Lubojaty

Oficiální stránky obce Lubojaty a … :-)

Problémový výkres – obsahuje souhrn základních poznatků o území, získaných provedenými průzkumy a rozbory (zkrácená verze pro obce Lubojaty a Lhotka)


Problémový výkres18) ZÁVĚR – OKRUH PROBLÉMŮ VYPLÝVAJÍCÍ Z PRŮZKUMŮ A ROZBORŮ
Výkres č. 7 (VÝŘEZ PRO OBCE LUBOJATY A LHOTKA) – Problémový výkres – obsahuje souhrn základních poznatků o území (Lubojaty a Lhotka), získaných provedenými průzkumy a rozbory. Zobrazuje především:

- stávající funkční využití území a ploch;
- limity využití území vyplývající z právních předpisů a správních rozhodnutí;
- další informace o území, ovlivňující jeho využití;
- dosud nerealizované – přetrvávající – záměry převzaté z platného ÚPN (tj. včetně změny č. 1, 2, 4);
- požadavky dle rozpracované změny č. 5 ÚPN.

Dále jsou do problémového výkresu vyznačeny záměry, problémy a náměty, které vyplynuly ze zpracovávaných průzkumů, byly projednány na společné pracovní schůzce zhotovitele a zástupců města Bílovce dne 3.12.2005 a budou prověřovány v konceptu řešení územního plánu.

Z významnějších přetrvávajících záměrů budou do nového územního plánu města převzaty především:
- areál koupaliště pod zámkem (včetně uvažovaných parkovacích ploch)
- parkoviště v ulici Pod strání (poslední větší možnost pro parkování v centrální části města)
- napojení Bravinného na ostravský oblastní vodovod (dlouhodobý záměr, který je obsažen
i v ÚPN VÚC Beskydy).

Následující záměry, problémy, náměty, které vyplynuly z průzkumů, doporučujeme prověřit v konceptu řešení nového územního plánu města:

3 - Takto označené jsou další větší lokality vhodné pro rozvoj bydlení v různých částech celého administrativně správního území Bílovce – v Bravinném, Staré Vsi, Bílovci, Lubojatech. Také většina těchto lokalit byla předběžně posouzena z hlediska zakládání (viz doplňující příloha průzkumů), v konceptu řešení územního plánu bude nutné prověřit možnosti jejich napojení na dopravní a technickou infrastrukturu.

5 - Podle dříve zpracovaných studií jsou do těchto míst situovány lokální čistírny odpadních vod v sídlech Bravinné, Lubojaty, Lhotka, Výškovice (ke zvážení i Ohrada?).

6 - Jako problematické nebo nejasné záměry nebo náměty ke zvážení můžeme označit:
· Z hlediska připravovaného vyhlášení záplavového území toku Seziny (vč. aktivní zóny) nebude možné do něj umisťovat plochy pro stavbu RD.

13 - Obnova dopravního propojení Lhotky přes Bravantice na dálnici. Prosperující žampionárna by tak získala dobrou dopravní obsluhu.

14 - Nová (dosud neznačená) trasa regionálního biokoridoru, propojující nadregionální biocentrum Poodří s regionálním biocentrem č. 18 v k. ú. Tísek, Lubojaty. Zčásti vedená po trasách stávajících lokálních biokoridorů. Vhodná pro posílení vazeb nejvýznamnějšího nadregionálního biocentra v oblasti na okolí a tím i účinnosti územního systému ekologické stability.


V problémovém výkrese jsou vyznačeny také další dopravní problémy, z nichž nejnaléhavější jsou v městské části Bílovce (tj. 1 a 2).

6 - Zvážit nutnost směrových úprav silnic III/46412 a III/46414 v Lubojatech.
7 - Dořešení centra – přístřešky a parkování v Lubojatech.

Provedené průzkumy a rozbory jsou základním podkladem pro formulaci zadání nového územního plánu města.

Článek v nezkrácené verzi

KATEGORIE - Archiv aktualit, Územní plánÚnor 12th, 2008

Napsat komentář


Redakce lubojaty.cz si vyhrazuje právo mazat podle vlastního uvážení texty anonymní, urážlivé, agresivní, úmyslně komolené a také zjevné provokace.