Lubojaty

Oficiální stránky obce Lubojaty a … :-)

Zápis ze schůze Osadního výboru Lubojaty dne 4. 12. 2017.


Účast: Václav Bartolotti, Dana Kunovská, Vladislav Kučera, Miroslav Havelka, Vladimír Kurka
Radan Tisovský - Městská policie

1. Náměty a dotazy občanů
a) Přemístění lavičky u kříže na hranici katastru Lubojaty - Bítov
Osadní výbor provedl demontáž lavičky a její uskladnění. Betonový základ bude odstraněn za příznivého počasí
b) Špatný stav dřevěného kříže.
Osadní výbor na žádost Městského úřadu upřesnil informaci o pozici a stavu kříže
c) Provoz komunitního kompostování na kluzišti v zimě.
Provoz komposteru na kluzišti bude v zimním období přerušen. K obnovení komposteru dojde v závěru dubna příštího roku.
d) Křižovatka u čp. 36
Městská policie posoudila dopravní situaci na křižovatce u čp. 36. S p. Tisovským byl upřesněn návrh na umístění zrcadel. Po zpracování odborného posudku bude situace dořešena. Osadní výbor prosí o urychlené řešení vzhledem k nebezpečné situaci na křižovatce.
e) Renovace volebních zástěn.
Během posledních voleb upozornili voliči na špatný stav volebních zástěn. Tyto by bylo vhodné opatřit novým potahem. Znovu žádáme Městský úřad o posouzení.
f) Oprava vytékající vody na místní komunikaci u p. Sulka
Oprava byla provedena.

2. Plán využití Společenského centra Lubojaty.
Plán byl po veřejném projednání doplněn o návrhy občanů a předán radě města.

3. Program rozvoje města Bílovec.
Osadní výbor pověřil předsedu výboru zúčastnit se prací na přípravě programu.

4. Žádost p. Ruska o opravu kanalizace.
Osadní výbor obdržel žádost p. Ruska o opravu kanalizace vedoucí přes jeho pozemek. Pro zjištění stavu provede osadní výbor za příznivého počasí místní šetření za účasti p. Ruska.

5. Čerpání rozpočtu na kulturní akce.
Z rozpočtu byly proplaceny všechny včas plánované a uskutečněné kulturní a společenské akce v obci.
Zbývající částka cca 1000,- Kč bude poskytnuta na základě dodatečné žádosti Fotbalovému klubu Lubojaty po předložení příslušného dokladu.
Osadní výbor vyzývá všechny organizace a spolky v obci, aby v termínu do 31.1.2018 předložily předsedovi OV požadavky na poskytnutí příspěvku z rozpočtu na kulturní a společenské akce v roce 2018.
Příspěvek lze poskytnout na proplacení prokazatelných nákladů souvisejících s akcí určenou veřejnosti, a to až po uskutečnění této akce. Pokud předložené požadavky překročí celkový rozpočet, budou úměrně kráceny.

6. Investice v obci v roce 2018.
Osadní výbor znovu připomíná žádost o převedení prostředků, které v rozpočtu zůstanou po provedení opravy komunikace u p. Sulka, do roku 2018.
V roce 2018 požadujeme provést:
a) Opravu osvětlení na hřbitově
b) Rekonstrukci chodníků na hřbitově.
c) Zpracování rozpočtu na rekonstrukci oplocení hřbitova včetně zídky.
Cílem je kompletně dořešit jednu lokalitu v obci.
Dále osadní výbor žádá o provedení opravy povrchu místní komunikace od hasičské zbrojnice k p. Zdražilovi (čp 67 ) a dále k p. Zuchnickému (čp.57 ). Komunikace je na mnoha místech propadlá v místě plynových přípojek a její stav se neustále zhoršuje. Znovu proto žádáme o zařazení opravy do rozpočtu mimo kapitoly na běžné opravy v obci.

7. Zimní údržba místních komunikací v obci.
Na základě pokynu vedení města projednává předseda osadního výboru požadavky na zimní údržbu místních komunikací (odhrnutí sněhu, posyp komunikací) přímo s pracovníky SLUMBI. Osadní výbor upozorňuje na nevhodné chování pracovníků SLUMBI vůči předsedovi OV. Předseda řeší aktuální stav komunikací v obci, který může být odlišný od stavu v Bílovci. Rovněž je nutné zdůraznit, že předseda osadního výboru zajišťuje požadavky na úkor svého volného času a bez nároku na odměnu, což jistě neplatí o zaměstnancích SLUMBI.

8. Poděkování.
Osadní výbor děkuje všem občanům obce, hlavně pak členům Sboru dobrovolných hasičů, kteří se v roce 2017 podíleli na organizaci společenských akcí v obci.
Osadní výbor také děkuje pracovníkům Městského úřadu i Městské policie za ochotu a vstřícnost při řešení požadavků a námětů občanů. Zvláště pak oceňujeme přístup vedení města, zejména pana starosty Mgr. Pavla Mrvy a paní místostarostky Ing. Sylvy Kováčikové.
Všem přejeme klidné vánoční svátky a v roce 2018 pevné zdraví a mnoho štěstí.

9. Příští schůze osadního výboru bude 8.1.2018 v 18.00 hod,

zapsal Vladimír Kurka

KATEGORIE - Archiv aktualit, Zápisy z jednání OVProsinec 14th, 2017

Napsat komentář


Redakce lubojaty.cz si vyhrazuje právo mazat podle vlastního uvážení texty anonymní, urážlivé, agresivní, úmyslně komolené a také zjevné provokace.