Aktuality – pozvánky - Lubojaty - Oficiální stránky obce Lubojaty a … :-)

Lubojaty

Oficiální stránky obce Lubojaty a … :-)

nacházíte se v kategorii - Aktuality – pozvánky

Zápis z mimořádné schůze Osadního výboru Lubojaty dne 30.7.2018.

Účast: Václav Bartolotti, Miroslav Havelka, Vladislav Kučera, Vladimír Kurka

Na základě požadavku občanů sešel se osadní výbor na mimořádné schůzi, aby projednal řešení dopravní situace na křižovatce u čp. 36.
Osadní výbor konstatuje, že po provedení vodorovného dopravního značení se bezpečnost na uvedené křižovatce významně zlepšila a žádá Městský úřad o posouzení, zda je nezbytné umisťovat před dům čp. 36 svislou dopravní značku.

Zapsal Vladimír Kurka

KATEGORIE - Aktuality - pozvánky, Zápisy z jednání OV | Bez komentářů »


Rozpis fotbalových utkání mužů FK Lubojaty – podzim 2018.

3. kolo

Neděle 19. 8. 2018 17:00
Jistebník B – Lubojaty

hřiště Jistebník 2018814A3A0305

4. kolo

Sobota 25. 8. 2018 17:00
Lubojaty – Kujavy

hřiště Lubojaty 2018814A3A0402

5. kolo

Sobota 1. 9. 2018 16:30
Heřmanice u Oder – Lubojaty

hřiště Heřmanice 2018814A3A0506

6. kolo

Sobota 8. 9. 2018 13:30
Žilina B – Lubojaty

hřiště Žilina 2018814A3A0601

7. kolo

Sobota 15. 9. 2018 16:00
Lubojaty – Bílov

hřiště Lubojaty 2018814A3A0706

8. kolo

celý článek..

KATEGORIE - Aktuality - pozvánky | Bez komentářů »


Informace místostarostky města Bílovec – Petici za záchranu Bílovecké nemocnice, a.s. uzavřeme ve čtvrtek 26. července 2018!

Do této chvíle petici podepsal 4  559 občanů!

Před 14 dny obdržel hejtman Moravskoslezského kraje žádost o revokaci usnesení ve věci Bílovecké nemocnice, a.s. se 3 432 podpisy občanů. Od té doby přibylo dalších více než 1 100 podpisů.

Dne 3. 7. 2018 jsem se osobně setkala s panem hejtmanem Moravskoslezského kraje, který přislíbil, že se k rozhodnutí ve věci optimalizace zdravotnictví v MSK vrátí a do konce roku 2018 bude plnění úkolů, které kraj zadal svým zdravotnickým zařízením včetně Bílovecké nemocnice, a.s., pozastaveno. Moravskoslezský kraj nás informoval, že návrh odpovědi bude předložen radě kraje a následně dne 13. 9. 2018 zastupitelstvu kraje ke schválení.

Zároveň určil pracovní skupinu, zabývající se doplněním aktuálních informací k materiálu, týkajícímu se optimalizace poskytované zdravotní péče v Moravskoslezském kraji. Do této pracovní skupiny byla dne 12. 7. 2018 Radou města Bílovec nominována MUDr. Hana Buriánová pro svoji odbornou erudici a zároveň jako místostarostka města Bílovec.

O dalších krocích kraje Vás budeme aktuálně informovat.

Děkujeme všem občanům, kteří "naši" Bíloveckou nemocnici, a.s. podporují a podporu potvrdili svým podpisem.

Zároveň Vás, kteří ještě u sebe máte podepsané petiční listiny, prosíme, abyste je jakkoliv doručili na sekretariát na radnici na Slezském náměstí č. p. 1, 743 01 Bílovec do čtvrtku 26. 7. 2018.

Ing. Sylva Kováčiková
místostarostka města Bílovec
603 426 797

KATEGORIE - Aktuality - pozvánky | Bez komentářů »


Zápis ze schůze Osadního výboru Lubojaty dne 29.6.2018.

Účast: Václav Bartolotti Dana Kunovská Miroslav Havelka Vladislav Kučera Vladimír Kurka

1. Opravy a investice v obci
Po dokončení opravy komunikace na Klinkách byla občany vznesena řada požadavků na další opravy v obci (kanalizace u čp. 36, kanalizace u kluziště, kanalizace u p. Frkala čp. 13, kanalizace u p. Ruska). Rovněž byla zahájena rekonstrukce osvětlení na místním hřbitově. Vzhledem k tomu, že dosud nebyly z rozpočtu proplaceny všechny již provedené práce, a nelze určit přesnou cenu dalších požadovaných a plánovaných oprav, je obtížné žádat vedení města o financování dalších akcí. Není v této chvíli tedy ani možné přesunout nevyčerpaný zbytek rozpočtu na opravu komunikace od kostela na Bílovec. Po zaúčtování všech nákladů požádá osadní výbor v závěru roku o přesun případného zbytku rozpočtu do roku 2019.

2. Propad okraje komunikace u čp. 13.
Osadní výbor projednal s p. Frkalem propad okraje komunikace. K devastaci došlo cca jeden metr od výkopu vodovodní přípojky k čp. 13 a přípojka tedy nemůže být příčinou propadu. P. Frkal upozornil, že k devastaci dochází po dokončení opravy místní komunikace u p. Sulka čp. 52, a příčinou je zřejmě podzemní voda komunikující podél hlavního vodovodního řadu. Vzhledem k tomu, že propad zasahuje do asfaltového povrchu, žádáme o posouzení a zajištění opravy.

3. Opravy kanalizace
V kanalizaci u čp. 36 byla provedena kamerová zkouška za účelem zjištění stavu potrubí. Osadní výbor žádá o informaci o dalším postupu.

4. Kronika obce.
Kronika obce byla vedena paní Seidlerovou do roku 2012 a byly zde zaznamenány všechny důležité události v obci. Osadní výbor považuje za žádoucí pokračovat ve vedení kroniky. Po dohodě s paní Kunovskou byla jí předána kronika k dopracování za roky 2013 – 2017. Nikdo jiný o vedení kroniky neprojevil zájem, proto osadní výbor doporučil paní Kunovskou jako kronikáře pro další období. Zároveň osadní výbor požádá tajemníka města o uzavření dohody o vedení kroniky s paní Kunovskou.

5. Volby osadního výboru pro období 2019 – 2022
Předseda osadního výboru se zúčastnil schůzky předsedů s vedením města za účelem stanovení postupu při volbě osadních výborů pro příští volební období. Osadní výbor v Lubojatech po projednání preferuje organizaci voleb do osadního výboru Městským úřadem Bílovec.
Vladimír Kurka poté informoval osadní výbor, že v příštím volebním období z pracovních důvodů již nebude moci funkci člena osadního výboru vykonávat.

6. Petice za zachování rozsahu služeb Bílovecké nemocnice.
Osadní výbor projednal petici. Petice byla zveřejněna ve vývěsní skříňce a členové osadního výboru navštíví občany Lubojat s podpisovými archy.

7. Místní komunikace parc.č. 1964
Osadní výbor žádá vedení města, aby se zasadilo o převod místní komunikace parc.č. 1964, nebo alespoň její části procházející zastavěným územím, ze Státního pozemkového úřadu do majetku města. Komunikace umožňuje přístup ke třem rodinným domům a je ve velmi špatném stavu, přitom uvedený úřad není schopen zajistit ani základní údržbu komunikace.

8. Příští schůze osadního výboru bude v pondělí 3.9.2018 v 19.00 hod,

zapsal Vladimír Kurka

KATEGORIE - Aktuality - pozvánky, Zápisy z jednání OV | Bez komentářů »


Změny ve vydávání cestovních pasů od 1. července 2018.

Od 1. července 2018 dochází ke změnám ve vydávání cestovních pasů občanům, kteří potřebují urychleně vycestovat do zahraničí.

KATEGORIE - Aktuality - pozvánky | Bez komentářů »


Změny ve vydávání občanských průkazů od 1. července 2018.

Všechny občanské průkazy se strojově čitelnými údaji budou vydávány pouze s kontaktním elektronickým čipem (ruší se vybírání správního poplatku 500 Kč za vydání občanského průkazu s čipem)…

KATEGORIE - Aktuality - pozvánky | Bez komentářů »


PRMB 2018 – 2027 – návrh aktivit.
Výňatky z návrhů pro Lubojaty.

Zastupitelstvo města přijalo dne 13. 12. 2016 z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR dotaci ve výši 6,5 mil. Kč (95% z celkových nákladů) na projekt Rozvoj strategického řízení a řízení lidských zdrojů ve městě Bílovci.
Všechny dokumenty jsou veřejně přístupné na webových stránkách města Bílovce http://projekty-bilovec.cz/.

Výše uvedený text převzat z dubnového Bíloveckého zpravodaje.

PRMB 2018 – 2027 – návrh aktivit.

Zpracoval: PROCES-Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o.
Verze č. 12 platná k 9. 5. 2018

Vazba na opatření Opatření B3.1: Modernizování, údržba a rozvoj sítí technické infrastruktury
Aktivita B3.1.4: Modernizování, údržba a rozvoj sítí veřejného osvětlení – Lubojaty
Popis aktivity Lubojaty – rekonstrukce veřejného osvětlení na místním hřbitově.
Předpokládaný odpovědný subjekt Odbor investic a údržby majetku města
Předpokládaný termín realizace (od-do) 2018
Odhad rozpočtu aktivity 330 000 Kč
Připravenost aktivity k realizaciV realizaci

Vazba na opatření Opatření B3.3: Modernizace, údržba a rozvoj nemovitého majetku města
Název aktivity B3.3.20  ZŠ a MŠ Lubojaty – výměna střešní krytiny, oprava fasády
Popis aktivity ZŠ a MŠ Lubojaty – výměna střešní krytiny, oprava fasády
Předpokládaný odpovědný subjekt Odbor investic a údržby majetku města
Předpokládaný termín realizace (od-do) 2019-2022
Odhad rozpočtu aktivity 900 000 Kč
Připravenost aktivity k realizaci Záměr

Vazba na opatření Opatření B4.1: Údržba, rozvoj a zlepšování technického stavu komunikací vč. chodníků, mostů a lávek
Aktivita B4.1.4: Zlepšování technického stavu chodníků a komunikací

Popis aktivity Zlepšování technického stavu komunikací – Na Klinkách – Lubojaty – oprava místní komunikace Na Klinkách (0,6 mil. Kč,).
Předpokládaný odpovědný subjekt Odbor investic a údržby majetku města
Předpokládaný termín realizace (od-do) 2018
Odhad rozpočtu aktivity 5 100 000 Kč
Připravenost aktivity k realizaci Připraveno k realizaci Aktivita má návaznost na generel dopravy

Vazba na opatření Opatření D1.4: Budování, modernizace a rekonstrukce kulturní infrastruktury
Aktivita: D1.4.5:
Společenské centrum Lubojaty
O Aktivitě bylo členy PS hlasováno, aktivita byla podpořena 0 hlasy.

Popis aktivity Rozhodnout o možných variantách řešení – nabízejí se 2: a) Vybudování společenského centra pro místní část Lubojaty včetně rekonstrukce stávající budovy šaten, provedení přípojek a ČOV. Existuje projektová
dokumentace na vybudování Společenského centra Lubojaty. Odhadovaná částka je 16 100 000 Kč dle PD. b) Odkup soukromé budovy, která by potřebovala rekonstrukci.

Předpokládaný odpovědný subjekt Odbor regionálního rozvoje
Předpokládaný termín realizace (od-do) 2019-2027
Odhad rozpočtu aktivity 10 000 Kč
Připravenost aktivity k realizaci Záměr

KATEGORIE - Aktuality - pozvánky | Bez komentářů »


Osadní výbor Lubojaty hledá zájemce pro hlášení v místním rozhlase.

erblubojat_0
Pokud má někdo zájem o hlášení v místním rozhlase, kontaktujte nás prosím prostřednictvím e-mailu na osadnivyborlubojaty@seznam.cz,
nebo osobně u libovolného člena OV.

Na spolupráci a Váš vytříbený projev se těší mladý dynamický kolektiv OV a občané Lubojat :-).

KATEGORIE - Aktuality - pozvánky, Z činnosti osadního výboru | 2 komentáře »


Společenské centrum v Lubojatech,
dokumentace pro územní řízení.
Listopad 2014.

situacniplanspolcentra

Společenské centrum Lubojaty – Průvodní zpráva

Společenské centrum Lubojaty – Výkresová část

KATEGORIE - Aktuality - pozvánky, Archiv aktualit, Z činnosti osadního výboru | Bez komentářů »