Lubojaty

Oficiální stránky obce Lubojaty a … :-)

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Lubojaty
– OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ,
– POZVÁNKA NA ÚVODNÍ JEDNÁNÍ,
– PLNÁ MOC.


Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj (dále jen „pobočka“) jako věcně a místně příslušný správní úřad podle zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a podle ust. § 19 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě
vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), oznamuje, že dne 5. 5. 2020 zahájil řízení o komplexních pozemkových úpravách v
katastrálním území Lubojaty.

V souladu s ust. § 7 zákona pobočka svolává úvodní jednání, na které zve účastníky řízení o pozemkových úpravách (ust. § 5 zákona) a další vlastníky pozemků v předpokládaném obvodu
pozemkových úprav a dotčené organizace a orgány státní správy.

Úvodní jednání se uskuteční dne 2. 8. 2021 v 16:00 hodin ve velkém sále Kulturního domu, Ostravská č.p. 363/17, 743 01 Bílovec.

Na tomto jednání budou účastníci seznámeni s účelem, formou a předpokládaným obvodem pozemkových úprav. Bude projednán postup při stanovení nároků vlastníků, potřeba aktualizace
bonitovaných půdně ekologických jednotek a případné další otázky významné pro řízení o pozemkových úpravách.

Součástí úvodního jednání bude volba sboru zástupců vlastníků pozemků (ust. § 5 odst. 5 zákona).

Mgr. Dana Lišková
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj

PLNÁ MOC pro zastupování na úvodním jednání ke komplexním pozemkovým úpravám v k. ú. Lubojaty podle zákona č. 139/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Soubor pdf.

KATEGORIE - Aktuality - pozvánkyČervenec 9th, 2021

Napsat komentář


Redakce lubojaty.cz si vyhrazuje právo mazat podle vlastního uvážení texty anonymní, urážlivé, agresivní, úmyslně komolené a také zjevné provokace.