Lubojaty

Oficiální stránky obce Lubojaty a tvoje nebo moje :-)

nacházíte se v kategorii - Osadní výbor

DOTAČNÍ PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ NA REALIZACI STAVBY ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD VE VYJMENOVANÝCH LOKALITÁCH PRO ROK 2021

DŮVOD PODPORY DOTAČNÍHO PROGRAMU
Město Bílovec vyhlašuje tento dotační program s cílem podpořit žadatele, kteří zrealizují stavbu domovní čistírny odpadních vod (dále jen „ČOV“) u objektu svého rodinného domu v těch místních částech města, ve kterých město Bílovec vlastní a zároveň provozuje jednotnou veřejnou kanalizaci zakončenou výpustním objektem s platným povolením k vypouštění odpadních vod do vod povrchových.
Cílem tohoto dotačního titulu je zajistit vyšší kvalitu odváděných odpadních vod městskou kanalizací.
Za tímto účelem město Bílovec kompenzuje část vynaložených nákladů na realizaci stavby ČOV u objektů rodinných domů, které se nachází v kat. ú. Lubojaty (Lubojaty, Lhotka).


ÚČEL, NA KTERÝ MOHOU BÝT DOTACE POSKYTNUTY
Dotaci lze žádat výhradně na realizaci stavby ČOV.

CELKOVÁ VÝŠE FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA VÝŠE UVEDENÝ ÚČEL VYČLENĚNÝCH V ROZPOČTU MĚSTA BÍLOVCE NA ROK 2021
300 000 Kč na každý rok

MAXIMÁLNÍ VÝŠE DOTACE NA JEDEN PROJEKT
70 % z celkových výdajů na projekt, maximálně však 30 000 Kč na projekt

celý článek..

KATEGORIE - Aktuality - pozvánky, Osadní výbor | Bez komentářů »
25. 12. 2021


Zápis z jednání osadního výboru ze dne 1.12.2021

Zúčastnění: Iva Chovancová, Pavel Lazecký, Jan Solnický, Pavel Musil, Zápis: -
Osadní výbor připomíná ukončení svozu plastového odpadu v pytlích od 1. ledna 2022. Bude zaveden sběr tříděného odpadu prostřednictvím 240 l popelnic na plast a papír přímo z jednotlivých domácností občanů. OV apeluje na občany, aby si zažádali o přidělení plastových popelnic.
- Zástupci OV se zúčastnili další schůzky s projektantem a zástupci města k dalšímu upřesnění projektu rekonstrukce šaten, připomínky OV byly do projektu zapracovány.
- Z důvodu vyhlášky o zimní údržbě, podle které provádí údržbu komunikace její vlastník. Nedochází k vyhrnováni cesty u zastávky směr Bílovec (parcela č. 1964 v k.ú. toho času v majetku Pozemkového fondu). OV žádá o výjimku z této vyhlášky a přidání cesty do plánu zimní údržby.
chůze OV:
Další schůze OV bude ve středu 5. 1. 2022 v 19:0

KATEGORIE - Aktuality - pozvánky, Osadní výbor, Zápisy z jednání OV | Bez komentářů »
13. 12. 2021


Pozvánka na slavnostní rozsvěcení vánočního stromu.

zrušení akce rozsvěcení vánočního stromu z důvodu epidemiologických opatření

ZRUŠENO

KATEGORIE - Archiv aktualit, Osadní výbor | Bez komentářů »
22. 11. 2021


Zápis z jednání osadního výboru ze dne 1.11.2021

Zúčastnění:
Iva Chovancová, Pavel Lazecký, Miroslav Havelka, Jan Solnický, Pavel Musil,

Zápis:
- OV zve všechny občany na slavnostní rozsvěcení vánočního stromu, které se uskuteční v neděli 28.11. v 17:00.
- Osadní výbor a zástupci spolku se domluvili na společné organizací obecního plesu. Protože kulturní dům v Tisku je využíván místní základní školou po dobu rekonstrukce ZŠ a není možné v kulturním domě pořádat akce, příští ples se bude konat ve Slatině. Předpokládaný termín 5.2. 2022.
- Na poslední schůzi zástupců města s občany Lubojat bylo nabídnuto občanům zapůjčení popelnic na plast a papír s informací, že od Nového roku nebude pokračováno ve svozu plastu v pytlích. Dále zástupci města potvrdili, že není plánováno odstranit kontejnery na tříděný odpad. Podle informací OV může však k zrušení kontejnerů v Lubojatech dojít. Z důvodu protichůdných informací OV žádá o jasné stanovisko, jak bude s odpady v Lubojatech v roce 2022 nakládáno.
-Osadní výbor žádá, aby byl seznámen s vyjádřeními městského úřadu k zápisům OV, na které je odkazováno v zápisech Rady města a Zastupitelstva města.
Schůze OV:


Další schůze OV bude ve středu 1. 12. 2021 v 18:00


KATEGORIE - Archiv aktualit, Osadní výbor, Zápisy z jednání OV | Bez komentářů »
18. 11. 2021


Zápis z jednání osadního výboru ze dne 6.10.2021.

Zúčastnění: Iva Chovancová, Pavel Lazecký, Miroslav Havelka, Jan Solnický, Pavel Musil,

Zápis:
- Osadní výbor zve občany na lampionový průvod, který se uskuteční v pátek 29. 10. Děti budou mít opět možnost vyrobit si své lampiony před průvodem na hasičárně. Začátek akce bude upřesněn.
- Osadní výbor souhlasí s příspěvkem Mysliveckému sdružení ve výši 1500 Kč na akci “Dětský den s myslivci.
- OV schvaluje žádost Zahrádkářského spolku o příspěvek 2000 Kč na akci - Jak chutná podzi- .

Schůze OV: Další schůze OV bude ve středu 3. 11. 2021 v 19:00

KATEGORIE - Archiv aktualit, Zápisy z jednání OV | Bez komentářů »
25. 10. 2021


Pozvánka na LAMPIONOVÝ PRŮVOD 2021

KATEGORIE - Archiv aktualit, Osadní výbor | Bez komentářů »
20. 10. 2021


Zápis z jednání osadního výboru ze dne 1.9.2021

Zúčastnění:
Iva Chovancová, Miroslav Havelka, Jan Solnický, Pavel Musil,

Zápis:
- Osadní výbor znovu žádá vedení města, aby se zasadilo o převod místní komunikace parc.č. 1964 (komunikace u zastávky směr Bílovec), nebo alespoň její části procházející zastavěným územím, ze Státního pozemkového úřadu do majetku města.
- OV po konzultaci s rodiči upřesní výběr herního prvku pro rozšíření dětského hřiště.

Schůze OV: Další schůze OV bude ve středu 6. 10. 2021 v 19:00

KATEGORIE - Archiv aktualit, Zápisy z jednání OV | Bez komentářů »
28. 9. 2021


Veřejná schůze občanů s vedením města

Veřejná schůze v Lubojatech proběhne v pondělí 6. 9. 2021 v 19.00h v budově hasičské zbrojnice.

KATEGORIE - Archiv aktualit, Osadní výbor | Bez komentářů »
3. 9. 2021


Zápis z jednání osadního výboru ze dne 3. 8. 2021

Zúčastnění:
Iva Chovancová, Miroslav Havelka, Jan Solnický, Pavel Musil,

Zápis:
-Na základě návrhu MěÚ. Osadní výbor souhlasí s uvolněním části prostředků z fondu určeného pro záchovnou údržbu budovy OV za účelem rozšíření dětského hřiště. OV dále upozorňuje na havarijní stav asfaltového hřiště. Kde v poslední době vinou zvětšujících se prasklin povrchu hřiště došlo k několika úrazům.
-OV schvaluje žádost Nezávislého spolku z Lubojat o příspěvek 4000 Kč na akci Lubojatský Šláftruňk.
-OV výbor děkuje za zdařilou rekonstrukci autobusové zastávky ve směru na Bílovec. OV prosí o výmalbu také autobusové zastávky směr Klimkovice.

Náměty a dotazy občanů:
1. Dopravní zrcadlo u domu č.p. 36 Na jaře tohoto roku byla instalace zrcadla schválena MP Bílovec. K realizaci však stále nedošlo. OV žádá o informaci, zda a kdy bude zrcadlo umístěno.
2. Snížení rychlosti na 30km/h ve směru od Lhotky OV nesouhlasí s omezením rychlosti na 30km/h. OV bylo přislíbeno obnovení měření rychlosti Městskou policií.
3. Dopravní zrcadlo naproti domu č.p. 12 OV žádá dopravní odbor, případně městskou policii o posouzeni zda umístěním mobilního domu v blízkosti křižovatky došlo ke zhoršení rozhledových vzdáleností a zda případné umístění zrcadla může pomoci tento problém řešit.

Schůze OV: Další schůze OV bude ve středu 1. 9. 2021 v 19:00

KATEGORIE - Archiv aktualit, Zápisy z jednání OV | Bez komentářů »
16. 8. 2021


Zápis z jednání osadního výboru ze dne 7. 7. 2021

Zúčastnění: Iva Chovancová, Pavel Lazecký, Miroslav Havelka, Jan Solnický, Pavel Musil,

Zápis:
- Po poslední návštěvě kolotočů v obci v loňském roce zůstalo kluziště rozježděné nákladními auty. Aby již se tento problém neopakoval, OV navrhuje MěÚ uzavřít smlouvu s provozovateli kolotočů o nájmu/záboru pozemků na termín konání akce. Dále OV navrhuje, aby součástí smlouvy o záboru veřejného prostranství byla vratná kauce 5000 Kč, která bude podmíněná uvedením zabraného pozemku provozovateli atrakcí do původního stavu.
- OV děkuje všem pořadatelům a dobrovolníkům, kteří pomohli uspořádat dětský sportovní den na hřišti. OV odsouhlasil navýšení původně přislíbeného příspěvku na tuto akci o 500 Kč na 3500 Kč z důvodu vyšší fakturace za klauna.

Schůze OV:
Další schůze OV bude ve středu 4. 8. 2021 v 19:00

KATEGORIE - Archiv aktualit, Zápisy z jednání OV | Bez komentářů »
11. 8. 2021


Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Lubojaty
– OZNÁMENÍ O ZJIŠŤOVÁNÍ PRŮBĚHU HRANIC POZEMKŮ.

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Nov Jičín (dále jen „pobočka“) jako věcně a místně příslušný správní úřad podle zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a podle § 19 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), oznamuje, že v rámci zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Lubojaty (dále jen „KoPÚ Lubojaty“) bude ode dne 9. 8. 2021 probíhat zjišťování průběhu hranic pozemků, které bude prováděno v souladu s
celý článek..

KATEGORIE - Archiv aktualit, Osadní výbor | Bez komentářů »
2. 7. 2021


Zápis z jednání osadního výboru ze dne 2.6.2021

Zúčastnění: Iva Chovancová, Pavel Lazecký, Miroslav Havelka, Jan Solnický, Pavel Musil,

Zápis:
- Osadní výbor souhlasí s návrhem občanů na umístění radaru také ve směru od Lhotky a navrhuje k radarům umístit dodatkovou tabulku "Vaše rychlost je monitorována". OV se domnívá, že tato značka dále pomůže k snižování rychlosti projíždějících vozidel. OV žádá o zajištění častějšího měření rychlosti Městskou policií v Lubojatech.
- OV připomíná žádost o instalaci dopravního zrcadla na křižovatku u domu č.p. 36.
- Kvůli koronavirové epidemii dochází k termínovým posunům některých společenských akcí v Lubojatech. OV žádá zástupce spolků o schůzku k zajištění koordinace termínů akcí, tak aby nedocházelo ke kolizím. Schůzka se koná 16.6. v 18:00 na hasičárně.

Schůze OV:
Další schůze OV bude ve středu 7. 7. 2021 v 19:00

>

KATEGORIE - Archiv aktualit, Zápisy z jednání OV | Bez komentářů »
16. 6. 2021


Zápis z jednání osadního výboru ze dne 5.5.2021

Zúčastnění: Iva Chovancová, Pavel Lazecký, Miroslav Havelka, Jan Solnický, Pavel Musil,

Zápis:
- OV schvaluje žádost ZŠ Lubojaty o příspěvek 3000 Kč na akci dětský den.
- OV děkuje Mysliveckému spolku Lubojaty – Olbramice a dalším občanům, kteří se zúčastnili 17. dubna čištění příkop podél cest v okolí Lubojat
- OV žádá občany, aby při skládkování bioodpadu dodržovali třídění, jak je uvedeno na kontejnerech. Připomínáme že není možné do kontejnerů ukládat pařezy a kořeny stromů. Prosíme občany aby v okolí kontejnerů udržovali pořádek.

Schůze OV: Další schůze OV bude ve středu 2. 6. 2021 v 19:00
Zapsal: Jan Solnický

KATEGORIE - Archiv aktualit, Zápisy z jednání OV | Bez komentářů »
18. 5. 2021


Zápis z jednání osadního výboru ze dne 7. 4. 2021

Přítomní: Iva Chovancová, Pavel Lazecký, Miroslav Havelka, Pavel Musil
Omluvená nepřítomnost: Jan Solnický

Zápis:
- OV výbor souhlasí s navrhovaným umístěním zásobníků na psí exkrementy, současně by rád poděkoval Městu Bílovec za rychlou reakci na požadavek jejich instalace a apeluje na občany venčící své psí miláčky k jejich využívání.
- Myslivecký spolek Lubojaty – Olbramice, s podporou Lubojatských hasičů a Osadního výboru pořádá 17. 4. čištění příkop podél cest v okolí Lubojat. V případě zájmu pomoci s jarním úklidem je sraz v 8.00 u Lubojatské „hasičárny“. Účastníci budou rozděleni do skupin tak, aby byly vyčištěny trasy Lubojaty – Bítov, Lubojaty – Bílovec a Lubojaty – Lhotka.
- OV se připomíná s dohodou o zajištění výsadby ovocných stromů, které byla součástí akce „kácení líp na hřišti“, jak je uvedeno v zápise z jednání OV z 2. 10. 2019

Schůze OV: Další schůze OV bude ve středu 5. 5. 2021 v 19.00

Zapsal: Pavel Musil

KATEGORIE - Archiv aktualit, Zápisy z jednání OV | Bez komentářů »
11. 4. 2021


Zápis z jednání osadního výboru ze dne 3. 3. 2021.

Zúčastnění: Iva Chovancová, Jan Solnický, Pavel Musil, Pavel Lazecký, Miroslav Havelka

Zápis:
- V souvislosti se záměrem Města Bílovec prodat budovu OV v Lubojatech, OV Lubojaty apeluje na zastupitelstvo města, aby do smlouvy o prodeji implementovala takové mechanismy, které by zabránily budoucímu spekulativnímu využití budovy.
- Na základě potřeb údržby místních komunikací jak v zimním období, tak i jejich čištění v ostatních měsících žádá osadní výbor o vyčlenění finančních prostředků na nákup techniky – traktoru, který by sloužil ke shrnování napadaného sněhu, jarnímu čištění komunikací od inertního materiálu (ještě předtím než napadá do kanalizace, kterou tak ucpe) a údržbě ostatních ploch v majetku města.

Schůze OV: Další schůze OV bude ve středu 7.4.2021 v 18:00
Pavel Musil
Zapsal:
Jan Solnický

KATEGORIE - Archiv aktualit, Zápisy z jednání OV | Bez komentářů »
18. 3. 2021


HLASOVÁNÍ PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET 2021

KATEGORIE - Archiv aktualit, Osadní výbor | Bez komentářů »
17. 3. 2021


Oznámení záměru města o prodeji pozemku v místní části Lubojat: parc. č. st. 89 zastavěná plocha a nádvoří.

MĚSTO BÍLOVEC
v souladu s § 39, zákona číslo 128/2000 Sb.
z v e ř e j ň u j e

záměr města prodat pozemek
parc. č. st. 89 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 482 m2, jehož součástí je stavba: Lubojaty č. p. 58, obč. vyb, stojící na pozemku p. č. st. 89, vše v kat. území Lubojaty.

Jedná se o objekt budovy Osadního výboru v Lubojatech.
Žádosti doručte v zalepené obálce označené „cenová nabídka – pozemek p. č. st. 89 v k. ú. Lubojaty“ na podatelnu Městského úřadu Bílovec, nebo poštou na adresu: Městský úřad Bílovec, odbor finanční, 17. listopadu čp. 411, 74301 Bílovec, nejpozději do 31. 03. 2021, do 17,00 hodin. V žádosti je nutno uvést závazný záměr budoucího kupujícího, jak bude s nemovitostmi nakládáno (k jakému účelu bude nemovitost užívat), a nabídku kupní ceny. K výsledné kupní ceně budou připočteny náklady spojené s prodejem pozemku.
Při podání žádosti o koupi pozemku p. č. st. 89 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Lubojaty č.p. 58, obč. vyb, stojící na pozemku p. č. st. 89, vše v kat. území Lubojaty. musí být uhrazena peněžitá jistina ve výši 35.000,- Kč, která musí být uhrazena při podání žádosti na účet města číslo 6015- 1761833319/0800.
Zaplacením jistiny ve výši 35.000,- Kč zájemce souhlasí, že v případě, že do 90 dnů od schválení zastupitelstvem města neuzavře kupní smlouvu a neuhradí kupní cenu, náleží Městu Bílovec 40% z uhrazené jistiny jako smluvní pokuta.
Postup při majetkoprávních úkonech města a vzor kupní smlouvy je umístěn na internetových stránkách Města Bílovce www.bilovec.cz, v sekci formuláře ke stažení a vzor kupní smlouvy dále pod odkazem Vzorové smlouvy města Bílovce – Vzorová kupní smlouva s předkupním právem. Případné připomínky, či návrhy na změny ve smlouvě je kupující povinen uvést ve své nabídce. Město Bílovec se tímto nezavazuje k jejich akceptaci.
Žádosti doručené po datu 31. 03. 2021 nebudou do výběrového řízení zařazeny (touto lhůtou je stanoveno datum, kdy musí být žádost doručena na výše uvedenou adresu, nikoliv odeslána uchazečem). Zájemci mohou získat podrobnější informace k prodeji nemovitostí na odboru finančním, Městského úřadu Bílovec, 17. listopadu 411, Bílovec, nebo na telefonním čísle 556 312 144.
Vyvěšeno::
Sňato:

Mgr. Renata Mikolašová
starostka města v.r.
„otisk úředního razítka“
Tento záměr bude vyvěšen po dobu nejméně 15-ti dnů, aby se k němu mohli občané vyjádřit a podat své návrhy a připomínky.

KATEGORIE - Archiv aktualit, Osadní výbor, Vyhlášky | Jeden komentář »
3. 3. 2021


Zápis z jednání osadního výboru ze dne 3.2.2021

Zúčastnění: Iva Chovancová, Jan Solnický, Pavel Musil, Pavel Lazecký
Zápis: - Osadní výbor s Myslivci a SDH plánuje každoroční brigádu na úklid příkop okolo cest v druhé polovině března. Přesný termín bude upřesněn dle počasí.

Náměty a dotazy občanů:
1. Zrcadlo na křižovatce u č.p. 36 Osadní výbor obdržel dotaz ohledně instalace dopravního zrcadla na křižovatce u domu č.p.36. Osadní výbor s návrhem souhlasí, zrcadlo zpřehlední výjezd z vedlejší silnice. OV žádá o montáž dopravního zrcadla na křižovatku.
2. Psi exkrementy Osadní výbor obdržel stížnost na znečištění veřejných prostranství psími exkrementy. Osadní výbor žádá chovatele pejsků, aby po svých miláčcích uklízeli. OV navrhuje instalaci 2 košů na psí exkrementy se sáčky k hasičské zbrojnici a k budově osadního výboru.
3. Kontejnery na velkoobjemový odpad Někteří občané nemají možnost dopravit velkoobjemový odpad do sběrného dvora v Bílovci. OV žádá MěÚ o zvážení možnosti přistavení kontejneru na tento odpad, jak bylo v minulosti zvykem.

Další schůze OV bude ve středu 3.3.2021 v 18:00
Pavel Musil
Zapsal: Jan Solnický
 

KATEGORIE - Archiv aktualit, Osadní výbor, Zápisy z jednání OV | Bez komentářů »
23. 2. 2021


Informace k provozu sběrného dvora.

Informujeme občany, že od 21. 12. 2020 do 31. 12. 2020 je sběrný dvůr z provozních důvodů uzavřen.

KATEGORIE - Archiv aktualit, Osadní výbor | Bez komentářů »
19. 12. 2020


Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Lubojaty – pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti.

Klikni tu, kukni na to a víš fšecko :-).

Zástupci zpracovatele návrhu komplexních pozemkových úprav:
Ing. David Blaha číslo jednací uděleného pověření SPU 437880/2020/Mi
Ing. Libor Bolda číslo jednací uděleného pověření SPU 437898/2020/Mi
Bc. Patrik Bořek číslo jednací uděleného pověření SPU 437904/2020/Mi
Ing. Daniela Hajšmanová číslo jednací uděleného pověření SPU 439836/2020/Mi
Ing. Karel Jedlička číslo jednací uděleného pověření SPU 439847/2020/Mi
Ing. Martin Kesl číslo jednací uděleného pověření SPU 439873/2020/Mi
Michal Kőnigsmark číslo jednací uděleného pověření SPU 439895/2020/Mi
Ing. Jiří Krejčí číslo jednací uděleného pověření SPU 439912/2020/Mi
Ing. Františka Kundrátová číslo jednací uděleného pověření SPU 439947/2020/Mi
Ing. Jana Lelková číslo jednací uděleného pověření SPU 439953/2020/Mi
Ing. Jan Liška číslo jednací uděleného pověření SPU 439971/2020/Mi
Zdeněk Lokajíček číslo jednací uděleného pověření SPU 439991/2020/Mi
Lukáš Lopata číslo jednací uděleného pověření SPU 440015/2020/Mi
Ing. David Macho číslo jednací uděleného pověření SPU 440064/2020/Mi
Ing. Jiří Matějovský číslo jednací uděleného pověření SPU 440082/2020/Mi
Ing. Josef Materna číslo jednací uděleného pověření SPU 440121/2020/Mi
Martin Moulis číslo jednací uděleného pověření SPU 442873/2020/Mi
Robert Nekola číslo jednací uděleného pověření SPU 442891/2020/Mi
Ing. Ivo Paulus číslo jednací uděleného pověření SPU 442916/2020/Mi
Bc. Jan Říha číslo jednací uděleného pověření SPU 443260/2020/Mi
Wilhelm Schrőckinger číslo jednací uděleného pověření SPU 443274/2020/Mi
Jan Šalom číslo jednací uděleného pověření SPU 443301/2020/Mi
Ing. Vratislav Šlehofer číslo jednací uděleného pověření SPU 443309/2020/Mi
Serhii Tymoshchuk číslo jednací uděleného pověření SPU 443315/2020/Mi
Sohrab Huseynli číslo jednací uděleného pověření SPU 443320/2020/Mi
Patrik Hůla číslo jednací uděleného pověření SPU 443324/2020/Mi
Ing. Martin Gregar číslo jednací uděleného pověření SPU 443328/2020/Mi
Adam Vágner číslo jednací uděleného pověření SPU 443329/2020/Mi
Ing. Luboš Valtr číslo jednací uděleného pověření SPU 443331/2020/Mi
Martin Vondráček číslo jednací uděleného pověření SPU 443333/2020/Mi
Ing. Vladimíra Vondráčková číslo jednací uděleného pověření SPU 443338/2020/Mi
Petra Vondráčková číslo jednací uděleného pověření SPU 443340/2020/Mi
Ronald Votlučka číslo jednací uděleného pověření SPU 443342/2020/Mi
Zástupce pozemkového úřadu:
Bc. Hubert Mikuš číslo jednací uděleného pověření SPU 437838/2020/Mi
mohou dle ust. § 6 odst. 9 zákona vstupovat a vjíždět na pozemky po dobu provádění pozemkových úprav a vykonávat činnosti vyplývající ze zákona v rozsahu nezbytně nutném, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak.

KATEGORIE - Archiv aktualit, Osadní výbor | Bez komentářů »
11. 12. 2020


Svoz odpadu přes vánoční svátky a provoz sběrného dvora.

52. týden
Svozový den Popelnice a kontejnery SKO  Tříděný odpad
st 23. 12. 2020 Lubojaty, Lhotka svoz pytlů s plasty
53. týden - mimořádný vývoz popelnic SKO v Bílovci a všech spádových obcích
Svozový den Popelnice a kontejnery SKO Tříděný odpad
st 30. 12. 2020 Lubojaty, Lhotka papír

Z důvodu omezené provozní doby skládek bude svoz odpadů v 52. a 53. týdnu probíhat již od 5 hodin ráno a proto žádáme občany o shovívavost.

Provoz sběrného dvora přes vánoční svátky
po 21. 12. 2020  8 - 17 hodin
st 23. 12. 2020    8 - 17 hodin
so 26. 12. 2020 zavřeno - vánoční svátek
po 28. 12. 2020  8 - 17 hodin
st 30. 12. 2020   8 - 17 hodin
so 2. 1. 2021      8 - 15 hodin

Zvláště upozorňujeme na mimořádný svoz v týdnu od 28.12.2020. Využijte ho prosím a vystavte své nádoby k odvozu. Po lichém týdnu v roce 2020 následuje opět lichý týden v roce 2021!
Další řádný svoz v roce 2021 je až 2. týden od 11. ledna 2021.

Odbor životního prostředí a ÚP
město Bílovec

KATEGORIE - Archiv aktualit, Osadní výbor | Bez komentářů »
1. 12. 2020


Odstranění van na bioodpad.

Bioodpad

Firma SLUMBI oznamujeme občanům, že od 1. 12. 2020 budou na zimní období postupně odebírány ze stanovišť vany na bioodpad a větve.

Hnědé vany na větve budou na svá stanoviště vráceny od 1. 2. 2021 a zelené vany na trávu, listí a ovoce budou vráceny od 1. 4. 2021.

Občané mají možnost odkládat celoročně bioodpad a větve na sběrný dvůr v níže uvedené provozní době (mimo státní svátky):

Pondělí 8 - 17 hodin
Středa  8 - 17 hodin
Sobota 8 - 15 hodin

SLUMBI spol. s r.o.

KATEGORIE - Archiv aktualit, Osadní výbor | Bez komentářů »
1. 12. 2020


Informace k pozemkovým úpravám v místní části Lubojaty.

V souvislosti s pozemkovými úpravami se od 25.11.2020 v operátu katastru Lubojaty pohybují pracovníci firmy GEOREAL, spol. s r.o.

Osadní výbor Lubojaty

KATEGORIE - Archiv aktualit, Osadní výbor | Bez komentářů »
26. 11. 2020


Nabídka možnosti sběru použitých tuků z domácnosti v Lubojatech.

25.11.2020 byla přistavena k poště v Lubojatech nádoba na sběr olejů.
Slouží k třídění a následné recyklaci tuků z domácností (olej, sádlo apod.), v pet láhvích, dobře uzavřené.

I nadále platí, že je možné tuky odevzdat ve sběrném dvoře v jakékoliv nádobě (přelévají do barelů).

Kbelíky s víčkem na sběr olejů poskytujeme na infocentru v muzeu.

Odbor ŽPaÚP města Bílovec

KATEGORIE - Aktuality - pozvánky, Osadní výbor | Bez komentářů »
26. 11. 2020


Zápis z jednání osadního výboru ze dne 4. 11. 2020.

Zúčastnění: Iva Chovancová, Jan Solnický, Pavel Musil, Pavel Lazecký

Zápis:
Osadní výbor byl informován o průběhu příprav opravy šaten na hřišti. V současnosti jsou legalizovány stávající přístavby objektu, tak aby bylo možné požádat o Ohlášení stavby. OV bylo přislíbeno zahájení opravy v následujícím roce.

OV a SDH Lubojaty uspořádají 29. listopadu slavnostní rozsvěcení vánočního stromu. Akce bude uspořádaná tak, aby splňovala všechny proti epidemiologická opatření. Detaily budou zveřejněny v posledním listopadovém týdnu.

Schůze OV:
Další schůze OV bude ve středu 2.12.2020 v 18:00
Předseda: Pavel Musil
Zapsal: Jan Solnický

KATEGORIE - Archiv aktualit, Zápisy z jednání OV | Bez komentářů »
16. 11. 2020


Zápis z jednání osadního výboru ze dne 7. 10. 202.

Zúčastnění:
Iva Chovancová, Jan Solnický, Pavel Musil, Pavel Lazecký, Miroslav Havelka

Zápis:
- OV byl informován o změnách projektu čističky odpadních vod pro místní školu. Původní plán počítal s kapacitou ČOV pro školu, šatny na hřišti a plánované společenské centrum. Pro finanční náročnost však byl projekt zastaven. OV souhlasí se snížením kapacity ČOV tak, aby pokryla potřeby školy a šaten na hřišti a bylo možné výstavbu realizovat v příštím roce.

- Z důvodů letošní epidemie COVID-19, Osadní výbor nevyčerpal rozpočet na činnost OV (primárně určený na podporu kulturních akcí v Lubojatech) a rozpočet na záchovnou údržbu. OV žádá o převedení zůstatku do rozpočtu na příští rok.

- OV ruší letošní Lampionový průvod (28.10.), který není možné uspořádat z důvodu vyhlášených epidemiologických opatření.

Schůze OV:
Další schůze OV bude ve středu 4.11.2020 v 18:00
Předseda: Pavel Musil
Zapsal: Jan Solnický

KATEGORIE - Archiv aktualit, Zápisy z jednání OV | Bez komentářů »
22. 10. 2020


Výsledky hlasování v Lubojatech – volby 2020.

Obec: Lubojaty

Okrsek: 6 Lubojaty, Lhotka

Výsledky hlasování za územní celky – Okrsek 6 – souhrnné informace

Voliči
v seznamu
Vydané
obálky
Volební
účast v %
Odevzdané
obálky
Platné
hlasy
% platných
hlasů
418 163 39,00 163 162 99,39

Výsledky hlasování za územní celky – Okrsek 6 – část 1

Kandidátní listina Platné hlasy
číslo název celkem v %
5 Demokratická strana zelených 0 0,00
12 KDU-ČSL 9 5,55
14 Morav. a Slez. pirátská strana 0 0,00
16 Svoboda a př. demokracie (SPD) 14 8,64
19 Česká pirátská strana 24 14,81
22 Moravané 0 0,00
28 VOK - Volba pro kraj 0 0,00
29 Koalice ODS a TOP 09 41 25,30
37 Jednotní 1 0,61
38 Dělnic.str.sociální spravedl. 0 0,00
45 Česká str.sociálně demokrat. 4 2,46
50 ANO 2011 43 26,54
54 Koalice STAN, Zelení, NEZ 1 0,61
57 Koalice ODA, Hlas, SNK ED 3 1,85
63 Komunistická str.Čech a Moravy 5 3,08
67 Volte Pr.Blok www.cibulka.net 0 0,00
70 Trikolóra hnutí občanů 8 4,93
79 Aletrnativa pro nez.kand.2020 2 1,23
81 Starostové pro kraj 7 4,32
82 ROZUMNÍ - Petr Hannig 0 0,00

KATEGORIE - Archiv aktualit, Osadní výbor | Bez komentářů »
4. 10. 2020


Pozvánka na drakiádu.

KATEGORIE - Archiv aktualit, Hasičské akce, Osadní výbor | Bez komentářů »
23. 9. 2020


Zápis z jednání osadního výboru ze dne 2. 9. 2020.

Zúčastnění: Iva Chovancová, Jan Solnický, Pavel Musil, Pavel Lazecký,

Hosté: Hana Zdražilová, Pavel Seidler (ČSZ), Marek Kopeček (FK Lubojaty), Luděk Richter (SDH)

Zápis:
- Na začátku prázdnin byl OV informován o pozastavení projektu výstavby čistírny odpadních vod pro místní školu a objekt šaten z důvodu vysoké finanční náročnosti původního návrhu. OV bylo slíbeno, že projekt bude přepracován tak aby bylo možné postavit čističku za nižší částku. OV žádá informace o aktuálním stavu a postupu v projektu čistírny odpadních vod u školy.

- OV žádá informace o stavu záměru opravy šaten na místním hřišti.

- Se zástupci spolků OV probral plány kulturních a sportovních akcí do konce roku 2020. Se zástupci SDH bylo předběžně domluveno sloučení obecních oslav k výročí 745 let od první písemné zmínky o naší obci a oslav ke 130. výročí založení SDH. Společná akce je plánována na konec června 2021.

- Kalendář akcí na zbytek roku:
– Soutěž mladých hasičů (hřiště) 19.9. - zrušeno
– Jak chutná podzim (Klubovna zahrádkářů) 27.9. - zrušeno
– Lampionový průvod (hasičárna, hřiště) 28.10.
– Adventní tvoření (Klubovna zahrádkářů) 28.11.
– Rozsvěcení vánočního stromu 29.11.

Schůze OV: Další schůze OV bude ve středu 7.10.2020 v 18:00

Předseda: Pavel Musil
Zapsal: Jan Solnický

KATEGORIE - Archiv aktualit, Zápisy z jednání OV | Bez komentářů »
14. 9. 2020


Zápis z jednání osadního výboru ze dne 5.8.2020.

Zúčastnění: Iva Chovancová, Jan Solnický, Pavel Musil, Pavel Lazecký,

Zápis:
- OV projednal způsoby komunikace s občany na základě schůzky předsedů OV se starostkou města. Připomínáme, že informace pro občany OV zveřejňuje na vývěsce na budově OV, elektronicky pak na stránkách obce www.lubojaty.cz a https://www.facebook.com/lubojaty S náměty a připomínkami k práci OV se občané mohou obrátit na kteréhokoliv člena osadního výboru, případně telefonicky na předsedu Pavla Musila, tel. číslo: 602 782 782, email: osadnivyborlubojaty@seznam.cz.

- Osadní výbor vítá vznik nového spolku Nezávislých z Lubojat, Lubojaty č.p. 46. A těší se na vzájemnou spolupráci při pořádání kulturních a sportovních akcí v Lubojatech.

- Osadní výbor zve mladé sportovce a jejich fanoušky na 2. ročník akce Tour de Lubojaty, která se uskuteční na místním hřišti 5. září od 14:30.

- OV zve zástupce místních spolků na schůzku ve středu 2. 9. 2020 v 18.00 na Hasičárně. Témata k diskusi: současný stav „prioritních akcí“ v Lubojatech, společenské akce, které plánujeme do konce letošního roku a výhled akcí na rok 2021.

Schůze OV: Další schůze OV bude ve středu 2.9.2020 v 18:00

Předseda: Pavel Musil
Zapsal: Jan Solnický
 

KATEGORIE - Archiv aktualit, Zápisy z jednání OV | Bez komentářů »
20. 8. 2020


function openCmp(event){ event.preventDefault(); event.stopPropagation(); scmp.open(); }}