Lubojaty

Oficiální stránky obce Lubojaty a … :-)

Zápis z jednání k záměru Společenské centrum Lubojaty ze dne 10. 1. 2018 konaného v zasedací místnosti rady města.


1 / 4
Zápis z jednání k záměru Společenské centrum Lubojaty
Datum konání: 10. 01. 2018, od 16:00
Místo konání: Radnice, zasedací místnost rady města
Přítomni: viz prezenční listina (příloha zápisu č. 1)
Jednání se uskutečnilo za účasti členů Zastupitelstva města Bílovce, osadního výboru Lubojaty, tajemníka Ing. Jiřího Hodice, zástupců odboru regionálního rozvoje a odboru investic a údržby majetku MěÚ Bílovec a projektanta Ing. arch. Dušana Rosypala.
Program jednání:
1. Představení požadavků Osadního výboru Lubojaty.
2. Stanovisko Ing. arch. Rosypala k požadavkům a k projektové dokumentaci.
3. Diskuse.

Znění úkolu zastupitelstva města (dále jen ZM):
ZM/U/33/24/17 ukládá

svolat pracovní jednání k řešení Společenského centra Lubojaty za účasti zastupitelstva města, Osadního výboru Lubojaty, projektanta a odpovědných pracovníků, s cílem najít ekonomicky přijatelné řešení
Z.: rada města, T.: 31. 12. 2017
ZM/U/34/24/17 ukládá
osadnímu výboru Lubojaty zpracovat plán využití Společenského centra Lubojaty (akce, počet účastníků)
Z.: Osadní výbor Lubojaty, T.: 12. 12. 2017
ZM/U/35/24/17 ukládá
pravidelně informovat zastupitelstvo města o možnostech získání dotace na realizaci záměru Společenského centra Lubojaty
Z.: rada města, T.: trvalý úkol, 1. termín kontroly 12. 12. 2017

Obsah jednání:
Jednání uvedl starosta Mgr. Pavel Mrva a předal slovo zástupcům osadního výboru Lubojaty (dále jen „OV“).
Za OV se jednání zúčastnili Václav Bartolotti, Vladislav Kučera, Miroslav Havelka a Vladimír Kurka.
V prvém bodu osadní výbor potvrdil dosavadní stanovisko, kdy Společenské centrum podle projektu zcela vyhovuje předpokládanému využití. OV zdůraznil potřebu prostor pro sportovní aktivity dětí, mládeže i dospělých. Vzhledem k havarijnímu stavu budovy stávajících šaten je požadavkem OV první etapu stavby zahájit v nejbližším možném termínu.
OV na základě usnesení ZM v termínu předložil plán využití Společenského centra, vypracovaný na základě konkrétních návrhů občanů a dílčích plánů spolků a organizací působících v obci Lubojaty.

2 / 4
Jednání bylo svoláno z důvodu, že byla vyslovena domněnka, že projekt je „nafouknutý“, drahý a je nutné prodiskutovat možnosti snížení nákladů na realizaci.
Původní zadání pro projektanta znělo – náklady do maximální výše 6 mil. Kč bez DPH (následně upřesněno na část „přístavba“). Původní zpracovatel projektu fa Stospen v průběhu zpracování projektové dokumentace pro územní řízení ukončila svou činnost. Zpracování projektové dokumentace na základě nového výběrového řízení převzal Ing. Dušan Rosypal. Původní kapacita byla navržena 60 osob, následně (v průběhu konzultací při zpracování PD) byl OV vznesen požadavek na zvýšení kapacity na minimálně 100 míst a další požadavky související s rekonstrukcí stávajících prostor.
Ing. Dušan Rosypal obdržel zadání vytvořit společenský sál o kapacitě 100-150 míst u stolu a tomu upravit stávající část šaten, tak aby to mohlo fungovat multifunkčně a zpracovat projektovou dokumentaci sálu tak, aby bylo možné využít jak pro kulturní využití, tak pro sportovní využití.
V současné době je PD zpracována, je vydáno stavební povolení, je zpracována prováděcí projektová dokumentace, je zpracována také projektová dokumentace pro ČOV pro provádění stavby, probíhá povolování ČOV ve vodoprávním řízení (pozn. předpokládané ukončení povolovacího procesu na ČOV je do 2 měsíců, tedy do poloviny 03/2018). Sál je dimenzován tak, aby kapacita shromažďovacího prostoru nepřesáhla 199 míst. Kapacita 200 osob přináší další požadavky na vybavení a provoz z pohledu BO a PO. Pokud by bylo více osob, je nutné na zajištění akce sestavit vnitřní směrnici s pokyny (a zajištění např. tzv. požárními hlídkami). V současné době je naprojektován víceúčelový sál.
Předpokládané náklady činí:
3,2 mil. Kč na rekonstrukci šaten (bez vytápění)
8,6 mil. Kč na přístavbu multifukčního sálu/haly (zde jsou zahrnuta řemesla ZTI, vytápění)
Celkem 11,8 mil. Kč bez DPH, celkové náklady cca 14,2 mil. Kč
Následně bylo upřesněno, že celková předpokládaná cena vč. ČOV by činila 16,1 mil. Kč.
Příjezdová komunikace není předmětem zpracování projektové dokumentace, zahrnuta je vysprávka komunikace a parkoviště je pouze řešeno štěrkem.
Uvedená celková cena podle architekta odpovídá dosahovaným cenám u podobných realizovaných projektů.
Návrhy možných úspor:
Snížení kapacity – není efektivní a úspora nebude velká
Rozdělení na etapy je neefektivní – společné vytápění, problémy s napojením na inženýrské sítě pro sál, zvýšení celkových nákladů.
Z hlediska stavebního provedení je možná realizace návrhu jako celku nebo jen rekonstrukce stávajících šaten, případně rozdělení realizace na 2 etapy (nutná revize projektu).
Na dotaz OV, zda vyhovuje navržené řešení stávajícímu návrhu definovaných potřeb, odpověděl projektant, že dle soupisu navržených aktivit OV odpovídá zpracovaná projektová dokumentace potřebám OV. Vnitřní velikost je 20×11 m. Světlá výška v sále je 5,6 m.

3 / 4
Projektant dopřesňuje, že se nejedná se o tělocvičnu pro profesionální sporty.
Proběhla diskuse nad zadáním úkolu zastupitelstva města, kdy část zúčastněných očekávala již reálné varianty řešení – zlevnění stavby, provozu. Zadání úkolu bylo vyjasněno s tím, že na pracovním jednání by měly být hledány možnosti snížení nákladů na realizaci záměru.
V následné diskusi požadovali zastupitelé od architekta (v souladu s cílem jednání najít ekonomicky přijatelné řešení) informace o možných variantách řešení. Takové informace však nebyl architekt schopen aktuálně poskytnout, při změně zadání by potřeboval prostor pro přepracování projektu.
Opětovně je vznesen dotaz, zda-li lze zmenšit plochu sálu, případně světlou výšku a prostor a tím ušetřit?
Projektant konstatoval, že výše takovéto úspory by neodpovídala dosaženému efektu, sál by již neodpovídal požadavkům OV. OV trvá na předložených požadavcích.
Další variantou je změnit použité materiály či snížit požadavky na materiály (krytina, duté cihly místo plných apod.). Zlevňování materiálů není žádoucí s ohledem na zvýšené náklady na budoucí provoz.
Požadavek snížit náklady i třeba provozní náklady, které byly odhadovány na 970 tis. Kč ročně, např. tzv. nízkoenergetickou stavbu. Bylo konstatováno, že náklady na nízkoenergetickou stavbu by byly ještě vyšší.
Provozní náklady byly vyčísleny tzv. kvalifikovaným odhadem a jejich reálná výše se bude pohybovat dle skutečného využití objektu. Bylo konstatováno, že čím více bude objekt využíván s ohledem na vytápění, může být provoz „levnější“.
Bylo navrženo realizovat výběrové řízení a na základě reálné ceny ať rozhodne zastupitelstvo o realizaci/nerealizaci projektu.
V současné době nedochází k úsporám ve veřejných zakázkách na stavební práce, resp. soutěžené ceny se pohybují v předpokládané hodnotě, a nebo jsou ještě vyšší, firmy nemají kapacitu na plnění zakázek. Realizace veřejné zakázky bude trvat cca 3 měsíce s předpokládaným výsledkem reálné ceny ve výši předpokládané hodnoty zakázky, výrazná úspora provedením výběrového řízení není předpokládána.
Pro vypracování variantního řešení je nutné projektantovi zadat, jaké jsou navrhovány možnosti snížení nákladů (objemové snížení prostoru, snížení požadavků, změna použití navrhovaných materiálů, postupů). Dále je zapotřebí vyčlenit finanční prostředky a vybrat zpracovatele dalších variantních řešení projektu.

Možnosti externího financování:
4 / 4

Dotační tituly z MŠMT směřující do školství (stávající výzvy pro předkládání žádostí jsou ukončeny), ale bylo by nutné zvyšování kapacity školy, tzn. prokázání potřeby navyšovat kapacitu kmenových učeben či zvyšování kapacity stávajících tříd, což ze stávajících trendu vývoje počtu žáků není možné.
Dotace z IROP prostřednictvím MAS do školství, zde-je možné financování do maximální výše 4 mil. Kč.
Dotace pro tzv. „venkov“ nejsou možné z důvodu, že se jedná o místní část, která spadá pod město Bílovec (tzn. nejedná se o samostatnou obec).
Ke stávajícímu záměru – tj. přístavba multifunkční místnosti, jak pro školu, tak pro kulturní a sportovní akce, není v současné době vhodný dotační titul, ani není v současné době informace o tom, zda bude v budoucnu takovýto dotační titul vyhlášen.
Jednou z možností je obdobný dotační titul MŠMT, ze které čerpá p. Šloff prostřednictvím ŠSK Bílovec na výstavbu šaten pro sportovce.
OV konstatuje, že je ochoten učinit veškeré kroky vedoucí k realizaci záměru, ale potřebuje k tomu součinnost Města.
Na základě žádosti p. Petra Klimka bylo zapůjčeno přímo na jednání Miroslavou Foltasovou 1ks paré projektové dokumentace pro stavební povolení.

Závěr:
Bylo konstatováno, že projektová dokumentace byla zpracována Ing. Dušanem Rosypalem v souladu se zadáním a požadavky OV.
V únoru 2018 bude předložen do ZM návrh k rozhodnutí, zda záměr realizovat/nerealizovat, návrh bude před jednáním ZM projednán v komisích a výborech. Součástí návrhu bude také soupis dalších akcí, které Bílovec plánuje realizovat v následujících v roce 2018.

Zapsala: Ing. Blanka Korbelová
K zápisu byly použity také body zaslané p. Kurkou dne 10.1.2018 – zápis OV Lubojaty z jednání.

Přílohy zápisu:
1. Prezenční listina

KATEGORIE - Archiv aktualit, Osadní výborÚnor 8th, 2018

Napsat komentář


Redakce lubojaty.cz si vyhrazuje právo mazat podle vlastního uvážení texty anonymní, urážlivé, agresivní, úmyslně komolené a také zjevné provokace.