Lubojaty

Oficiální stránky obce Lubojaty a … :-)

Lubojatský občasník červen 2004
Vážení spoluobčané,

dostává se vám do rukou první vydání „Lubojatského občasníku“. Chtěli bychom vás v něm informovat o dění v naši obci, spolkovém životě, sportu, místní církvi apod. a vzbudit tak zájem o sebe navzájem. To se nám může podařit jen s vaší pomocí. Přivítáme proto vaše nápady a připomínky; vaše články. Můžete je odevzdat na kontaktní adrese – redaktorem občasníku je pan Jan Zuchnický.

Cena občasníku není stanovena, na jeho tisk můžete přispět svým dobrovolným finančním darem. Předem vám děkujeme.

Přejeme vám, aby se vám první číslo „Lubojatského občasníku“ líbilo. Pokud někdo pocítí, že ve zpravodaji nenašel něco, co by tam mělo být, pokusíme se společně mezeru zaplnit.

Osadní výbor Lubojaty - Okénko předsedkyně Osadního výboru Lubojaty

Osadní výbor Lubojaty již několik let usiluje o to, aby Městský úřad Bílovec opravil vedlejší komunikace. Stále slyšíme stejnou odpověď – nejsou peníze. Konečně v letošním roce nám dali do rozpočtu 300 tisíc na opravy komunikací. Ale kolik metrů se opraví? Také žádáme, aby pokračovala plynofikace budovy OV. Máme plynové topení pouze v kanceláři a zasedací místnosti. Do knihovny je připojen internet, ale nemáme počítač a topení v knihovně také není. Dodá nám vše Městský úřad?

Na písemnou žádost majitele zídky naproti samoobsluhy jsme si nechali vypracovat projekt na nové skříňky před samoobsluhou. Máme povolení Jednoty Nový Jičín a čekáme na odpověď Plynáren a Telecomu.

Také nám Bílovec slíbil nádoby na bioodpad, ale dosud jsme je nedostali. Budou?

Vážení občané, to byste se podivili, kdybyste viděli, jak v budově OV padá omítka, všude je vlhko… A stále se nic neděje… Kdy bude oprava? To je ale hanba Bílovce. Také děravou střechou protéká voda do budovy. A nic se neděje! Jen písemné žádosti a čekáme, čekáme… Dočkáme se?

To je otázek a problémů!

Ale Osadní výbor měl také velmi krásnou akci, kterou pořádal v sále OV. Byla to oslava Dnu matek na které vystoupily děti MŠ,ZŠ Lubojaty, divadelní kroužek Slunečnice, ZUŠ Bílovec, pěvecký sbor „Allegro“ z Bílovce a také studentka ostravské konzervatoře.
Příště další zprávy o práci OV Lubojaty.
Taťána Seidlerová, předsedkyně OV

Slet čarodějnic v Lubojatech

Hasiči v Lubojatech opět pořádali velice pěkné akce, hojně navštívené spokojenými diváky. Do Lubojat se slétly čarodějnice ze všech stran obce a dokonce jedna přiletěla z ciziny. Od hasičské zbrojnice proletěly celými Lubojaty a přistály se svými košťaty na místním hřišti. Sotva je uvítali, tak nám zatancovaly, už přišla porota a skupina katů. Čarodějnice nastartovaly svá košťata, ale podařilo se jim odletět jen do polí a tam je kati pochytali a přivedli do vězení. Porota přednesla obžalobu. Pak se, před porotou, musely čarodějnice představit. Za veselého smíchu a potlesku se diváci dověděli odkud jsou. Také se porota ptala, kdy se čarodějnice naposledy koupala. A co to je?, řekla - to byl velký smích! Nejvíce neposlušná čarodějnice byla mučena na skřipci a bylo jí splněno poslední přání. Ostatní dostaly tresty - hod koštětem do dálky aj. Pak byla jedna čarodějnice upálena na velkém ohni (samozřejmě, že to byla figura z hader!). Také byla vyhodnocena obzvláště odporná čarodějnice, která dostala putovní cenu - koště - na kolečkách s řidítky. Ostatní velké i malé čarodějnice dostaly perníček, koláč a vyhlášku o bezpečnosti létání na koštěti.

Potom hasiči postavili krásně nazdobenou májku a začala veselice. Vystoupení divadelního souboru „Staří a nadějní - Zaschlá míza“ bylo odměněno potleskem a radostným výskotem. Bylo připraveno pohoštění a tak pokračovala volná zábava.

Za tyto krásné akce občané Lubojat hasičům moc děkují a již nyní se těší na opakování příští rok.
Taťána Seidlerová, kronikářka

Už zase zvoní

Jak jste zcela jistě zaregistrovali, 29. dubna přestaly na našem kostele zvonit zvony. Někteří vtipálkové to připisovali vstupu ČR do EU s tím, že lubojatské zvony tam nechtějí, jiní svalovali vinu na čarodějnice. Ty ale měly na svědomí jiné kousky. Důvod byl zcela prostý – upadlo srdce od velkého zvonu. Před několika lety byl zvon pro velký otluk pootočen o 90°, avšak oko pro srdce otočit nešlo. Zvonařskou firmou byla vyrobena redukce, která však mnoho nevydržela, prodřela se a srdce zvonu spadlo.

Opravy se ujal pan Edu Januška a provedl ji naprosto precizně a rychle za což mu patří velký dík. Po necelých čtrnácti dnech se tak mohly lubojatské zvony k radosti nás všech znovu rozeznít.
Jan Zuchnický

Školní zážitek

Dne 22. dubna 2004 jsme malovali popelnice, protože byl svátek – „Den Země“. Malovali jsme popelnice, protože jsme si chtěli ozdobit školní majetek, aby se to ostatním líbilo.
Malovali jsme taky kontejnery na tříděný odpad například: plastů, skla a papíru. Jsou veselé a nám se líbí.
Klára Sochorková, Patrik Lubojacký

Kácení Máje

Jménem dobrovolných hasičů bych se rád vyjádřil k scénce Labutí jezero ku příležitosti Kácení Máje. Bylo vybráno osm členů z řad dobrovolných hasičů. Některé bylo nutno k odvážnému výkonu donutit. Nácviky probíhaly pilně denně pět dnů před začátkem kácení. Všichni se museli podřídit panu choreografovi a režisérovi v jedné osobě – Oldřichu Němcovi. Některé cviky bylo nutno opakovat několikrát než došlo k souhře herců. Myslím si, že umělci z divadelního souboru „Staří a nadějní - Zaschlá míza“ podali skvělý výkon.

Na tomto představení se podíleli: choreograf a režisér, Oldřich Němec a umělci Pavel Lazecký, Pavel Lichý, Vladislav Kučera, Jiří Duben, Milan Kolenčík, Jiří Dobeš, Petr Němec a Jan Wolf.

Tímto bych chtěl poděkovat všem vystupujícím a také divákům, kteří vytvořili skvělou atmosféru. Doufám, že se všichni již dnes těší na další akce lubojatských hasičů.
Vladislav Kučera, starosta SDH

Naše školní úterky

Každé úterý je internetový kroužek, jsou tam internetové hry, např.: www.alík.cz, a www.bobrik.cz. Po internetu je paličkování. V paličkování jsou děti, které to baví a vyrábějí krajky. Vede je paní Ludmila Richterová z Hrabství.
Večer v 18.00 hod. ve škole je cvičení, chodí tam děti z Lubojat a Bítova. Cvičíme při hudbě, skáčeme na trampolíně a hrajeme stolní tenis. Vede nás paní Lenka Němcová a nám se tam moc líbí.
Tereza Kučerová, Marcela Lindovská

Naše první soutěž v roce 2004

V sobotu 8. května 2004 se konala letos první soutěž mladých hasičů, které se zúčastnily také družstva mladších i starších hasičů z Lubojat. Soutěž probíhala v Záviších a všichni jsme se moc těšili.

Ráno v 7.30 hodin jsme se všichni sešli před hasičárnou, počasí vypadalo, že nám přeje a proto jsme mohli vyrazit. Vzhledem k pořádání kulturních akcí u nás v Lubojatech a nepřízni počasí jsme neměli útok ani štafetu CTIF moc natrénovanou. Taky družstvo našich nejmladších hasičů štafetu CTIF ještě „nejelo“ na závodech a tak jsme měli trochu trému jak to všechno dopadne. Ale naši mladí hasiči předvedli, že si umějí poradit a zvládli tuto soutěž  velmi dobře. Družstvo starších se umístilo na velmi pěkném druhém místě a naši nejmenší na pátém místě.

Obě družstva při této soutěži zjistila svoje slabiny, a ty se budou snažit pořádně vypilovat na okresní kolo celostátní sportovně branné hry Plamen 2003-4, která se koná 22. května ve sportovním areálu v Mniší.
Věra Smolková

Zprávy, oznámení, inzeráty

Farní společenství v Lubojatech pořádá v neděli 13. června od 15.00 hod. na myslivecké chatě v Lubojatech „Svatodušní zahradní slavnost“ spojenou se svatodušním smažením vajíček a opékáním párků. V programu vystoupí klauni z ostravského klaunského divadla MIMO. Zajištěno je samozřejmě občerstvení (pivo, limo apod.), takže už jen z bývá přát si hezké počasí a všechny vás na tuto slavnost srdečně pozvat. Výtěžek z této akce bude stejně jako loni, kdy se vybralo přes 6. tisíc Kč, věnován na opravy lubojatského kostela.

Vtipy

Srazí se motorkář na silnici s ptáčkem. Chudinka ptáček spadne na zem, cuká sebou, ale ještě není mrtvý. Motorkáři se ho zželí a opatrně ho odveze domů. Tam ho položí do klece, rozdrolí mu chleba, do misky nalije vodu a čeká, jestli se uzdraví. Ptáček se za několik dnů skutečně probere, rozhlídne se kolem sebe a vidí mříže, chleba a vodu. V tom mu všechno dojde, a říká: "Ty vole, já ho zabil!

Dlouho jsme se té anekdotě pana šéfa smáli, než jsme pochopili, že jde o pracovní úkol.

Věž na letišti dostane naléhavou zprávu: "Tady OK-3, voláme kontrolu. Nemáme benzín a žádné instrukce!" Službu konající muž zezelená a rychle uchopí mikrofon: "Tady kontrolní věž, volám OK-3. Neztrácejte hlavu! Nepodléhejte panice. Popište významné body terénu pod sebou!" Nastane chvíle mučivého ticha. Ve sluchátkách to najednou zašramotí. Konečně! "Tady OK-3, volám kontrolní věž. Jsem ještě na letišti a nemůžu se dočkat tankovacího vozidla."
Okénko pro děti

Pračlověk si čte vysvědčení svého syna a říká: „To, že máš trojku z lovu chápu, jsi ještě malý. Ale, že si propadl z dějepisu, který má jen dvě strany, to je hanba!“

Lubojatský občasník – vydává Osadní výbor v Lubojatech.
Neprošlo přímou jazykovou úpravou.
Nevyžádané příspěvky se nevracejí.
Texty mohou být redakčně upraveny.
Názor redakce se nemusí ztotožňovat  s obsahem článků.

Kontaktní adresa:
Jan Zuchnický
Lubojaty 57
tel.: 556 403 253, mobil: 723 958 368
e-mail: jzuchnicky@seznam.cz

vychází: 6.června 2004
uzávěrka příštího čísla: 15.srpna 2004

KATEGORIE - Archiv aktualit, ZajímavostiČerven 25th, 2004

Napsat komentář


Redakce lubojaty.cz si vyhrazuje právo mazat podle vlastního uvážení texty anonymní, urážlivé, agresivní, úmyslně komolené a také zjevné provokace.