Lubojaty

Oficiální stránky obce Lubojaty a tvoje nebo moje :-)

nacházíte se v kategorii - Osadní výbor

DOTAČNÍ PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ NA REALIZACI STAVBY ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD VE VYJMENOVANÝCH LOKALITÁCH PRO ROK 2021

DŮVOD PODPORY DOTAČNÍHO PROGRAMU
Město Bílovec vyhlašuje tento dotační program s cílem podpořit žadatele, kteří zrealizují stavbu domovní čistírny odpadních vod (dále jen „ČOV“) u objektu svého rodinného domu v těch místních částech města, ve kterých město Bílovec vlastní a zároveň provozuje jednotnou veřejnou kanalizaci zakončenou výpustním objektem s platným povolením k vypouštění odpadních vod do vod povrchových.
Cílem tohoto dotačního titulu je zajistit vyšší kvalitu odváděných odpadních vod městskou kanalizací.
Za tímto účelem město Bílovec kompenzuje část vynaložených nákladů na realizaci stavby ČOV u objektů rodinných domů, které se nachází v kat. ú. Lubojaty (Lubojaty, Lhotka).


ÚČEL, NA KTERÝ MOHOU BÝT DOTACE POSKYTNUTY
Dotaci lze žádat výhradně na realizaci stavby ČOV.

CELKOVÁ VÝŠE FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA VÝŠE UVEDENÝ ÚČEL VYČLENĚNÝCH V ROZPOČTU MĚSTA BÍLOVCE NA ROK 2021
300 000 Kč na každý rok

MAXIMÁLNÍ VÝŠE DOTACE NA JEDEN PROJEKT
70 % z celkových výdajů na projekt, maximálně však 30 000 Kč na projekt

celý článek..

KATEGORIE - Aktuality - pozvánky, Osadní výbor | Bez komentářů »
25. 12. 2021


Zápis z jednání osadního výboru ze dne 1.12.2021

Zúčastnění: Iva Chovancová, Pavel Lazecký, Jan Solnický, Pavel Musil, Zápis: -
Osadní výbor připomíná ukončení svozu plastového odpadu v pytlích od 1. ledna 2022. Bude zaveden sběr tříděného odpadu prostřednictvím 240 l popelnic na plast a papír přímo z jednotlivých domácností občanů. OV apeluje na občany, aby si zažádali o přidělení plastových popelnic.
- Zástupci OV se zúčastnili další schůzky s projektantem a zástupci města k dalšímu upřesnění projektu rekonstrukce šaten, připomínky OV byly do projektu zapracovány.
- Z důvodu vyhlášky o zimní údržbě, podle které provádí údržbu komunikace její vlastník. Nedochází k vyhrnováni cesty u zastávky směr Bílovec (parcela č. 1964 v k.ú. toho času v majetku Pozemkového fondu). OV žádá o výjimku z této vyhlášky a přidání cesty do plánu zimní údržby.
chůze OV:
Další schůze OV bude ve středu 5. 1. 2022 v 19:0

KATEGORIE - Aktuality - pozvánky, Osadní výbor, Zápisy z jednání OV | Bez komentářů »
13. 12. 2021


Pozvánka na slavnostní rozsvěcení vánočního stromu.

zrušení akce rozsvěcení vánočního stromu z důvodu epidemiologických opatření

ZRUŠENO

KATEGORIE - Archiv aktualit, Osadní výbor | Bez komentářů »
22. 11. 2021


Zápis z jednání osadního výboru ze dne 1.11.2021

Zúčastnění:
Iva Chovancová, Pavel Lazecký, Miroslav Havelka, Jan Solnický, Pavel Musil,

Zápis:
- OV zve všechny občany na slavnostní rozsvěcení vánočního stromu, které se uskuteční v neděli 28.11. v 17:00.
- Osadní výbor a zástupci spolku se domluvili na společné organizací obecního plesu. Protože kulturní dům v Tisku je využíván místní základní školou po dobu rekonstrukce ZŠ a není možné v kulturním domě pořádat akce, příští ples se bude konat ve Slatině. Předpokládaný termín 5.2. 2022.
- Na poslední schůzi zástupců města s občany Lubojat bylo nabídnuto občanům zapůjčení popelnic na plast a papír s informací, že od Nového roku nebude pokračováno ve svozu plastu v pytlích. Dále zástupci města potvrdili, že není plánováno odstranit kontejnery na tříděný odpad. Podle informací OV může však k zrušení kontejnerů v Lubojatech dojít. Z důvodu protichůdných informací OV žádá o jasné stanovisko, jak bude s odpady v Lubojatech v roce 2022 nakládáno.
-Osadní výbor žádá, aby byl seznámen s vyjádřeními městského úřadu k zápisům OV, na které je odkazováno v zápisech Rady města a Zastupitelstva města.
Schůze OV:


Další schůze OV bude ve středu 1. 12. 2021 v 18:00


KATEGORIE - Archiv aktualit, Osadní výbor, Zápisy z jednání OV | Bez komentářů »
18. 11. 2021


Pozvánka na LAMPIONOVÝ PRŮVOD 2021

KATEGORIE - Archiv aktualit, Osadní výbor | Bez komentářů »
20. 10. 2021


Veřejná schůze občanů s vedením města

Veřejná schůze v Lubojatech proběhne v pondělí 6. 9. 2021 v 19.00h v budově hasičské zbrojnice.

KATEGORIE - Archiv aktualit, Osadní výbor | Bez komentářů »
3. 9. 2021


Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Lubojaty
– OZNÁMENÍ O ZJIŠŤOVÁNÍ PRŮBĚHU HRANIC POZEMKŮ.

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Nov Jičín (dále jen „pobočka“) jako věcně a místně příslušný správní úřad podle zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a podle § 19 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), oznamuje, že v rámci zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Lubojaty (dále jen „KoPÚ Lubojaty“) bude ode dne 9. 8. 2021 probíhat zjišťování průběhu hranic pozemků, které bude prováděno v souladu s
celý článek..

KATEGORIE - Archiv aktualit, Osadní výbor | Bez komentářů »
2. 7. 2021


HLASOVÁNÍ PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET 2021

KATEGORIE - Archiv aktualit, Osadní výbor | Bez komentářů »
17. 3. 2021


Oznámení záměru města o prodeji pozemku v místní části Lubojat: parc. č. st. 89 zastavěná plocha a nádvoří.

MĚSTO BÍLOVEC
v souladu s § 39, zákona číslo 128/2000 Sb.
z v e ř e j ň u j e

záměr města prodat pozemek
parc. č. st. 89 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 482 m2, jehož součástí je stavba: Lubojaty č. p. 58, obč. vyb, stojící na pozemku p. č. st. 89, vše v kat. území Lubojaty.

Jedná se o objekt budovy Osadního výboru v Lubojatech.
Žádosti doručte v zalepené obálce označené „cenová nabídka – pozemek p. č. st. 89 v k. ú. Lubojaty“ na podatelnu Městského úřadu Bílovec, nebo poštou na adresu: Městský úřad Bílovec, odbor finanční, 17. listopadu čp. 411, 74301 Bílovec, nejpozději do 31. 03. 2021, do 17,00 hodin. V žádosti je nutno uvést závazný záměr budoucího kupujícího, jak bude s nemovitostmi nakládáno (k jakému účelu bude nemovitost užívat), a nabídku kupní ceny. K výsledné kupní ceně budou připočteny náklady spojené s prodejem pozemku.
Při podání žádosti o koupi pozemku p. č. st. 89 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Lubojaty č.p. 58, obč. vyb, stojící na pozemku p. č. st. 89, vše v kat. území Lubojaty. musí být uhrazena peněžitá jistina ve výši 35.000,- Kč, která musí být uhrazena při podání žádosti na účet města číslo 6015- 1761833319/0800.
Zaplacením jistiny ve výši 35.000,- Kč zájemce souhlasí, že v případě, že do 90 dnů od schválení zastupitelstvem města neuzavře kupní smlouvu a neuhradí kupní cenu, náleží Městu Bílovec 40% z uhrazené jistiny jako smluvní pokuta.
Postup při majetkoprávních úkonech města a vzor kupní smlouvy je umístěn na internetových stránkách Města Bílovce www.bilovec.cz, v sekci formuláře ke stažení a vzor kupní smlouvy dále pod odkazem Vzorové smlouvy města Bílovce – Vzorová kupní smlouva s předkupním právem. Případné připomínky, či návrhy na změny ve smlouvě je kupující povinen uvést ve své nabídce. Město Bílovec se tímto nezavazuje k jejich akceptaci.
Žádosti doručené po datu 31. 03. 2021 nebudou do výběrového řízení zařazeny (touto lhůtou je stanoveno datum, kdy musí být žádost doručena na výše uvedenou adresu, nikoliv odeslána uchazečem). Zájemci mohou získat podrobnější informace k prodeji nemovitostí na odboru finančním, Městského úřadu Bílovec, 17. listopadu 411, Bílovec, nebo na telefonním čísle 556 312 144.
Vyvěšeno::
Sňato:

Mgr. Renata Mikolašová
starostka města v.r.
„otisk úředního razítka“
Tento záměr bude vyvěšen po dobu nejméně 15-ti dnů, aby se k němu mohli občané vyjádřit a podat své návrhy a připomínky.

KATEGORIE - Archiv aktualit, Osadní výbor, Vyhlášky | Jeden komentář »
3. 3. 2021


Zápis z jednání osadního výboru ze dne 3.2.2021

Zúčastnění: Iva Chovancová, Jan Solnický, Pavel Musil, Pavel Lazecký
Zápis: - Osadní výbor s Myslivci a SDH plánuje každoroční brigádu na úklid příkop okolo cest v druhé polovině března. Přesný termín bude upřesněn dle počasí.

Náměty a dotazy občanů:
1. Zrcadlo na křižovatce u č.p. 36 Osadní výbor obdržel dotaz ohledně instalace dopravního zrcadla na křižovatce u domu č.p.36. Osadní výbor s návrhem souhlasí, zrcadlo zpřehlední výjezd z vedlejší silnice. OV žádá o montáž dopravního zrcadla na křižovatku.
2. Psi exkrementy Osadní výbor obdržel stížnost na znečištění veřejných prostranství psími exkrementy. Osadní výbor žádá chovatele pejsků, aby po svých miláčcích uklízeli. OV navrhuje instalaci 2 košů na psí exkrementy se sáčky k hasičské zbrojnici a k budově osadního výboru.
3. Kontejnery na velkoobjemový odpad Někteří občané nemají možnost dopravit velkoobjemový odpad do sběrného dvora v Bílovci. OV žádá MěÚ o zvážení možnosti přistavení kontejneru na tento odpad, jak bylo v minulosti zvykem.

Další schůze OV bude ve středu 3.3.2021 v 18:00
Pavel Musil
Zapsal: Jan Solnický
 

KATEGORIE - Archiv aktualit, Osadní výbor, Zápisy z jednání OV | Bez komentářů »
23. 2. 2021


Informace k provozu sběrného dvora.

Informujeme občany, že od 21. 12. 2020 do 31. 12. 2020 je sběrný dvůr z provozních důvodů uzavřen.

KATEGORIE - Archiv aktualit, Osadní výbor | Bez komentářů »
19. 12. 2020


Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Lubojaty – pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti.

Klikni tu, kukni na to a víš fšecko :-).

Zástupci zpracovatele návrhu komplexních pozemkových úprav:
Ing. David Blaha číslo jednací uděleného pověření SPU 437880/2020/Mi
Ing. Libor Bolda číslo jednací uděleného pověření SPU 437898/2020/Mi
Bc. Patrik Bořek číslo jednací uděleného pověření SPU 437904/2020/Mi
Ing. Daniela Hajšmanová číslo jednací uděleného pověření SPU 439836/2020/Mi
Ing. Karel Jedlička číslo jednací uděleného pověření SPU 439847/2020/Mi
Ing. Martin Kesl číslo jednací uděleného pověření SPU 439873/2020/Mi
Michal Kőnigsmark číslo jednací uděleného pověření SPU 439895/2020/Mi
Ing. Jiří Krejčí číslo jednací uděleného pověření SPU 439912/2020/Mi
Ing. Františka Kundrátová číslo jednací uděleného pověření SPU 439947/2020/Mi
Ing. Jana Lelková číslo jednací uděleného pověření SPU 439953/2020/Mi
Ing. Jan Liška číslo jednací uděleného pověření SPU 439971/2020/Mi
Zdeněk Lokajíček číslo jednací uděleného pověření SPU 439991/2020/Mi
Lukáš Lopata číslo jednací uděleného pověření SPU 440015/2020/Mi
Ing. David Macho číslo jednací uděleného pověření SPU 440064/2020/Mi
Ing. Jiří Matějovský číslo jednací uděleného pověření SPU 440082/2020/Mi
Ing. Josef Materna číslo jednací uděleného pověření SPU 440121/2020/Mi
Martin Moulis číslo jednací uděleného pověření SPU 442873/2020/Mi
Robert Nekola číslo jednací uděleného pověření SPU 442891/2020/Mi
Ing. Ivo Paulus číslo jednací uděleného pověření SPU 442916/2020/Mi
Bc. Jan Říha číslo jednací uděleného pověření SPU 443260/2020/Mi
Wilhelm Schrőckinger číslo jednací uděleného pověření SPU 443274/2020/Mi
Jan Šalom číslo jednací uděleného pověření SPU 443301/2020/Mi
Ing. Vratislav Šlehofer číslo jednací uděleného pověření SPU 443309/2020/Mi
Serhii Tymoshchuk číslo jednací uděleného pověření SPU 443315/2020/Mi
Sohrab Huseynli číslo jednací uděleného pověření SPU 443320/2020/Mi
Patrik Hůla číslo jednací uděleného pověření SPU 443324/2020/Mi
Ing. Martin Gregar číslo jednací uděleného pověření SPU 443328/2020/Mi
Adam Vágner číslo jednací uděleného pověření SPU 443329/2020/Mi
Ing. Luboš Valtr číslo jednací uděleného pověření SPU 443331/2020/Mi
Martin Vondráček číslo jednací uděleného pověření SPU 443333/2020/Mi
Ing. Vladimíra Vondráčková číslo jednací uděleného pověření SPU 443338/2020/Mi
Petra Vondráčková číslo jednací uděleného pověření SPU 443340/2020/Mi
Ronald Votlučka číslo jednací uděleného pověření SPU 443342/2020/Mi
Zástupce pozemkového úřadu:
Bc. Hubert Mikuš číslo jednací uděleného pověření SPU 437838/2020/Mi
mohou dle ust. § 6 odst. 9 zákona vstupovat a vjíždět na pozemky po dobu provádění pozemkových úprav a vykonávat činnosti vyplývající ze zákona v rozsahu nezbytně nutném, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak.

KATEGORIE - Archiv aktualit, Osadní výbor | Bez komentářů »
11. 12. 2020


Svoz odpadu přes vánoční svátky a provoz sběrného dvora.

52. týden
Svozový den Popelnice a kontejnery SKO  Tříděný odpad
st 23. 12. 2020 Lubojaty, Lhotka svoz pytlů s plasty
53. týden - mimořádný vývoz popelnic SKO v Bílovci a všech spádových obcích
Svozový den Popelnice a kontejnery SKO Tříděný odpad
st 30. 12. 2020 Lubojaty, Lhotka papír

Z důvodu omezené provozní doby skládek bude svoz odpadů v 52. a 53. týdnu probíhat již od 5 hodin ráno a proto žádáme občany o shovívavost.

Provoz sběrného dvora přes vánoční svátky
po 21. 12. 2020  8 - 17 hodin
st 23. 12. 2020    8 - 17 hodin
so 26. 12. 2020 zavřeno - vánoční svátek
po 28. 12. 2020  8 - 17 hodin
st 30. 12. 2020   8 - 17 hodin
so 2. 1. 2021      8 - 15 hodin

Zvláště upozorňujeme na mimořádný svoz v týdnu od 28.12.2020. Využijte ho prosím a vystavte své nádoby k odvozu. Po lichém týdnu v roce 2020 následuje opět lichý týden v roce 2021!
Další řádný svoz v roce 2021 je až 2. týden od 11. ledna 2021.

Odbor životního prostředí a ÚP
město Bílovec

KATEGORIE - Archiv aktualit, Osadní výbor | Bez komentářů »
1. 12. 2020


Odstranění van na bioodpad.

Bioodpad

Firma SLUMBI oznamujeme občanům, že od 1. 12. 2020 budou na zimní období postupně odebírány ze stanovišť vany na bioodpad a větve.

Hnědé vany na větve budou na svá stanoviště vráceny od 1. 2. 2021 a zelené vany na trávu, listí a ovoce budou vráceny od 1. 4. 2021.

Občané mají možnost odkládat celoročně bioodpad a větve na sběrný dvůr v níže uvedené provozní době (mimo státní svátky):

Pondělí 8 - 17 hodin
Středa  8 - 17 hodin
Sobota 8 - 15 hodin

SLUMBI spol. s r.o.

KATEGORIE - Archiv aktualit, Osadní výbor | Bez komentářů »
1. 12. 2020


Informace k pozemkovým úpravám v místní části Lubojaty.

V souvislosti s pozemkovými úpravami se od 25.11.2020 v operátu katastru Lubojaty pohybují pracovníci firmy GEOREAL, spol. s r.o.

Osadní výbor Lubojaty

KATEGORIE - Archiv aktualit, Osadní výbor | Bez komentářů »
26. 11. 2020


Nabídka možnosti sběru použitých tuků z domácnosti v Lubojatech.

25.11.2020 byla přistavena k poště v Lubojatech nádoba na sběr olejů.
Slouží k třídění a následné recyklaci tuků z domácností (olej, sádlo apod.), v pet láhvích, dobře uzavřené.

I nadále platí, že je možné tuky odevzdat ve sběrném dvoře v jakékoliv nádobě (přelévají do barelů).

Kbelíky s víčkem na sběr olejů poskytujeme na infocentru v muzeu.

Odbor ŽPaÚP města Bílovec

KATEGORIE - Aktuality - pozvánky, Osadní výbor | Bez komentářů »
26. 11. 2020


Výsledky hlasování v Lubojatech – volby 2020.

Obec: Lubojaty

Okrsek: 6 Lubojaty, Lhotka

Výsledky hlasování za územní celky – Okrsek 6 – souhrnné informace

Voliči
v seznamu
Vydané
obálky
Volební
účast v %
Odevzdané
obálky
Platné
hlasy
% platných
hlasů
418 163 39,00 163 162 99,39

Výsledky hlasování za územní celky – Okrsek 6 – část 1

Kandidátní listina Platné hlasy
číslo název celkem v %
5 Demokratická strana zelených 0 0,00
12 KDU-ČSL 9 5,55
14 Morav. a Slez. pirátská strana 0 0,00
16 Svoboda a př. demokracie (SPD) 14 8,64
19 Česká pirátská strana 24 14,81
22 Moravané 0 0,00
28 VOK - Volba pro kraj 0 0,00
29 Koalice ODS a TOP 09 41 25,30
37 Jednotní 1 0,61
38 Dělnic.str.sociální spravedl. 0 0,00
45 Česká str.sociálně demokrat. 4 2,46
50 ANO 2011 43 26,54
54 Koalice STAN, Zelení, NEZ 1 0,61
57 Koalice ODA, Hlas, SNK ED 3 1,85
63 Komunistická str.Čech a Moravy 5 3,08
67 Volte Pr.Blok www.cibulka.net 0 0,00
70 Trikolóra hnutí občanů 8 4,93
79 Aletrnativa pro nez.kand.2020 2 1,23
81 Starostové pro kraj 7 4,32
82 ROZUMNÍ - Petr Hannig 0 0,00

KATEGORIE - Archiv aktualit, Osadní výbor | Bez komentářů »
4. 10. 2020


Pozvánka na drakiádu.

KATEGORIE - Archiv aktualit, Hasičské akce, Osadní výbor | Bez komentářů »
23. 9. 2020


STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD – pozvánka na schůzku k zahájeným komplexním pozemkovým úpravám v k.ú. Lubojaty.

Pozvánka na informační schůzku do místní hasičárny dne 17. 6. 2020 a konzultačním dnům do budovy OV Lubojaty ve dnech 22. a 23. 6. 2020 k zahájeným pozemkovým úpravám.

Klikni tu, kukni na to a víš fšecko :-).

KATEGORIE - Archiv aktualit, Osadní výbor | Bez komentářů »
8. 6. 2020


Dezinfekční přípravek pro dezinfekci rukou a povrchů.

Vážení občané,
město Bílovec zakoupilo pro všechny občany místních částí dezinfekční přípravek pro dezinfekci rukou a povrchů.

Dezinfekci si můžete vyzvednout:
Kdy: již v pátek 8.5. od 15:00 hod. do 16:00 hod. (pokud Vám termín nevyhovuje, informujte se e-mailem u předsedy OV Lubojaty pavel.musil@bilovec.cz)
Místo: u hasičské zbrojnice.

Dezinfekce se bude rozdávat v množství ½ litru na každou domácnost a bude již v označených lahvičkách.

Senioři a jinak zdravotně handicapovaní spoluobčané, kteří si nemohou ze zdravotních důvodů dezinfekci vyzvednout a nemají nikoho blízkého, volejte na linku 556 414 208 v pracovních dnech od 9.00 -12.00 hod. a donášku domluvíme individuálně přes naše dobrovolníky.

Mgr. Renata Mikolašová, starostka města Bílovec
V Bílovci 4.5.2020

KATEGORIE - Archiv aktualit, Osadní výbor | Bez komentářů »
7. 5. 2020


Důležité kontakty.

Starostka: Mgr. Renata Mikolašová
tel. 778 457 998, 556 414 203
e-mail: renata.mikolasova@bilovec.cz

Místostarosta: Zbyněk Bajnar
tel. 778 522 829, 556 414 202
e-mail: zbynek.bajnar@bilovec.cz

Městská policie:
pevná linka 556 414 206, mobil 608 252 535

Policie České republiky:
tel. 158; služebna Bílovec tel. 556 410 834

Krajská hygienická stanice:
http://www.khsova.cz/homepage/korona-uvod

Celostátní informační linka pro občany v souvislostis koronavirem:
1212

Objednání nákupu základních potravin a léků pro občany města Bílovec a místních částí
(rovněž jako kontaktní linka na zodpovězení dotazů a podnětů občanů a pro dobrovolníky):
v pracovní dny od 8:00 do 15:00 hodin, tel. 556 414 208

Bezplatná telefonní linka psychologické pomoci:
v pracovní dny od 8:00 do 15:00 hodin, tel. 722 275 655

KATEGORIE - Archiv aktualit, Osadní výbor | Bez komentářů »
10. 4. 2020


DEZINFEKCE NA RUCE A POVRCHY PRO OBČANY MĚSTA BÍLOVEC.

Vážení občané, město Bílovec zakoupilo pro všechny občany Bílovce a místních částí dezinfekční přípravek pro dezinfekci rukou a povrchů.

Dezinfekci si můžete vyzvednout:
Město Bílovec
v pátek 10. 4. od 10:00 do 14:00 hodinnebo v sobotu 11. 4. od 10:00 do 14:00 hodinu hasičské zbrojnice na ulici 17. listopadu.

Místní části
Bravinné, Stará Ves, Ohrada, Výškovice, Lubojaty a Lhotka v sobotu 11. 4. od 10:00 do 14:00 hodin u místních hasičských zbrojnic a kde nejsou k dispozici,tak u předsedy osadního výboru.

Dezinfekce se bude rozdávat v množství ½ litru na každou domácnost.

K převzetí dezinfekce si občané donesou vlastní vhodnou láhev s uzávěrem, láhev bude na místě označena nálepkou dezinfekce.

Senioři a jinak zdravotně handicapovaní spoluobčané
, kteří si nemohou ze zdravotních důvodů dezinfekci vyzvednout a nemají nikoho blízkého, volejte na linku 773 765 144 a donášku domluvíme individuálně přes naše dobrovolníky.

Mgr. Renata Mikolašová,
starostka města Bílovec

Telefon: 778 457 998
V Bílovci 9. 4. 2020

KATEGORIE - Archiv aktualit, Osadní výbor | Bez komentářů »
10. 4. 2020


Vážení spoluobčané, vzhledem k dalšímu vývoji situace kolem koronaviru COVID-19 město Bílovec přijalo 3. opatření:

Městský úřad Bílovec je pro veřejnost uzavřen do čtvrtku 9. dubna 2020. Výjimkou je provoz podatelny – pro nejnutnější osobní podání je omezen provoz v nových úředních hodinách podatelny (budova č. p. 411) v pondělí a ve středu vždy od 9:00 do 11:00 hod. přes příjmové okno vpravo vedle hlavních dveří budovy.
celý článek..

KATEGORIE - Archiv aktualit, Osadní výbor | Bez komentářů »
31. 3. 2020


Informace firmy SLUMBI ke svozu popelnic.

Firma SLUMBI oznamuje občanům, že od 1. 4. 2020 bude již probíhat pouze 14ti denní svoz popelnic se směsným komunálním odpadem.

Svoz popelnic se směsným komunálním odpadem o velikonočním pondělí dne 13. 4. 2020 proběhne v Bílovci a Výškovicích dle platného harmonogramu. Pytle s plasty budou místo pondělí svezeny až v úterý 14. 4. 2020.

Žádáme občany, aby komunální odpad dávali do pytlů a pytle před vhozením do popelnice nebo kontejneru řádně zavázali. V případě použití tenkých pytlů žádáme občany o použití dvou pytlů najednou. Lidé nakažení koronavirem mají pytle s odpady před vhozením postříkat dezinfekčním prostředkem tak, aby došlo k co nejmenšími riziku nákazy popelářů a dalšímu rozšíření této infekce.

Děkujeme za pochopení.
SLUMBI spol. s r.o.

KATEGORIE - Archiv aktualit, Osadní výbor | Bez komentářů »
27. 3. 2020


Město Bílovec pro Vás zajistilo telefonickou linku psychologické pomoci

Město Bílovec společně s psycholožkou Mgr. Hanou Hoblíkovou pro Vás zajistilo

TELEFONICKOU LINKU PSYCHOLOGICKÉ POMOCI.

Pokud Vás v souvislosti s aktuální krizí trápí jakékoliv obavy, cítíte strach, paniku, úzkost, potřebujete povzbudit nebo se někomu svěřit a nemáte komu, nabízíme Vám akutní krizovou psychologickou pomoc. Služba Vám může pomoci se lépe zorientovat ve složité osobní situaci, poskytnout osobní podporu a případně Vás nasměrovat k řešení, které by Vám mohlo poskytnout akutní úlevu.

Linka je pro klienty anonymní a zdarma, pouze za cenu běžného telefonického hovoru.

V případě zájmu volejte v pracovní dny v době od 8:00 do 15:00 na telefonní číslo 722 275 655.

KATEGORIE - Archiv aktualit, Osadní výbor | Bez komentářů »
27. 3. 2020


Vážení spoluobčané,
vzhledem k dalšímu vývoji situace kolem koronaviru COVID-19 město Bílovec vydalo druhé opatření:

Městský úřad Bílovec je pro veřejnost uzavřen do úterý 31. 3. 2020 včetně. Výjimkou je provoz podatelny – pro nejnutnější osobní podání je omezen provoz v nových úředních hodinách podatelny (budova č. p. 411) ve středu 25. 3. a pondělí 30. 3. vždy od 9 do 11 hodin přes příjmové okno vpravo vedle hlavních dveří budovy. Vyzýváme klienty, kteří chtějí učinit podání prostřednictvím podatelny, aby měli nasazenou roušku chránící dýchací cesty.

Klienti dále mohou využít elektronickou podatelnu, e-mail: epodatelna@bilovec.cz (toto podání musí být opatřeno uznávaným elektronickým podpisem). Pokud podatel nedisponuje uznávaným elektronickým podpisem nebo nemá zřízenou datovou schránku, může k podání využít i Českou poštu. Datová schránka města, ID: y9qbxiy. Občané mohou dále kontaktovat zaměstnance městského úřadu telefonicky nebo elektronicky také prostřednictvím přímých kontaktů.

Splatnost poplatků městu Bílovci, které mají datum splatnosti do 31. 3. 2020, bude prodloužena.

Mateřské školy v působnosti města budou uzavřeny do 13. 4. 2020.

Vedení města Bílovec zřídilo telefonní linku číslo 556 414 208 pro možnost objednání nákupu základních potravin a léků pro ty občany města Bílovec a místních částí, kteří nemají možnost si tuto službu zajistit jiným způsobem, zejména seniory a občany v karanténě. Služba je aktivní ve všední den v čase 9:00–12:00 hodin s nutností zadat požadavek telefonicky, dohodnout způsob platby a termín dovozu zboží. Předpokládáme doručení nejpozději následující pracovní den.

Telefonní linka 556 414 208 slouží rovněž jako kontaktní linka na zodpovězení dotazů a podnětů občanů (distribuce roušek, dobrovolníci aj.).

Apelujeme na všechny občany, aby nosili roušky a nepodceňovali prevenci.

Město Bílovec sleduje situaci denně a aktivně přijímá nutná opatření. Aktuální informace můžete také sledovat na našich webových stránkách, Facebooku a Instagramu.

Denně přidáváme informace, které se týkají změn odpisu elektrické energie, vody, provozní doby, dopravní obslužnosti apod. Sledujte rovněž informace o zápisech do základních škol.

Děkujeme, že myslíte na Vaše zdraví a zdraví všech Vašich spoluobčanů.
Vedení města Bílovec

KATEGORIE - Archiv aktualit, Osadní výbor | Bez komentářů »
25. 3. 2020


Upozornění České pošty seniorům, kterým pravidelně vyplácí důchody.

Důchody, které Česká pošta doručovala na adresu důchodce, budou i nadále doručovány beze změny.

Od pondělí 23. března 2020 k nim nově přibudou i důchody, které měla České pošta původně vyplácet na svých pobočkách v pondělí 23. března a v úterý 24. března 2020. Nyní žádný důchodce nemusí pro svůj důchod na poštu, všechny důchody bude pošta doručovat na adresu. V pondělí 23. března budou doručovány důchody se splatností 22. a důchody, které si důchodci nestihli vyzvednout na poště v pátek 20. března 2020 se splatností 20.

V úterý 24. března budou doručovány důchody se splatností 24.

V případě, že nebude důchodce doručovatelem zastižen, bude mu důchod uložen na ukládací poště na Městském kopci, kde si jí může následujícího dne vyzvednout nebo telefonicky na čísle 954 274 301 domluvit konkrétní datum, kdy mu pošťáci důchod doručí domů.

KATEGORIE - Archiv aktualit, Osadní výbor | Bez komentářů »
21. 3. 2020


Nařízení hejtmana Moravskoslezského kraje – regulační opatření v dopravě.

Vážení spoluobčané,
moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák nařídil v souladu s usnesením vlády všem cestujícím, kteří jezdí hromadnými dopravními prostředky - autobusy, vlaky, městskou hromadnou dopravou povinně nosit roušky, či si jakýmkoli způsobem, které omezují šíření nakažlivých lidských nemocí, zakrývat ústa a nos. Povinnost používat tyto ochranné prostředky ve veřejné dopravě v regionu platí do 24. března.

Důležité telefonické linky:
Nová informační linka v souvislosti s koronavirem: 1212.
V případě vážných zdravotních problémů či ohrožení života volejte linky 155 a 112.
Bezplatná Linka seniorů na telefonním čísle 800 200 007 (v provozu od 8 do 20 hodin).
Volajícím pomůže: zorientovat a najít správné informace, zprostředkovat kontakt na organizace, které mohou pomoci v místě, propojit se s dobrovolníky, sestavit krizový plán, sdílet jejich obavy a hovořit o tom, co je trápí).

Děkujeme za respektování pravidel a přejeme pevné zdraví.
Vedení města Bílovec

KATEGORIE - Archiv aktualit, Osadní výbor | Bez komentářů »
18. 3. 2020


Nabídka sousedské výpomoci v podobě výroby roušky.Vážení Lubojatští,

dostalo se nám laskavé nabídky sousedské výpomoci v podobě výroby a dodání roušky.

Jedná se o domácí výrobu s omezenou kapacitou, výrobu, dodání a převzetí si v případě zájmu dohodněte na tel. čísle 604278367.

Za Osadní výbor
Pavel Musil

KATEGORIE - Archiv aktualit, Osadní výbor | Bez komentářů »
17. 3. 2020


Vážení spoluobčané,
vzhledem k vývoji situace kolem Koronaviru COVID-19, město Bílovec vydalo následující opatření:

1. Do 23. 3. včetně bude MÚ Bílovec uzavřen pro veřejnost. Výjimkou bude Podatelna, která bude k dispozici jen pro nejnutnější případy, a to ve středu 18.3. a pondělí 23.3. vždy od 9–11 hod. přes příjmové okno vedle hlavních dveří MÚ Bílovec. Důrazně doporučujeme vzít si na obličej roušku nebo jiný krycí prostředek, který chrání veřejné zdraví. Ostatní nejnutnější záležitosti lze řešit přes telefonní kontakt s jednotlivými odbory.

2. Splatnost poplatků městu Bílovci, které mají datum splatnosti do 31. 3., bude prodloužena.

3. Do 27. 3. se uzavírají Mateřské školy v působnosti města Bílovce.

4. Vedení města Bílovec zřídilo telefonní linku čís. 556 414 208 pro možnost objednání nákupu základních potravin a léků pro ty občany města Bílovec a místních částí, kteří nemají možnost si tuto službu zajistit jiným způsobem, zejména seniory. Služba bude aktivní ve všední den od 16. 3. 2020 v čase 9.00 – 12.00 hod. s nutností zadat požadavek telefonicky, dohodnout způsob platby a termín dovozu zboží. Předpokládáme doručení nejpozději následující pracovní den.

5. Apelujeme na všechny občany, aby nosili roušky a nepodceňovali prevenci.

Město Bílovec sleduje situaci denně a aktivně přijímá nutná opatření. Aktuální informace můžete také sledovat na našich webových stránkách, Facebooku a Instagramu.
Děkujeme, že myslíte na Vaše zdraví a zdraví všech Vašich spoluobčanů.


Vedení města Bílovec

KATEGORIE - Archiv aktualit, Osadní výbor | Bez komentářů »
17. 3. 2020


function openCmp(event){ event.preventDefault(); event.stopPropagation(); scmp.open(); }}