uskuteční v pondělí 6. 3. 2017 v 18.00 hodin
předseda osadního výboru
Václav Bartolotti

KATEGORIE - Zápisy z jednání OV | Bez komentářů »


Zápis ze schůze Osadního výboru Lubojaty konané dne 5. 12. 2016.

zapis_5_12_2016

KATEGORIE - Zápisy z jednání OV | Bez komentářů »


Zápis ze schůze Osadního výboru Lubojaty konané dne 17. 10. 2016.

zapisov

KATEGORIE - Zápisy z jednání OV | Bez komentářů »


Zápis ze schůze Osadního výboru Lubojaty konané dne 12. 9. 2016.

schuze12_09_016

KATEGORIE - Zápisy z jednání OV | Bez komentářů »


Zápis ze schůze Osadního výboru Lubojaty konané dne 20. 6.2016.

zapis20_06_016

KATEGORIE - Zápisy z jednání OV | Bez komentářů »


Zápis odboru investic a údržby majetku města z jednání s OV Lubojaty ze dne 16. 5. 2016.

zapis_OV_Lubojaty_16_5_2016-K

Vyjadreni investic k OV Lubojaty 18.4.2016-1

prezencni_listina_Lubojaty_16_5

Foto z jednání s OV Lubojaty ze dne 16. 5. 2016.

KATEGORIE - Zápisy z jednání OV | Bez komentářů »


Zápis ze schůze Osadního výboru Lubojaty konané dne 9. 5.2016.

Přítomní: Bartolotti Václav, Smolka Libor, Němec Oldřich
Nepřítomní: p. Beleš Emil
1. Projednán zápis z minulé schůze.
2. Vady – chodník /p. Rusek/ čeká se na vyjádření MÚ Bílovec.
3. Výbor bere na vědomí:
a/ opravy kanal. vpusti u p. Richtra /č.p. 95/ 2x
b/ oprava u Seidlarů /č.p.106/ 1x
c/ opravy nerovnosti – cesta k SDH v Lubojatech
4. Oslavy dne obce: nedořešená organizace – bude předmětem jednání výboru na
nadcházející schůzi.
5. Čas konání schůzí – členové OV berou na vědomí:
a/ letní čas od 19.00 hod.
b/ zimní čas od 18.00 hod.

Zapsal: Bartolotti V.

KATEGORIE - Zápisy z jednání OV | Bez komentářů »


Zápis ze schůze Osadního výboru Lubojat ze dne 14. 3. 2016.

Přítomni:
Bartolotti Václav
Beleš Emil
Frkal Petr ml.
Němec Oldřich

1. Přípojka vody na hřiště. OV nemá připomínky k dokumentaci.

2. OV souhlasí s novými podmínkami plakátování na plakátovacích plochách města a hlášení v místním rozhlase.
Nové podmínky jsou součástí zápisu viz. níže. NÁVRH PODMÍNEK

3. Dopis p. Fričky týkající se zídky okolo hřbitova v Lubojatech vzal OV na vědomí. Zídka je majetkem církve, a proto OV doporučuje, aby se p. Frička obrátil na majitele zídky.

4. OV dále hledá zájemce o hlášení v místním rozhlase. Pokud by měl někdo z občanů zájem tuto činnost vykonávat nechť kontaktuje kteréhokoliv člena OV.

5. Od 1.4.2016 bude možno ukládat bioodpad (tráva a listí) ve stejném rozsahu jako v roce 2015. Tj. do dřevěné ohrádky na kluzišti. Prosíme občany o udržování pořádku v okolí, a pokud bude ohrádka přeplněna, aby vyčkali s uložením bioodpadu na její vyprázdnění.

6. OV zajišťuje oslavy 740 let Lubojat.
Zodpovídá za OV p. Bartolotti.

7. OV eviduje stížnost občanů na nově vybudovaný chodník u „p. Ruska“, kde v horní části chodníků je velký boční náklon cca 12% ve směru ke komunikaci.

8.OV žádá přeměření a sjednání nápravy s umístěním střední dělící čáry v nepřehledné zatáčce domu čp. 48 na hlavní komunikaci.

9. Příští schůze OV 11. 4. 2016 v 18:00

V Lubojatech 14. 3. 2016 Zapsal: Petr Frkal

KATEGORIE - Zápisy z jednání OV | Bez komentářů »


Zápis ze schůze Osadního výboru Lubojat ze dne 8. 2. 2016.

erblubojat_0Do obecního meilu byl bohužel zápis zaslán pouze v obrázkovém formátu.

KATEGORIE - Zápisy z jednání OV | Bez komentářů »


Vyjádření MÚ k zápisu ze schůze Osadního výboru v Lubojatech ze dne 18.1.2016.

index-1

Bod č. 3 zápisu:
„Úpravy kolem p. Ruska 231 tis. Kč + dotace z MÚ
Výsledek: OV žádá MÚ o specifikaci nebo rozpočet“
celý článek..

KATEGORIE - Zápisy z jednání OV | 3 komentáře »


Zápis ze schůze Osadního výboru v Lubojatech ze dne 18.1. 2016

erblubojat_0

Prezentace:
Přítomní byli : V. Bartolotti, E. Beleš, L. Smolka.
Omluveni P. Frkal, O. Němec.

Jednání:
???

Rád bych Vám podal více informací, ale zápis z této schůze, ani po mém dotazu, doposud nikdo do oficiálního e-mailu osadního výboru nezaslal (osadnivyborlubojaty@seznam.cz).

KATEGORIE - Zápisy z jednání OV | Bez komentářů »


Zápis ze schůze Osadního výboru v Lubojatech ze dne 14.12. 2015

Prezentace:
Přítomní byli : dámy a pánové Mgr. Mrva, MUDr. Buriánová, Tisovský, Bartolotti,
Němec, Beleš, Mlýnek+2, Frkal ml. –omluven, Smolka – neomluven

Jednání:
1. P. Mlýnek nanesl své připomínky a názory ohledně vybudování chodníku.
2. P. Mgr. Mrva podrobně seznámil přítomné o situaci místní pošty s vazbou na prodejnu
Jednota /COPP/. Probíhají jednání pro zachování pošt. služeb v kontextu s obchodem. O
průběhu dalších jednání bude vždy informován OV.
3. Osadní výbor zorganizuje k bodu č.2 anketu občanů.
Zodpovídá: OV
Zajisti: p. Bartolotti, p. Beleš a ostatní členové OV.
4. Bylo schváleno konání schůzi OV pro rok 2016:
Každý 2. týden v pondělí v měsíci od 18.00 hod.

Zapsal: Emil Beleš-člen OV

KATEGORIE - Zápisy z jednání OV | Bez komentářů »


ZÁPIS Č. 6 ZE ZASEDÁNÍ OSADNÍHO VÝBORU LUBOJATY 16. 11. 2015.

Přítomni:
Bartolotti Václav
Beleš Emil
Frkal Petr ml.
Němec Oldřich

1. Společenské centrum: Žádáme informaci, v jaké fázi se nachází rozpracovanost projektu.
Žádáme informaci, zda byl do projektu zakomponován požadavek OV na změnu (zvětšení) dvou
oken situovaných z kuchyňky do parkoviště.

2. OV pověřuje p.Beleše a p.Bartolottiho, aby na MěU v Bílovci zjistili možnosti čerpání
zůstatku na účtu OV.

3. OV nesouhlasí ze zrušením pobočky České pošty a žádá MěU Bílovec, aby byl OV v této věci
plně informován o záměrech a změnách připravovaných Českou poštou.

4. Zimní údržba: Žádáme o zaslání aktuálního plánu zimní údržby pro zimu 2015/2016.

5. OV výbor připraví k projednání námět na zlepšení bezpečnosti silničního provozu v
Lubojatech. Připravuje p. Emil Beleš.

6. OV schválil nákup 1ks pivního setu (stůl a 2ks laviček) v ceně 3480 Kč.

7. Rozsvícení vánočního stromu v Lubojatech proběhne v sobotu 28.11.2015 v 16:30 hodin.

8. Další schůze OV proběhne 14. 12. 2015 v 18:00 hodin.

V Lubojatech 16.11.2015
Zapsal: Petr Frkal

KATEGORIE - Zápisy z jednání OV | Bez komentářů »


ZÁPIS Č. 5 ZE ZASEDÁNÍ OSADNÍHO VÝBORU LUBOJATY 5.10. 2015

lubojaty_2015_zima_0

Přítomni: Bartolotti Václav
Beleš Emil
Frkal Petr ml.
Němec Oldřich
Smolka Libor

1. Společenské centrum:
Probíhá zpracování projektové dokumentace.

2. OV žádá vysvětlení, proč byla obalovaná směs, která zbyla po opravách výtluků na místní
komunikaci vysypána do vjezdu k č.p. 23 a nepoužila se k opravám dalších výtluků.

3. Náměty občanů:
Dle informace občanů předané OV došlo k ucpání dešťové kanalizace na úrovni č.p. 83, a při
větších deštích dochází k výtlaku vody z dešťové kanalizace do přilehlých sklepů.

4. Zimní údržba:
Žádáme o zahrnutí do plánu zimní údržby, také lokality zaznačené v mapce viz příloha.
Lokality pod číslem 1-5.
U lokality č. 6 žádáme zlepšení provádění zimní údržby, v minulých letech docházelo k
nedostatečnému úklidu sněhu a ulice mezi přilehlými RD nebyla odklízena vůbec i když je
zahrnuta v plánu údržby.

5. OV výbor připraví k projednání námět na zlepšení bezpečnosti silničního provozu v
Lubojatech.

6. OV projednával možnost malé finanční podpory FK Tísek. Toto bylo zamítnuto hlasováním
vzhledem k tomu, že FK Tísek našel dočasný azyl v Lubojatech.

7. Deratizace Lubojat:
Ov žádá MěÚ o vyjádření k deratizaci dlouhodobě neudržovaných a neobydlených objektů č.p. 40
a č.p 4.

8. Oslavy dne obce v roce 2016:
Schůze k pořádání dne obce v roce 2016 se bude konat 9.11.2015. Čas bude upřesněn dle
dohody.

9. Další schůze OV proběhne 16.11.2015 v 18:00

V Lubojatech 5.10.2015
Zapsal: Petr Frkal

KATEGORIE - Zápisy z jednání OV | Bez komentářů »


Zápis č. 4 ze zasedání Osadního výboru Lubojaty dne 31. 8. 2015.

Přítomni:
Bartolotti Václav
Beleš Emil
Frkal Petr ml.
Němec Oldřich
Návštěva:

1. Společenské centrum – probíhá zpracování projektové dokumentace. Připomínky byly
doručeny na Odbor výstavby v Bílovci.
Proti vizualizaci a účelnosti stavby je p. Beleš Emil.
Ostatní členové OV bez připomínek.

2. OV žádá opravu výtluků na místní komunikaci u č.p. 41.
OV žádá posouzení možnosti provedení oprav výtluků a propadů na místních komunikacích v
Lubojatech.

3. Žádost p. Patrika Richtra byla předána na MěU k řešení.

4. Zimní údržbu chodníků zajistí Ing. Vladimír Kurka.

5. Další schůze OV proběhne 5.10. v 19hodin.

V Lubojatech 31. 8. 2015
Zapsal: Petr Frkal

KATEGORIE - Zápisy z jednání OV | Bez komentářů »


ZAPIS Č.3 ZE ZASEDÁNÍ OSANÍHO VÝBORU LUBOJATY 15.6.2015

Přítomni:
Bartolotti Václav
Beleš Emil
Frkal Petr ml.
Němec Oldřich
Smolka Libor

Přizváni: Kolenčík Milan (SDH Lubojaty)
Richter Luďa (SDH Lubojaty)

1. Společenské centrum- informace z jednání na MěU
Podána informace o výstavbě.MÚ intenzivně na této akci pracuje. Stávající
projekční firma se prý dostala do insolvence. Hledá se nový projektant.
Zástupci OV Lubojat vznesli připomínku zda se budoucí provoz KD nedotkne
budoucích rozpočtu pro Lubojaty.Odpověď p Ing.Kovačikové zní – NEDOTKNE.

2. Pročištění dešťové kanalizace.
OV žádá MěU Bílovec o pročištění dešťové kanalizace na území Lubojat,
Zejména v částech s malým spádem.

3. Prodloužení přípojky na hřiště.
Zadáno zpracování projektové dokumentace.
Žádost MěU: O zjištění kapacit stávající ZŠ v Lubojatech, tj. spotřeba
vody (m3/rok), počet tříd, počet žáků a zaměstnanců. Zajistí p.Bartolotti.

4. Dopravní situace v Lubojatech.
OV žádá Městkou policii Bílovec o zvýšení počtu měření rychlosti zejména na
příjezdu od Lhotky. Dále žádá o této činnosti posílat e-mailem report s počtem
pokutovaných řidičů.
OV žádá Město Bílovec zvážení možnosti zákazu parkování nákladních vozidel v
Lubojatech.
OV žádá MěU o vyjádření se k průjezdu autobusu uličkou u pošty.
Tohle řešení je trvalé?
Při průjezdu autobusu zůstává v uličce místo pro chodce o velikosti 250mm což je
nebezpečné.

4. Deratizace v Lubojatech.
Město Bílovec má uzavřenou smlouvu s fa. DDD Kresta & syn na zajištění
celoplošné deratizace ve městě Bílovci a v jeho místních částech na období roku
2014 – 2016. Deratizace probíhá obvykle v měsíci září daného roku. Pokud mají
občané podněty k výskytu potkanů na pozemcích a v budovách v majetku města
Bílovce mimo uvedené období, je nutno toto nahlásit.

3.Kulturní akce
Se zástupci SDH Lubojaty se Ov dohodl na spolupodílení se, na pořádání
kulturních akcí v Lubojatech.
Bohužel zástupci jiných zájmových spolků na jednání ač byli pozváni nedorazili.
Oslavy dne obce proběhnou 19.5.2015 na hřišti v Lubojatech
Za organizace: OV Lubojaty, SDH Lubojaty, Zahrádkářů Lubojaty,
FK Lubojaty a Myslivců.

4.Co s budovou OV?
Tímto žádáme občany o návrhy co se stávající budovou OV.
Návrhy vkládejte do schránky OV,
nebo posílejte na e-mail osadnivyborlubojaty@seznam.cz

6.Letní údržba chodníků
OV doporučuje uzavření smlouvy s p. Kurkou.

7. Termín další schůze OV je 31.8.2015 v 18h.

V Lubojatech 15.6.2015                  
Zapsal: Petr Frkal

KATEGORIE - Zápisy z jednání OV | Bez komentářů »


Jednání na MÚ Bílovec ze dne 20.5.2015 v 16.00hod:

Jednání na MÚ Bílovec ze dne 20.5.2015 v 16.00hod:

1. Účastní za OV Bartolotti, Beleš,/p. Němec nepřítomen/.Za MÚ místo starostky 2x.Jednotlivě
byli přizívání ved.odborů.

2. Podána informace o výstavbě.MÚ intenzivně na této akci pracuje. Stávající
projekční firma se prý dostala do insolvence. Hledá se nový projektant. Kdo má známe projektanty ať doporučí do výběrového řízení.Zástupci OV Lubojat vznesli připomínku zda se budoucí provoz KD nedotkne budoucích rozpočtu pro Lubojaty.Odpověď p Ing.Kovačikové zní – NEDOTKNE.

3. Přípojka hydrantu na hřiště je logický vzato řešit ve společném projektu výstavy KD.

4. Právě v průběhu jednání MÚ obdržel nové výhrady od ČSZ p.Broskevičové. My jsme byli info.,že
skládka bude na původním místě a že MÚ vybuduje ohradu tak, aby občané mohli vyvážet BIO odpad od 1.6.15.

5. Dále byly projednávány jednotlivé/zbývající/ body zápisu OV.

6. OV bylo doporučeno jednat o:
Co se stávající budovou -prodat, rekonstruovat např.na malometrážní byty.Stát dává cca.650tis. na jednotku. Svolat "Den otevřených dveří" pro občany, ať se vyjádří všichni.

Poznámka:
Z jednání na MÚ jsme si odnesli velmi dobré pocity v tom, že MÚ má aktivní a příkladnou
starost o místní část Lubojaty. Všechny naše
připomínky byly akceptovány a jsou, nebo budou řešeny. Tento zápis považujte mimo jiné i
jako námět na jednání na příští schůzi.
Vzhledem k závažnosti obsahu o výstavě KD bych doporučil vyvěsit do skříňky příp. na
internet.stránky.

Zaznamenal:Emil Beleš-člen OV

KATEGORIE - Zápisy z jednání OV | Bez komentářů »


Zápis č. 2 ze zasedání Osadního výboru Lubojaty dne 18. 5. 2015.

celý článek..

KATEGORIE - Zápisy z jednání OV | Bez komentářů »


Zápis ze zasedání OV Lubojaty 27. 4. 2015.

1. Výstavba „Společenského centra Lubojaty“ :
zadání Města Bílovce ze dne 31. 7. 2014 na zpracování projektové dokumentace pro územní řízení, stavební povolení, realizaci stavby a dokumentace pro výběr zhotovitele na stavbu „Společenské centrum Lubojaty“ již bylo dle informace poskytnuté osadnímu výboru dokončeno. Avšak na zasedání zastupitelstva města Bílovce, bylo oznámeno, že v současné chvíli není úplná dokumentace vyhotovena.
Žádáme vedení města zprávu o skutečném stavu této záležitosti. A prosíme vedení města o podporu a učinění kroků vedoucích k jeho realizaci v co nejkratším termínu.
Informace zajistí předseda Ov do příští schůze.

2. Uvedení nových členů.

3. Za jednání s městem v záležitostech odsouhlasených osadním výborem a zadáváním informací ke zveřejnění místním rozhlasem je zodpovědný:
• předseda OV

4. E-mailová schránka osadního výboru pro náměty a vzkazy občanů je:
osadnivyborlubojaty@seznam.cz

5. Odvoz bio odpadu pro občany:
osadní výbor zamítl návrh na umístění velkoobjemových van na bioodpad 1x za 14dní 3:2 PROTI.
• V současné chvíli zůstane v platnosti návrh na umístění velkoobjemové vany v termínu 2. 5. 2015.
• Pro další odvoz bio odpadu žádáme město o nový praktičtější návrh pro občany Lubojat.
• Návrh osadního výboru: Osadní výbor navrhuje, aby bylo zachováno řešení z roku 2014 tj. shromažďování bio odpadu na kluzišti. Z praktičtějšího důvodu pro občany Lubojat, kteří takto nejsou vázáni na termíny a časy a zejména počasí přistavování kontejnerů.
Z finanční stránky vyplývá, že odvoz bio odpadu
v loňském roce stál cca 30 000 Kč (dřevo, tráva, listí) kdy byl shromažďován na kluzišti a odvoz systémem přistavování objemových van by stál stejnou částku. Proto osadní výbor tuto variantu zamítl a navrhuje zůstat u systému z roku 2014.
• První varianta návrhu počítá, s tím že na kluzišti by byla ukládána pouze posekaná tráva a listí NIKOLI DŘEVO A VĚTVE ty by si občané odváželi sami do sběrného dvoru.
• Druhá varianta počítá s ukládáním trávy listí i dřeva avšak ODDĚLENĚ a dřevěný odpad by byl 1x až 2x za „sezónu“ seštěpkován a štěpka by byla k dispozici k odvozu občanům.
• POKUD BY OBČANÉ NEDODRŽOVALI PRAVIDLA UKLÁDÁNÍ BIO ODPADU TRÁVA X DŘEVO ODDĚLENĚ, OSADNÍ VÝBOR ZRUŠÍ ODVOZ BIO ODPADU Z LUBOJATY A OBČANÉ BUDOU TENTO BIO ODPAD LIKVIDOVAT SAMI ZA SEBE!

6. Osadní výbor Lubojaty podporuje žádost SDH Lubojaty o prodloužení přípojky vodovodního řádu až do areálu hřiště. A žádá město Bílovec o poskytnutí informací o způsobu a možnostech zřízení.
Informace zajistí předseda do příští schůze OV.

7. Špatný technický stav kanalizačních vpustí
1. U pošty
2. U pana Mlýnka čp. 2.
Žádáme město, aby byl člen osadního výboru za stavební záležitosti přizván k jednání o technické rovedení a zadání opravy.
Informace zajistí předseda OV do příští schůze.

8. Oslavy 70let osvobození Lubojat, bude položen věnec k pomníku u školy.

9. Oslavy dne matek proběhnou 16. 5. v 14:30.

10. Deratizace: osadní výbor žádá město Bílovec o plošnou deratizaci obce proti hlodavcům zejména potkanům. Se zaměřením na opuštěné a neudržované budovy.

11. Významná životní jubilea:
v měsíci květnu tři občané, se dožívají významného životního jubilea osadní výbor zakoupí drobné dárkové balíčky.

12. NÁVRHY A PŘIPOMÍNKY OBČANŮ: NA ZŘETEL BUDOU BRÁNY POUZE NÁVRHY VHOZENÉ DO SCHRÁNKY OV, NEBO ZASLÁNY NA E-MAIL osadnivyborlubojaty.cz.

13. RD čp. 40 a čp.4 a parcela po paní Seidlerové nacházející se v havarijním/nevyhovujícím stavu: OV žádá město Bílovec o řešení nebezpečné situace.

14. Termín další schůze OV je 18. 5. 2015  v 18:00 hodin.

V Lubojatech 27. 4. 2015.
Zapsal: Petr Frkal

KATEGORIE - Zápisy z jednání OV | Bez komentářů »


Zápis ze schůze č. 5 – Osadní výbor Lubojaty 23. 2. 2015.

Přítomni: Bartolotti V., Lindovský M., Němec O., Beleš E., Sladká J.

1. Bod č. 3. ze schůze č.4 – vyřešen.

2. Dopis p. Ruska osadnímu výboru byl osadním výborem vzat na vědomí.

3. Veřejná schůze občanů se koná 9. 3. 2015 v 18:30 hod. v budově OV.

4. Z osadního výboru odstupují:
Sladká Jana
Beleš Emil
Lindovský Martin

5. Dopis předložený paní P.N. vzal Osadní výbor Lubojaty na vědomí.
Žádost o omluvu byla počtem hlasů 3 ku 2 zamítnuta.

Zapsala : Jana Sladká

KATEGORIE - Zápisy z jednání OV | 15 komentářů »


Zápis ze schůze č. 4 – Osadní výbor Lubojaty 9. 2. 2015.

celý článek..

KATEGORIE - Zápisy z jednání OV | 9 komentářů »


Zápis ze schůze č. 3 – Osadního výboru Lubojaty ze dne 12. 1. 2015.

celý článek..

KATEGORIE - Zápisy z jednání OV | Bez komentářů »


Zápis ze schůze č. 2 – Osadního výboru Lubojaty 15. 12. 2014.

celý článek..

KATEGORIE - Zápisy z jednání OV | Bez komentářů »