Lubojaty

Oficiální stránky obce Lubojaty a … :-)

Zápis ze schůze Osadního výboru Lubojaty dne 5. 6. 2017.


Účast: Václav Bartolotti, Dana Kunovská, Vladislav Kučera, Miroslav Havelka, Vladimír Kurka

1. Vytékající voda na místní komunikaci u p. Sulka.
Osadní výbor žádá Městský úřad o sdělení termínu provedení opravy.

2 Rekultivace dočasné skládky materiálu na kluzišti.
Po provedené úpravě vláčením a dosypáním hlíny byla plocha po skládce stavebního materiálu předána do užívání.

3. Připomínky a požadavky občanů.

3.1. Pan Emil Beleš požádal osadní výbor o řešení výjezdu z místní komunikace na hlavní silnici u domu p. Kolenčíka čp. 12, kde on sám není schopen bezpečně vyjíždět.
Osadní výbor již zahrnul požadavek pana Beleše do návrhu generelu dopravy dne 22.3.2017.
Návod k zajištění bezpečného výjezdu v daném místě poskytla rovněž Městská policie v úředním záznamu z kontroly ze dne 9.12.2015:
"Pokud je výjezd pro řidiče na místě již tak nebezpečný, že na něj nestačí, pamatuje na to par. 5, odst. 1, písm. 1 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, kdy je povinnost řidiče zajistit, aby k jízdě byl přibrán potřebný počet způsobilých a náležitě poučených osob, jestliže to vyžaduje bezpečnost provozu na pozemních komunikacích."

3.2. Návrh na přidání kontejneru na papír na stanoviště u domu p. Zuchnického čp. 57.
Osadní výbor žádá Městský úřad o posouzení možnosti zvýšit v obci počet kontejnerů na papír, popř. nápojové kartony.

3.3. Zrušení kontejneru na sběr použitých oděvů.
Důvodem ke zrušení kontejneru na textil bylo ukončení činnosti firmy, která sběr textilu zajišťovala. Nyní se hledá nový odběratel použitého textilu.

3.4. Nebezpečný průjezd vozidel po místních komunikacích.
Stále častěji dochází k nebezpečným situacím na místních komunikacích, kdy hrající si děti jsou ohrožovány nezodpovědnými řidiči jedoucími vysokou rychlostí.
Zvlášť nebezpečná je situace na místní komunikaci od domu rodiny Kopcovy čp.120 směrem k hasičské zbrojnici.
Osadní výbor žádá Městský úřad o posouzení možnosti vybudovat na tomto místě zpomalovací retardér.
V této souvislosti žádá osadní výbor o informaci, jak bylo naloženo s našimi návrhy ke generelu dopravy ze dne 22.3.2017.

3.5. Parkování osobních aut na veřejných prostranstvích.
Osobních aut v obci neustále přibývá. Auta všichni potřebujeme k dopravě do práce, k lékaři, za nákupy. Každé auto ale potřebujeme někde zaparkovat. Většina občanů přistupuje k řešení tohoto problému zodpovědně a zřizuje si parkovací místa na svém pozemku, kde auto nikomu nevadí.
Přesto je řada veřejných míst (okolí hřbitova, před výjezdovými vraty hasičské zbrojnice, okraje místních komunikací), kde pravidelně odstavená auta brání přístupu k objektům, ztěžují průjezd jiných aut, a dokonce brání výjezdu záchranných vozidel.
Osadní výbor proto žádá občany, aby sami posoudili, nakolik jejich vozidlo obtěžuje ostatní spoluobčany, a snažili se najít řešení, jak umístit svůj vůz mimo veřejné prostranství.
V této souvislosti osadní výbor nemůže opomenout vozidla čekající na opravu před autoservisem Tomáše Nováka. Je velkou výhodou mít v obci kvalitní autoservis, a většina z nás jeho služeb občas využívá. Odstavujte zde tedy auta podle pokynů pracovníků servisu tak, aby nebránila bezpečnému průjezdu.

4. Příští schůze osadního výboru se uskuteční v pondělí 4.9.2017 v 19.00 hodin

zapsal Vladimír Kurka

KATEGORIE - Archiv aktualit, Zápisy z jednání OVČerven 7th, 2017

Napsat komentář


Redakce lubojaty.cz si vyhrazuje právo mazat podle vlastního uvážení texty anonymní, urážlivé, agresivní, úmyslně komolené a také zjevné provokace.