Lubojaty

Oficiální stránky obce Lubojaty a tvoje nebo moje :-)

nacházíte se v kategorii - Aktuality – pozvánky

Seznam členů osadního výboru Lubojaty a jejich kontakty pro období 2024 – 2026


  1. Jana Seidlerová

jana.seidlerova@bilovec.cz

tel. 556410232

 

  1. Lenka Broskevičová

lenka.broskevicova@bilovec.cz

 

  1. Milan Gonsorčík

milan.gonsorcik@bilovec.cz

 

  1. Radmila Lindovká

radmila.lindovka@bilovec.cz

 

  1. Roman Hořínek

roman.horinek@bilovec.cz

tel. 771 122 37

 

 

 

Converted to HTML with WordToHTML.net

KATEGORIE - Aktuality - pozvánky | Bez komentářů »
8. 1. 2024


Sbírka potravinové pomoci

KATEGORIE - Aktuality - pozvánky | Bez komentářů »
12. 10. 2023


Tour de Lubojaty 2023

Zveme všechny mladé závodníky v pátek 25.8.2023 na start 4.ročníku Tour de Lubojaty.

KATEGORIE - Aktuality - pozvánky | Bez komentářů »
16. 8. 2023


Prohlídka budovy Osadního Výboru

Osadní výbor prohlídka.pdf

KATEGORIE - Aktuality - pozvánky | Bez komentářů »
16. 7. 2023


Zájezd na Zahradkářskou výstavu

KATEGORIE - Aktuality - pozvánky | Bez komentářů »
7. 4. 2023


Obecní ples 2023

KATEGORIE - Aktuality - pozvánky | Bez komentářů »
30. 1. 2023


TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2023

V rámci TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY, která se v naší obci konala v sobotu 14.1.2023, vybrali koledníci do svých kasiček částku 23 335 Kč. Celkově za Bílovec, Starou Ves, Ohradu, Výškovice a Lubojaty vykoledovali koledníci 261 309 Kč, což je zhruba o 80 tisíc více než loni.

Všem dárcům srdečně děkujeme.

Diecézní charita ostravsko-opavská

KATEGORIE - Aktuality - pozvánky | Bez komentářů »
26. 1. 2023


DOTAČNÍ PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ NA REALIZACI STAVBY ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD VE VYJMENOVANÝCH LOKALITÁCH PRO ROK 2021

DŮVOD PODPORY DOTAČNÍHO PROGRAMU
Město Bílovec vyhlašuje tento dotační program s cílem podpořit žadatele, kteří zrealizují stavbu domovní čistírny odpadních vod (dále jen „ČOV“) u objektu svého rodinného domu v těch místních částech města, ve kterých město Bílovec vlastní a zároveň provozuje jednotnou veřejnou kanalizaci zakončenou výpustním objektem s platným povolením k vypouštění odpadních vod do vod povrchových.
Cílem tohoto dotačního titulu je zajistit vyšší kvalitu odváděných odpadních vod městskou kanalizací.
Za tímto účelem město Bílovec kompenzuje část vynaložených nákladů na realizaci stavby ČOV u objektů rodinných domů, které se nachází v kat. ú. Lubojaty (Lubojaty, Lhotka).


ÚČEL, NA KTERÝ MOHOU BÝT DOTACE POSKYTNUTY
Dotaci lze žádat výhradně na realizaci stavby ČOV.

CELKOVÁ VÝŠE FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA VÝŠE UVEDENÝ ÚČEL VYČLENĚNÝCH V ROZPOČTU MĚSTA BÍLOVCE NA ROK 2021
300 000 Kč na každý rok

MAXIMÁLNÍ VÝŠE DOTACE NA JEDEN PROJEKT
70 % z celkových výdajů na projekt, maximálně však 30 000 Kč na projekt

celý článek..

KATEGORIE - Aktuality - pozvánky, Osadní výbor | Bez komentářů »
25. 12. 2021


Zápis z jednání osadního výboru ze dne 1.12.2021

Zúčastnění: Iva Chovancová, Pavel Lazecký, Jan Solnický, Pavel Musil, Zápis: -
Osadní výbor připomíná ukončení svozu plastového odpadu v pytlích od 1. ledna 2022. Bude zaveden sběr tříděného odpadu prostřednictvím 240 l popelnic na plast a papír přímo z jednotlivých domácností občanů. OV apeluje na občany, aby si zažádali o přidělení plastových popelnic.
- Zástupci OV se zúčastnili další schůzky s projektantem a zástupci města k dalšímu upřesnění projektu rekonstrukce šaten, připomínky OV byly do projektu zapracovány.
- Z důvodu vyhlášky o zimní údržbě, podle které provádí údržbu komunikace její vlastník. Nedochází k vyhrnováni cesty u zastávky směr Bílovec (parcela č. 1964 v k.ú. toho času v majetku Pozemkového fondu). OV žádá o výjimku z této vyhlášky a přidání cesty do plánu zimní údržby.
chůze OV:
Další schůze OV bude ve středu 5. 1. 2022 v 19:0

KATEGORIE - Aktuality - pozvánky, Osadní výbor, Zápisy z jednání OV | Bez komentářů »
13. 12. 2021


ZMĚNY SVOZOVÝCH DNŮ – SLUMBI

LUBOJATY

ČTVRTEK STŘEDA OD 1.1.2022BR

KATEGORIE - Aktuality - pozvánky | Bez komentářů »
27. 11. 2021


Změna svozu popelnic a pytlů s plasty od 1. ledna 2021.

Od 1. ledna 2021 dochází ke změně termínu svozu směsného komunálního odpadu v místních částech Stará Ves, Ohrada, Lubojaty a Lhotka. Popelnice budeme svážet ve čtvrtek v sudých týdnech.

Svoz pytlů s plasty bude v obcích Stará Ves, Ohrada, Lubojaty, Lhotka, Bravinné a Požaha probíhat vždy ve čtvrtek v sudém týdnu.

SLUMBI spol. s r.o.

KATEGORIE - Aktuality - pozvánky | Bez komentářů »
10. 12. 2020


Nabídka možnosti sběru použitých tuků z domácnosti v Lubojatech.

25.11.2020 byla přistavena k poště v Lubojatech nádoba na sběr olejů.
Slouží k třídění a následné recyklaci tuků z domácností (olej, sádlo apod.), v pet láhvích, dobře uzavřené.

I nadále platí, že je možné tuky odevzdat ve sběrném dvoře v jakékoliv nádobě (přelévají do barelů).

Kbelíky s víčkem na sběr olejů poskytujeme na infocentru v muzeu.

Odbor ŽPaÚP města Bílovec

KATEGORIE - Aktuality - pozvánky, Osadní výbor | Bez komentářů »
26. 11. 2020


function openCmp(event){ event.preventDefault(); event.stopPropagation(); scmp.open(); }}