Lubojaty

Oficiální stránky obce Lubojaty a jednoho handbikera s mottem: Kolo mě dostalo na invalidní vozík a kolo mi zase pomáhá nahoru

nacházíte se v kategorii - Aktuality – pozvánky

Oznámení provozovatele prodejny Jednota v Lubojatech.


Ilustrační foto

Vážení občané,

Jednota, spotřební družstvo v Hodoníně si dovoluje oznámit, že v pátek dne 23. 2. 2018 v 7.00 hodin otevírá remodelovanou prodejnu č. 729 v Lubojatech.
Připravili jsme pro Vás akční zboží za zvýhodněné ceny, výhody členství v ZÁKAZNICKÉM KLUBU Jednoty, soutěž o hodnotné ceny a dárky pro první zákazníky.

Přijďte si k nám nakoupit a budete příjemně překvapeni.
Srdečně zve Jednota Hodonín.

S pozdravem
Brázdová Ludmila
Marketingové oddělení

KATEGORIE - Aktuality - pozvánky | Bez komentářů »


Zápis ze schůze Osadního výboru Lubojaty dne 5.2.2018.

Účast: Václav Bartolotti, Dana Kunovská, Vladislav Kučera, Miroslav Havelka, Vladimír Kurka

1. Rozpočet na kulturní a společenské akce v roce 2018.
V rozpočtu Města Bílovce bylo pro místní část Lubojaty vyčleněno na "činnosti související se službami pro obyvatelstvo" 28 tis.Kč.
Na základě žádosti osadního výboru byly předloženy následující požadavky na čerpání z rozpočtu:
1000,- Kč Myslivecký spolek beseda s dětmi ZŠ a MŠ Lubojaty
1000,- Kč SDH turnaj v nohejbale
2500,- Kč SDH tábor mladých hasičů
1500,- Kč SDH soutěž rodinných týmů
1500,- Kč zahrádkáři zájezd pro občany Lubojat
1000,- Kč zahrádkáři "Půlení léta"
500,- Kč zahrádkáři "Jak chutná podzim"
500,- Kč zahrádkáři "Adventní tvoření"
5000,- Kč fotbalový klub zahájení sezony
5000,- Kč osadní výbor životní jubilea občanů
1000,- Kč osadní výbor květiny k pomníkům v obci
5000,- Kč osadní výbor rozsvěcení vánočního stromu + světelný řetěz
4000,- Kč osadní výbor příspěvek na obecní ples
Celkem činí požadavky 29.500,- Kč, osadní výbor rozhodl upravit příspěvek na akci fotbalového klubu o 1500,- Kč na 3500,- Kč z důvodu, že ostatní jednotlivé akce jsou podporovány podstatně nižšími částkami. Ostatní požadované částky byly schváleny.

2. Společenské centrum Lubojaty.
Podporu výstavbě centra vyjádřilo svým podpisem celkem 206 občanů Lubojat, tedy více jak polovina trvale zde bydlících občanů.
Osadní výbor rozhodne o dalším postupu po oznámení programu zasedání zastupitelstva, které se bude konat dne 15.2.2018 a na stanovisko komisí ke Společenskému centru. Na zasedání zastupitelstva má být rovněž projednáván záměr stavby zábavního parku v Bílovci, kdy se předpokládá velká účast odpůrců tohoto záměru.. Jednou z možností našeho dalšího postupu i vzhledem k absenci informací o finanční stránce projektu Společenského centra je požádat o stažení rozhodnutí o Společenském centru z programu zastupitelstva.

3. Žádost p. Ruska o opravu kanalizace.
Místní šetření za účasti p. Ruska provedl osadní výbor dne 21.1.2018. Osadní výbor projednal výsledky šetření a zápis odeslal Městskému úřadu i p. Ruskovi.

4. Veřejná schůze.
Veřejná schůze občanů s vedením města v Lubojatech v pondělí 26.2.2018 od 18.30 v budově osadního výboru.

5. Příští schůze osadního výboru bude 5.3.2018 v 18.00 hod.,

zapsal Vladimír Kurka.

KATEGORIE - Aktuality - pozvánky, Zápisy z jednání OV | Bez komentářů »


Zápis z jednání k záměru Společenské centrum Lubojaty ze dne 10. 1. 2018 konaného v zasedací místnosti rady města.

1 / 4
Zápis z jednání k záměru Společenské centrum Lubojaty
Datum konání: 10. 01. 2018, od 16:00
Místo konání: Radnice, zasedací místnost rady města
Přítomni: viz prezenční listina (příloha zápisu č. 1)
Jednání se uskutečnilo za účasti členů Zastupitelstva města Bílovce, osadního výboru Lubojaty, tajemníka Ing. Jiřího Hodice, zástupců odboru regionálního rozvoje a odboru investic a údržby majetku MěÚ Bílovec a projektanta Ing. arch. Dušana Rosypala.
Program jednání:
1. Představení požadavků Osadního výboru Lubojaty.
2. Stanovisko Ing. arch. Rosypala k požadavkům a k projektové dokumentaci.
3. Diskuse.

Znění úkolu zastupitelstva města (dále jen ZM):
ZM/U/33/24/17 ukládá

svolat pracovní jednání k řešení Společenského centra Lubojaty za účasti zastupitelstva města, Osadního výboru Lubojaty, projektanta a odpovědných pracovníků, s cílem najít ekonomicky přijatelné řešení
Z.: rada města, T.: 31. 12. 2017
ZM/U/34/24/17 ukládá
osadnímu výboru Lubojaty zpracovat plán využití Společenského centra Lubojaty (akce, počet účastníků)
Z.: Osadní výbor Lubojaty, T.: 12. 12. 2017
ZM/U/35/24/17 ukládá
pravidelně informovat zastupitelstvo města o možnostech získání dotace na realizaci záměru Společenského centra Lubojaty
Z.: rada města, T.: trvalý úkol, 1. termín kontroly 12. 12. 2017

Obsah jednání:
Jednání uvedl starosta Mgr. Pavel Mrva a předal slovo zástupcům osadního výboru Lubojaty (dále jen „OV“).
Za OV se jednání zúčastnili Václav Bartolotti, Vladislav Kučera, Miroslav Havelka a Vladimír Kurka.
V prvém bodu osadní výbor potvrdil dosavadní stanovisko, kdy Společenské centrum podle projektu zcela vyhovuje předpokládanému využití. OV zdůraznil potřebu prostor pro sportovní aktivity dětí, mládeže i dospělých. Vzhledem k havarijnímu stavu budovy stávajících šaten je požadavkem OV první etapu stavby zahájit v nejbližším možném termínu.
OV na základě usnesení ZM v termínu předložil plán využití Společenského centra, vypracovaný na základě konkrétních návrhů občanů a dílčích plánů spolků a organizací působících v obci Lubojaty.

2 / 4
Jednání bylo svoláno z důvodu, že byla vyslovena domněnka, že projekt je „nafouknutý“, drahý a je nutné prodiskutovat možnosti snížení nákladů na realizaci. celý článek..

KATEGORIE - Aktuality - pozvánky | Bez komentářů »


Termín konání veřejné schůze v roce 2018

LUBOJATY

pondělí 26. 2. 2018 v 18:30 hodin

Budova osadního výboru

KATEGORIE - Aktuality - pozvánky | Bez komentářů »


Zpráva o podpoře výstavby Společenského centra Lubojaty.

Na základě výzvy osadního výboru vyjádřilo podporu výstavbě Společenského centra v Lubojatech v průběhu prezidentských voleb celkem 193 občanů Lubojat.

Občané, kteří z různých důvodů nemohli využít podpisové akce v průběhu voleb, mohou svoji podporu vyjádřit svým podpisem do konce tohoto týdne v prodejně Jednoty v Lubojatech.

KATEGORIE - Aktuality - pozvánky | Bez komentářů »


Zpráva z jednání ve věci Společenského centra Lubojaty.

Dne 10.1.2018 se v Bílovci uskutečnilo jednání za účasti členů Zastupitelstva města Bílovce, osadního výboru Lubojaty, odboru regionálního rozvoje MěÚ Bílovec a Ing. arch. Rosypala s programem:

1. Představení požadavků Osadního výboru Lubojaty.
2. Stanovisko Ing. arch. Rosypala k požadavkům a k projektové dokumentaci.
3. Diskuse.

Za osadní výbor se jednání zúčastnili Václav Bartolotti, Vladislav Kučera, Miroslav Havelka a Vladimír Kurka.

Cílem jednání bylo podle usnesení zastupitelstva č. ZM/U/33/24/17 najít ekonomicky přijatelné řešení Společenského centra. O samotném programu jednání byli členové osadního výboru informováni e-mailem teprve dne 9.1.2017.

V prvém bodu osadní výbor potvrdil dosavadní stanovisko, kdy Společenské centrum podle projektu zcela vyhovuje předpokládanému využití. Zdůraznili jsme potřebu prostor pro sportovní aktivity dětí, mládeže i dospělých. Vzhledem k havarijnímu stavu budovy stávajících šaten je nutno první etapu stavby zahájit v nejbližším možném termínu.

Osadní výbor na základě usnesení zastupitelstva v termínu předložil plán využití Společenského centra, vypracovaný na základě konkrétních návrhů občanů a dílčích plánů spolků a organizací působících v obci Lubojaty.

Ing. arch. Rosypal rekapituloval projekt Společenského centra. Náklady dle projektu činí u rekonstrukce šaten 3,2 mil Kč, u přístavby haly 8,6 mil. Kč v cenách bez DPH. Uvedené náklady by bylo možno snížit zmenšením rozměrů stavby, nicméně úspora by nebyla adekvátní míře zmenšení. Rovněž úsporu změnou použitých materiálů architekt nedoporučuje, neboť tím dojde ke zvýšení nákladů na provoz a údržbu. Uvedená celková cena podle architekta odpovídá dosahovaným cenám u podobných realizovaných projektů.

Na dotaz osadního výboru, zda je hala pro účely plánovaného využití předimenzovaná, architekt nesdělil jasné stanovisko. Z další diskuse pak vyplynulo, že rozměry haly 20 x 11 metrů a výška 5,8 metrů sice neumožní provozovat závodně některé sporty, ovšem pro sportovní využití občany jsou projektované rozměry optimální. Při společenských akcích většího rozsahu by nesměl být překročen počet 200 osob.

V následné diskusi požadovali zastupitelé od architekta (v souladu s cílem jednání najít ekonomicky přijatelné řešení) informace o možných variantách řešení. Takové informace však nebyl architekt schopen aktuálně poskytnout, při změně zadání by potřeboval prostor pro přepracování projektu. Zastupitelé se následně s odkazem na dříve uvedené následky úpravy projektu shodli na názoru, že projekt s vydaným stavebním povolením se již měnit nebude.

Během diskuse vyšlo najevo, že cena stavby uvedená architektem není konečná, neboť nezahrnuje čistírnu odpadních vod, která má být ovšem společná pro centrum i budovu školy. V ceně není zahrnuta ani oprava příjezdové komunikace a parkovací plocha. Po započtení uvedených vedlejších staveb cena celého projektu dosáhne částky 16 mil. Kč včetně daně z přidané hodnoty.

Byl rovněž řešen dotaz zastupitelů, jak je možné, že z původních cca 6 mil Kč plánovaných nákladů se cena tak výrazně změnila a proč byly změněny rozměry haly z původních 10×9 metrů.

Na začátku prací na přípravě centra byl architektu zadán úkol rámcově vyprojektovat stavbu, kterou lze postavit za částku 6 mil. Kč. Tento projekt byl předložen občanům Lubojat a na základě jejich připomínek a požadavků bylo pak zadáno vypracování podrobného projektu, který je dnes ve fázi stavebního povolení.

Ze strany zastupitelstva bylo rovněž konstatováno, že do roku 2014 bylo možno projekt za určitých podmínek financovat z dotací na modernizaci škol, nicméně vedení školy tuto možnost odmítlo. Následně pak byl podobný projekt realizován přístavbou ke škole v Bravinném. V současné době již takový dotační program vzhledem k počtu žáků a demografickému vývoji nelze v Bílovci využít.

S odkazem na postup při získání prostředků na výstavbu šaten na hřišti v Bílovci byla zmíněna možnost žádat o dotaci na stavbu ve výši až 60 % nákladů, pokud by realizátorem stavby byl některý ze spolků v Lubojatech.

Zastupiteli byl rovněž vysloven názor, že stavbu je možno plně uhradit z prostředků města.

Diskuse byla uzavřena přijetím závěru, že konečné rozhodnutí přijme Zastupitelstvo města Bílovec na schůzi v únoru 2018.

Zapsal: Vladimír Kurka

KATEGORIE - Aktuality - pozvánky | Bez komentářů »


Poděkování Farního společenství kostela sv. Jiří v Lubojatech.

KATEGORIE - Aktuality - pozvánky, Naše činnost | Bez komentářů »


Osadní výbor Lubojaty hledá zájemce pro hlášení v místním rozhlase.

erblubojat_0
Pokud má někdo zájem o hlášení v místním rozhlase, kontaktujte nás prosím prostřednictvím e-mailu na osadnivyborlubojaty@seznam.cz,
nebo osobně u libovolného člena OV.

Na spolupráci a Váš vytříbený projev se těší mladý dynamický kolektiv OV a občané Lubojat :-).

KATEGORIE - Aktuality - pozvánky, Z činnosti osadního výboru | 2 komentáře »


Společenské centrum v Lubojatech,
dokumentace pro územní řízení.
Listopad 2014.

situacniplanspolcentra

Společenské centrum Lubojaty – Průvodní zpráva

Společenské centrum Lubojaty – Výkresová část

KATEGORIE - Aktuality - pozvánky, Archiv aktualit, Z činnosti osadního výboru | Bez komentářů »