Lubojaty

Oficiální stránky obce Lubojaty a … :-)

nacházíte se v kategorii - Aktuality – pozvánky

Zápis z jednání osadního výboru ze dne 7. 4. 2021

Přítomní: Iva Chovancová, Pavel Lazecký, Miroslav Havelka, Pavel Musil
Omluvená nepřítomnost: Jan Solnický

Zápis:
- OV výbor souhlasí s navrhovaným umístěním zásobníků na psí exkrementy, současně by rád poděkoval Městu Bílovec za rychlou reakci na požadavek jejich instalace a apeluje na občany venčící své psí miláčky k jejich využívání.
- Myslivecký spolek Lubojaty – Olbramice, s podporou Lubojatských hasičů a Osadního výboru pořádá 17. 4. čištění příkop podél cest v okolí Lubojat. V případě zájmu pomoci s jarním úklidem je sraz v 8.00 u Lubojatské „hasičárny“. Účastníci budou rozděleni do skupin tak, aby byly vyčištěny trasy Lubojaty – Bítov, Lubojaty – Bílovec a Lubojaty – Lhotka.
- OV se připomíná s dohodou o zajištění výsadby ovocných stromů, které byla součástí akce „kácení líp na hřišti“, jak je uvedeno v zápise z jednání OV z 2. 10. 2019

Schůze OV: Další schůze OV bude ve středu 5. 5. 2021 v 19.00

Zapsal: Pavel Musil
KATEGORIE - Aktuality - pozvánky, Zápisy z jednání OV | Bez komentářů »
11. 4. 2021


DOTAČNÍ PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ NA REALIZACI STAVBY ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD VE VYJMENOVANÝCH LOKALITÁCH PRO ROK 2021

DŮVOD PODPORY DOTAČNÍHO PROGRAMU
Město Bílovec vyhlašuje tento dotační program s cílem podpořit žadatele, kteří zrealizují stavbu domovní čistírny odpadních vod (dále jen „ČOV“) u objektu svého rodinného domu v těch místních částech města, ve kterých město Bílovec vlastní a zároveň provozuje jednotnou veřejnou kanalizaci zakončenou výpustním objektem s platným povolením k vypouštění odpadních vod do vod povrchových.
Cílem tohoto dotačního titulu je zajistit vyšší kvalitu odváděných odpadních vod městskou kanalizací.
Za tímto účelem město Bílovec kompenzuje část vynaložených nákladů na realizaci stavby ČOV u objektů rodinných domů, které se nachází v kat. ú. Lubojaty (Lubojaty, Lhotka).


ÚČEL, NA KTERÝ MOHOU BÝT DOTACE POSKYTNUTY
Dotaci lze žádat výhradně na realizaci stavby ČOV.

CELKOVÁ VÝŠE FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA VÝŠE UVEDENÝ ÚČEL VYČLENĚNÝCH V ROZPOČTU MĚSTA BÍLOVCE NA ROK 2021
300 000 Kč na každý rok

MAXIMÁLNÍ VÝŠE DOTACE NA JEDEN PROJEKT
70 % z celkových výdajů na projekt, maximálně však 30 000 Kč na projekt

celý článek..

KATEGORIE - Aktuality - pozvánky, Osadní výbor | Bez komentářů »
19. 12. 2020


Změna svozu popelnic a pytlů s plasty od 1. ledna 2021.

Od 1. ledna 2021 dochází ke změně termínu svozu směsného komunálního odpadu v místních částech Stará Ves, Ohrada, Lubojaty a Lhotka. Popelnice budeme svážet ve čtvrtek v sudých týdnech.

Svoz pytlů s plasty bude v obcích Stará Ves, Ohrada, Lubojaty, Lhotka, Bravinné a Požaha probíhat vždy ve čtvrtek v sudém týdnu.

SLUMBI spol. s r.o.

KATEGORIE - Aktuality - pozvánky | Bez komentářů »
10. 12. 2020


Nabídka možnosti sběru použitých tuků z domácnosti v Lubojatech.

25.11.2020 byla přistavena k poště v Lubojatech nádoba na sběr olejů.
Slouží k třídění a následné recyklaci tuků z domácností (olej, sádlo apod.), v pet láhvích, dobře uzavřené.

I nadále platí, že je možné tuky odevzdat ve sběrném dvoře v jakékoliv nádobě (přelévají do barelů).

Kbelíky s víčkem na sběr olejů poskytujeme na infocentru v muzeu.

Odbor ŽPaÚP města Bílovec

KATEGORIE - Aktuality - pozvánky, Osadní výbor | Bez komentářů »
26. 11. 2020


ZÁKLADNÍ OPATŘENÍ K PREVENCI ŠÍŘENÍ ONEMOCNĚNÍ KORONAVIREM (COVID-19).

CO MŮŽE UDĚLAT KAŽDÝ Z NÁS
- Často si myjte ruce vodou a mýdlem, a to zejména po použití toalety, před přípravou pokrmů a jejich konzumací, po smrkání, kašlání, kýchání, po návštěvě zdravotnického zařízení, po manipulaci s penězi, po příchodu domů z venku.
- Nedotýkejte se očí, nosu a úst neumytýma rukama.
- Vyhněte se úzkému kontaktu (do 2 m) s osobami, které mají příznaky respirační infekce.
- Zůstaňte doma, pokud máte příznaky i mírné respirační infekce.
- Při příznacích respirační infekce dodržujte respirační etiketu, tj. zakrývejte si ústa a nos při kašlání a kýchání papírovým kapesníkem, který po použití odhoďte do odpadu. Nemáte-li kapesník, použijte předloktí.
- Pokud máte teplotu, kašel a potíže s dýcháním, zůstaňte doma a telefonicky kontaktujte svého praktického lékaře. Lékaři sdělte, zda jste v posledních 14 dnech před prvními příznaky onemocnění cestoval v oblasti s výskytem koronaviru nebo zda jste byl v kontaktu s nemocných koronavirem.
- Nejsou důkazy o tom, že by chirurgické ústenky chránily zdravé osoby před infekcí. Ústenky jsou vhodné pro osoby, které mají příznaky respirační infekce k zamezení šíření na ostatní osoby.


Krajská hygienická stanice Libereckého kraje
Aktualizováno ke dni 28.2.2020

KATEGORIE - Aktuality - pozvánky | Bez komentářů »
29. 2. 2020