Lubojaty

Oficiální stránky obce Lubojaty a … :-)

nacházíte se v kategorii - Aktuality – pozvánky

Pozvánka na Havajskou párty.

KATEGORIE - Aktuality - pozvánky | Bez komentářů »
29. 7. 2021


Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060786125

Dovolte, abychom Vás informovali o plánovaném přerušení dodávky elektrické energiev katastru Vaší obce dne 3. 8. 2021 od 7:15 do 19:15 v rozsahu uvedeném v příloze této zprávy.

Plánovaná odstávka zahrnuje tyto lokality:
Bílovec (okres Nový Jičín)

část obce Bílovec
1. máje: č. o. 1, 2, 3, 4, 7-21, 23-37, 39, 41, 43, 45, 46, 47, 49, 51, 53, 55, 57
17. listopadu: č. o. 38, 39, 41, 43-50, 54, 58, 62, 64
Na samotě: č. o. 2, 4, 8-12, 14, 16, 17, 18, 25, 27, 29, 31, 34, 36
Nad přehradou: č. o. 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28
Radotínská: č. o. 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89
Sokolovská: č. o. 30, 33
Údolí mladých: č. o. 2-10, 12, 21, 24
Za nemocnicí: č. o. 1, 2

část obce Lhotka
č. p. 1-14, 16-25, 27-33, 35, 36, 37, 38

část obce Lubojaty
č. p. 1, 2, 3, 7, 9-21, 23-31, 35-39, 41-51, 53, 55-77, 79-83, 85-92, 95, 97-111, 113-136, 139-147
kat. území Lubojaty (kód 688096): parcelní č. 74/1, 146/2, 893/2, 959/2, 994/22, 1179/2
kat. území Bílovec-město (kód 604429): parcelní č. 964, 1051/60, 2318/25, 2341/3, 2476/45

Olbramice (okres Ostrava-město)
Kamenec: č. p. 83, 84, 85, 96, 98; č. ev. 8

PŘÍLOHA

KATEGORIE - Aktuality - pozvánky | Bez komentářů »
14. 7. 2021


Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Lubojaty
– POZVÁNKA KE ZJIŠŤOVÁNÍ PRŮBĚHU HRANIC POZEMKŮ,
– SEZNAM VLASTNÍKŮ S ČÍSLEM SRAZU,DNEM A HODINOU,
– PŘEHLED STANOVIŠŤ.

POZVÁNKA KE ZJIŠŤOVÁNÍ PRŮBĚHU HRANIC POZEMKŮ soubor pdf.

SEZNAM VLASTNÍKŮ S ČÍSLEM SRAZU,DNEM A HODINOU soubor pdf.

KATEGORIE - Aktuality - pozvánky | Bez komentářů »
9. 7. 2021


Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Lubojaty
– OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ,
– POZVÁNKA NA ÚVODNÍ JEDNÁNÍ,
– PLNÁ MOC.

Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj (dále jen „pobočka“) jako věcně a místně příslušný správní úřad podle zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a podle ust. § 19 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě
vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), oznamuje, že dne 5. 5. 2020 zahájil řízení o komplexních pozemkových úpravách v
katastrálním území Lubojaty.

V souladu s ust. § 7 zákona pobočka svolává úvodní jednání, na které zve účastníky řízení o pozemkových úpravách (ust. § 5 zákona) a další vlastníky pozemků v předpokládaném obvodu
pozemkových úprav a dotčené organizace a orgány státní správy.

Úvodní jednání se uskuteční dne 2. 8. 2021 v 16:00 hodin ve velkém sále Kulturního domu, Ostravská č.p. 363/17, 743 01 Bílovec.

Na tomto jednání budou účastníci seznámeni s účelem, formou a předpokládaným obvodem pozemkových úprav. Bude projednán postup při stanovení nároků vlastníků, potřeba aktualizace
bonitovaných půdně ekologických jednotek a případné další otázky významné pro řízení o pozemkových úpravách.

Součástí úvodního jednání bude volba sboru zástupců vlastníků pozemků (ust. § 5 odst. 5 zákona).

Mgr. Dana Lišková
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj

PLNÁ MOC pro zastupování na úvodním jednání ke komplexním pozemkovým úpravám v k. ú. Lubojaty podle zákona č. 139/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Soubor pdf.

KATEGORIE - Aktuality - pozvánky | Bez komentářů »
9. 7. 2021


Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Lubojaty
– OZNÁMENÍ O ZJIŠŤOVÁNÍ PRŮBĚHU HRANIC POZEMKŮ.

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Nov Jičín (dále jen „pobočka“) jako věcně a místně příslušný správní úřad podle zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a podle § 19 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), oznamuje, že v rámci zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Lubojaty (dále jen „KoPÚ Lubojaty“) bude ode dne 9. 8. 2021 probíhat zjišťování průběhu hranic pozemků, které bude prováděno v souladu s
celý článek..

KATEGORIE - Aktuality - pozvánky | Bez komentářů »
2. 7. 2021


Zápis z jednání osadního výboru ze dne 2.6.2021

Zúčastnění: Iva Chovancová, Pavel Lazecký, Miroslav Havelka, Jan Solnický, Pavel Musil,

Zápis:
- Osadní výbor souhlasí s návrhem občanů na umístění radaru také ve směru od Lhotky a navrhuje k radarům umístit dodatkovou tabulku "Vaše rychlost je monitorována". OV se domnívá, že tato značka dále pomůže k snižování rychlosti projíždějících vozidel. OV žádá o zajištění častějšího měření rychlosti Městskou policií v Lubojatech.
- OV připomíná žádost o instalaci dopravního zrcadla na křižovatku u domu č.p. 36.
- Kvůli koronavirové epidemii dochází k termínovým posunům některých společenských akcí v Lubojatech. OV žádá zástupce spolků o schůzku k zajištění koordinace termínů akcí, tak aby nedocházelo ke kolizím. Schůzka se koná 16.6. v 18:00 na hasičárně.

Schůze OV:
Další schůze OV bude ve středu 7. 7. 2021 v 19:00
KATEGORIE - Aktuality - pozvánky, Zápisy z jednání OV | Bez komentářů »
16. 6. 2021


DOTAČNÍ PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ NA REALIZACI STAVBY ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD VE VYJMENOVANÝCH LOKALITÁCH PRO ROK 2021

DŮVOD PODPORY DOTAČNÍHO PROGRAMU
Město Bílovec vyhlašuje tento dotační program s cílem podpořit žadatele, kteří zrealizují stavbu domovní čistírny odpadních vod (dále jen „ČOV“) u objektu svého rodinného domu v těch místních částech města, ve kterých město Bílovec vlastní a zároveň provozuje jednotnou veřejnou kanalizaci zakončenou výpustním objektem s platným povolením k vypouštění odpadních vod do vod povrchových.
Cílem tohoto dotačního titulu je zajistit vyšší kvalitu odváděných odpadních vod městskou kanalizací.
Za tímto účelem město Bílovec kompenzuje část vynaložených nákladů na realizaci stavby ČOV u objektů rodinných domů, které se nachází v kat. ú. Lubojaty (Lubojaty, Lhotka).


ÚČEL, NA KTERÝ MOHOU BÝT DOTACE POSKYTNUTY
Dotaci lze žádat výhradně na realizaci stavby ČOV.

CELKOVÁ VÝŠE FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA VÝŠE UVEDENÝ ÚČEL VYČLENĚNÝCH V ROZPOČTU MĚSTA BÍLOVCE NA ROK 2021
300 000 Kč na každý rok

MAXIMÁLNÍ VÝŠE DOTACE NA JEDEN PROJEKT
70 % z celkových výdajů na projekt, maximálně však 30 000 Kč na projekt

celý článek..

KATEGORIE - Aktuality - pozvánky, Osadní výbor | Bez komentářů »
19. 12. 2020


Změna svozu popelnic a pytlů s plasty od 1. ledna 2021.

Od 1. ledna 2021 dochází ke změně termínu svozu směsného komunálního odpadu v místních částech Stará Ves, Ohrada, Lubojaty a Lhotka. Popelnice budeme svážet ve čtvrtek v sudých týdnech.

Svoz pytlů s plasty bude v obcích Stará Ves, Ohrada, Lubojaty, Lhotka, Bravinné a Požaha probíhat vždy ve čtvrtek v sudém týdnu.

SLUMBI spol. s r.o.

KATEGORIE - Aktuality - pozvánky | Bez komentářů »
10. 12. 2020


Nabídka možnosti sběru použitých tuků z domácnosti v Lubojatech.

25.11.2020 byla přistavena k poště v Lubojatech nádoba na sběr olejů.
Slouží k třídění a následné recyklaci tuků z domácností (olej, sádlo apod.), v pet láhvích, dobře uzavřené.

I nadále platí, že je možné tuky odevzdat ve sběrném dvoře v jakékoliv nádobě (přelévají do barelů).

Kbelíky s víčkem na sběr olejů poskytujeme na infocentru v muzeu.

Odbor ŽPaÚP města Bílovec

KATEGORIE - Aktuality - pozvánky, Osadní výbor | Bez komentářů »
26. 11. 2020