Lubojaty

Oficiální stránky obce Lubojaty a … :-)

Jednací řád Osadního výboru Lubojaty.


Čl. I
Úvodní ustanovení

1. Jednací řád výboru je vnitřním předpisem Osadního výboru Lubojaty (dále jen OV Lubojaty), upravujícím organizační otázky, přípravu, obsah jednání a způsob usnášení OV Lubojaty.
2. Na základě § 120 zákona 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) zřídilo Zastupitelstvo města Bílovce v Lubojatech pětičlenný osadní výbor.
3. Ze své činnosti je OV Lubojaty odpovědný Zastupitelstvu města Bílovce.
4. Členství a předsednictví v osadním výboru se lze písemně vzdát zastupitelstvu města a sdělit tuto skutečnost neprodleně členům OV Lubojaty.

Čl. II
Svolávání výboru

1. Osadní výbor se schází podle potřeby, zpravidla dvanáctkrát ročně.
2. Jednání výboru svolává předseda po dohodě s ostatními členy formou usnesení, přijatém na jednání OV Lubojaty. V případě mimořádného jednání, svolává předseda písemnou pozvánkou.
3. Předseda je povinen svolat jednání výboru vždy, požádá-li o to nadpoloviční počet členů výboru písemnou formou.

Čl. III
Oprávnění osadního výboru

1. Na základě § 121 zákona 128/2000 Sb. o obcích je osadní výbor oprávněn:
a) předkládat zastupitelstvu obce, radě obce a výborům návrhy týkající se rozvoje části obce a rozpočtu obce,
b) vyjadřovat se k návrhům předkládaným zastupitelstvu obce a radě obce k rozhodnutí, pokud se týkají části obce,
c) vyjadřovat se k připomínkám a podnětům předkládaným občany obce, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu v části obce, orgánům obce.
2. Výbor na svých jednáních přijímá usnesení, která musejí být schválena nadpoloviční většinou všech přítomných členů osadního výboru.
3. Hlasování probíhá veřejně. Navrhne-li jeden člen výboru hlasování tajné, bude mu to umožněno.
4. Předseda OV Lubojaty má právo vykázat z jednání osobu, která svým chováním hrubě narušuje jednání OV Lubojaty.

Čl. IV
Jednání osadního výboru

1. Účast členů výboru na jednání OV Lubojaty je povinná. V případě neúčasti se členové výboru omlouvají telefonicky nebo jiným vhodným způsobem předsedovi, nejpozději však do okamžiku zahájení jednání.
2. Osadní výbor je usnášeníschopný, pokud je přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. Není-li výbor usnášeníschopný ani po uplynutí patnácti minut po stanoveném začátku jednání výboru, je jednání rozpuštěno.
3. Jednání řídí předseda, v jeho nepřítomnosti jím pověřený člen OV Lubojaty.
4. Po zahájení jednání výboru seznámí předseda ostatní členy s návrhem programu jednání. Každý člen OV Lubojaty je oprávněn navrhnout doplnění nebo změnu programu.
5. Jednání výboru o jednotlivých bodech programu spočívá v přednesení návrhu daného bodu, v projednání vznesených připomínek členů výboru, s cílem nalézt optimální řešení a vyjádřit je v konečném usnesení. Projednávání musí být vedeno snahou co nejobjektivněji posoudit danou záležitost tak, aby bylo možno přijmout konkrétní a jasné usnesení.
6. Na jednání osadního výboru si mohou jeho členové přizvat k projednání určité záležitosti kteréhokoliv z občanů své části města a požádat o účast zástupce orgánů města.
7. Pokud již nejsou žádné dotazy, připomínky a návrhy, prohlásí předseda OV Lubojaty nebo jím pověřená osoba k vedení schůze rozpravu k tomuto bodu schůze za skončenou a podle potřeby se přikročí k hlasování o konečném usnesení.
8. O průběhu jednání pořizuje zapisovatel zápis z jednání. Zapisovatele určuje předseda OV Lubojaty.
9. Zápis obsahuje minimálně:
* datum a místo jednání osadního výboru
* prezenční listinu přítomných členů
* program jednání
* stručný průběh projednávání jednotlivých bodů
* přijatá usnesení, popř. náměty pro orgány města
* podpis předsedy osadního výboru

Čl. V
Závěrečná ustanovení

1. Tento jednací řád byl schválen na jednání OV Lubojaty dne 12. března 2019 a nabývá účinnosti po schválení tohoto jednacího řádu.
2. Ke změně jednacího řádu OV Lubojaty je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů výboru.

Pavel Musil
předseda OV Lubojaty

KATEGORIE - Archiv aktualit, Osadní výborBřezen 21st, 2019

3 komentáře k článku - “Jednací řád Osadního výboru Lubojaty.”

 1. Od: Beleš

  Připomínka „Jednací řád OV Lubojat“
  Předem děkuji OV za zpracování tohoto dokumentu,který jsem postrádal cca 30 let.
  Nenacházím však zde, transparentnost při hlasování členů OV t.j. adresné popsání v zápisech, jak kteří námi volení členové volili!
  Je potřeba o tuto připomínku do jednacího řádu doplnit.

 2. Od: Dana Kunovská

  Vzhledem k neinformovanosti občanů uvádím následující informaci:
  Jednací řád výborů ZM Bílovce – finanční, kontrolní a osadní výbor byl schválen 5.12.2002, kdy byl zrušen původní ze dne 28.11.2000. Tudíž jednací řád opravdu existuje již téměř 20 let. Pokud bude mít někdo z občanů zájem, zašlu jej k nahlédnutí, žádnému osadním výboru není ale zakázáno, vytvořit si svůj.
  Dana Kunovská

 3. Od: Dana Kunovská

  Vzhledem k neinformovanosti občanů uvádím následující informaci:
  Jednací řád výborů ZM Bílovce – finanční, kontrolní a osadní výbor byl schválen 5.12.2002, kdy byl zrušen původní ze dne 28.11.2000. Tudíž jednací řád opravdu existuje již téměř 20 let. Pokud bude mít někdo z občanů zájem, zašlu jej k nahlédnutí, žádnému osadním výboru není ale zakázáno, vytvořit si svůj.
  Dana Kunovská

Napsat komentář


Redakce lubojaty.cz si vyhrazuje právo mazat podle vlastního uvážení texty anonymní, urážlivé, agresivní, úmyslně komolené a také zjevné provokace.