Lubojaty

Oficiální stránky obce Lubojaty a tvoje nebo moje :-)

DOTAČNÍ PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ NA REALIZACI STAVBY ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD VE VYJMENOVANÝCH LOKALITÁCH PRO ROK 2021


DŮVOD PODPORY DOTAČNÍHO PROGRAMU
Město Bílovec vyhlašuje tento dotační program s cílem podpořit žadatele, kteří zrealizují stavbu domovní čistírny odpadních vod (dále jen „ČOV“) u objektu svého rodinného domu v těch místních částech města, ve kterých město Bílovec vlastní a zároveň provozuje jednotnou veřejnou kanalizaci zakončenou výpustním objektem s platným povolením k vypouštění odpadních vod do vod povrchových.
Cílem tohoto dotačního titulu je zajistit vyšší kvalitu odváděných odpadních vod městskou kanalizací.
Za tímto účelem město Bílovec kompenzuje část vynaložených nákladů na realizaci stavby ČOV u objektů rodinných domů, které se nachází v kat. ú. Lubojaty (Lubojaty, Lhotka).


ÚČEL, NA KTERÝ MOHOU BÝT DOTACE POSKYTNUTY
Dotaci lze žádat výhradně na realizaci stavby ČOV.

CELKOVÁ VÝŠE FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA VÝŠE UVEDENÝ ÚČEL VYČLENĚNÝCH V ROZPOČTU MĚSTA BÍLOVCE NA ROK 2021
300 000 Kč na každý rok

MAXIMÁLNÍ VÝŠE DOTACE NA JEDEN PROJEKT
70 % z celkových výdajů na projekt, maximálně však 30 000 Kč na projekt

OKRUH ZPŮSOBILÝCH ŽADATELŮ
Žadatelem může být fyzická osoba, která vlastní rodinný dům v katastrálním území Lubojaty a odvádí všechny odpadní vody z této své nemovitosti do veřejné kanalizace v majetku a zároveň i správě města Bílovec přes ČOV, která byla zrealizovaná v letech 2020 a 2021 v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách. Uvedený rozsah nezahrnuje stavby ČOV, z nichž jsou odpadní vody vypouštěny do vod podzemních.
Žadatelem nemůže být majitel novostavby rodinného domu.
Žadatelem nemůže být majitel žumpy.


LHŮTA PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI
od 1. 2. 2021 do 31. 10. 2021
LHŮTA PRO ROZHODNUTÍ O ŽÁDOSTI
do 3 měsíců od podání žádosti

PODMÍNKY PRO POSKYTNUTÍ DOTACE
Žádost o poskytnutí dotace předkládá žadatel poštou nebo prostřednictvím podatelny městského úřadu na adresu:
Městský úřad Bílovec
Odbor finanční
17. listopadu 411
743 01 Bílovec
Žádost předkládá žadatel na předepsaném tiskopise „Žádost o dotaci z fondu na realizaci stavby ČOV ve vyjmenovaných lokalitách města“ vyplněném ve všech bodech. K žádosti je předkladatel povinen doložit:
· vyjádření vodoprávního úřadu Města Bílovec, zda stavba ČOV byla provedena v souladu s povolením stavby nebo v souladu s provedeným ohlášením stavby ČOV
· fyzikálně-chemický rozbor vypouštěných odpadních vod provedený u akreditované laboratoře na ukazatele CHSKCr, BSK5 a NL ne starší než 3 měsíce ke dni podání žádosti o dotaci
· kopie dokladů za provedené práce včetně doložení dokladů o jejich úhradě
Žadatel o finanční prostředky nesmí mít závazky po splatnosti vůči městu Bílovec.
Finanční prostředky jsou žadatelům poskytovány na základě uzavřené písemné smlouvy po schválení příslušnými orgány města Bílovce.
V případě, že budou finanční prostředky vyčleněné pro daný rok na stanovený účel vyčerpány, vyhrazuje si město Bílovec právo neposkytnout dotaci.
Žadatelům nevzniká na poskytnutí dotace právní nárok a proti rozhodnutí se nelze odvolat.

NÁLEŽITOSTI A KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ
Žádosti o příspěvek budou shromažďovány odborem finančním, který po doručení žádosti provede kontrolu:
· zda je žádost předložena na předepsaném tiskopise
· zda je žádost řádně vyplněna ve všech bodech
· zda jsou doloženy předepsané přílohy
· zda je žadatel vlastníkem objektu rodinného domu v kat.ú. Lubojaty – zajistí doklad o vlastnictví objektu
V případě, že v žádosti odbor finanční shledá nedostatky, vyzve žadatele k nápravě. Lhůta pro odstranění nedostatků je do 1 měsíce od doručení výzvy žadateli. Po uplynutí této lhůty je žádost považována za nepodanou. Lhůta pro rozhodnutí o žádosti se počítá od okamžiku, kdy byla doručena žádost bez nedostatků.
Odbor finanční po kontrole všech náležitostí předá žádost včetně povinných příloh k projednání Odboru životního prostředí a územního plánování, který žádost posoudí z odborného hlediska a předá odboru finančnímu vyjádření s doporučujícím, nebo nedoporučujícím stanoviskem.
Vedle formálních náležitostí budou hlavním kritériem při posuzování žádostí o dotaci z fondu zejména skutečnosti, zda realizace stavby ČOV proběhla v souladu se zákonem
č. 254/2001 Sb., o vodách a zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, a zda realizací této stavby došlo ke zlepšení kvality vypouštěných odpadních vod do veřejné jednotné kanalizace města Bílovec.
Odbor finanční předloží návrh na schválení/neschválení poskytnutí dotace radě města.

Tento dotační program byl schválen usnesením Zastupitelstva města Bílovec č. ZM/337/14/2020 dne 9. 12. 2020.
V Bílovci dne 9. 12. 2020

Mgr. Renata Mikolašová
starostka města

Příloha: Vzor žádosti o dotaci z fondu na realizaci stavby ČOV ve vyjmenovaných lokalitách města.

KATEGORIE - Aktuality - pozvánky, Osadní výborProsinec 25th, 2021

Napsat komentář


Redakce lubojaty.cz si vyhrazuje právo mazat podle vlastního uvážení texty anonymní, urážlivé, agresivní, úmyslně komolené a také zjevné provokace.

function openCmp(event){ event.preventDefault(); event.stopPropagation(); scmp.open(); }}