Lubojaty

Oficiální stránky obce Lubojaty a … :-)

Zápis z jednání Osadního výboru Lubojaty ze dne 2. 10. 2019.


Zúčastnění: Iva Chovancová, Jan Solnický, Pavel Musil, Miroslav Havelka

Zápis:
- OV výbor souhlasí se skácením 3 líp na severní straně sportovního areálu. O kácení projevil zájem místní SDH v rámci cvičení. OV navrhuje, aby dřevo získané kácením bylo využito ve sportovním areálu. Za pokácené lípy OV žádá novou výsadbu na původním místě. OV navrhuje, aby byly vysazeny ovocné stromy (3 jabloně, 3 slivoně) vysokokmeny.
- Dle informací MěÚ obecní studny v Lubojatech nemají vydané povolení k odběru podzemních vod. OV určil jako prioritní studnu na parcele číslo 1959/5 (studna naproti obchodu) a žádá MěÚ o vyřízení příslušného povolení a zajištění obnovy čerpacího zařízení.
- OV zve všechny občany na slavnostní rozsvěcení vánočního stromu, které se uskuteční 1.12. v 17:00.
- OV provede průzkum mezi domácnosti k problematice řešeni odpadních vod.
Zástupci OV budou kontaktovat všechny majitele nemovitosti ohledně způsobu nakládání s odpadními vodami do konce ledna.
- OV schválil příspěvek 1000Kč Základní škole na dopravu pro akci Vánoční zájezd – Výstava Betlémů.

Schůze OV:
Další schůze OV bude ve středu 4.12.2019 v 18:00

Předseda: Pavel Musil
Zapsal: Jan Solnický

KATEGORIE - Archiv aktualit, Zápisy z jednání OVListopad 14th, 2019

Jeden komentář k článku - “Zápis z jednání Osadního výboru Lubojaty ze dne 2. 10. 2019.”

  1. Od: Patrik Richter

    Samozřejmě, že napojení na čističku, tak jak je to v územním plánu Bílovce. Dotace se dají získat, starostka tvrdila, že nejdou a tak proč Klimkovice v Josefovicích staví čističku a čerpají dotace??? Proč to nejde u nás??? Že by nám paní starostka lhala???

    Níže výňatek z územního plánu.

    V Bravinném, Lubojatech a Výškovicích je navrženo přepojit stávající stokové soustavy jednotné kanalizace vypouštějící odpadní vody do recipientů na navržené čistírny odpadních vod. V níže položené jižní části Výškovic je navrženo napojení stávající stoky na čerpací stanici splašků s přečerpáváním do gravitační stoky. U zastavitelných ploch Z54 a Z55 v Lubojatech jsou navrženy čerpací stanice splašků s přečerpáváním do gravitačních stok.

Napsat komentář


Redakce lubojaty.cz si vyhrazuje právo mazat podle vlastního uvážení texty anonymní, urážlivé, agresivní, úmyslně komolené a také zjevné provokace.