Lubojaty

Oficiální stránky obce Lubojaty a … :-)

Zápis ze schůze Osadního výboru Lubojaty dne 2.5.2017.


Účast: Václav Bartolotti, Vladislav Kučera, Miroslav Havelka, Vladimír Kurka, omluvena Dana Kunovská.

1. Požadavek Fotbalového klubu Lubojaty na příspěvek.
Pro získání příspěvku z rozpočtu na kulturní akce doporučuje osadní výbor Fotbalovému klubu uspořádat akci pro veřejnost například v rámci ukončení fotbalové sezóny.

2. Vytékající voda na místní komunikaci u p. Sulka.
Osadní výbor nadále požaduje vyřešení problému a souhlasí s výběrem nejvhodnější nabídky na provedení prací podle kriterií Městského úřadu.

3. Rekultivace dočasné skládky materiálu na kluzišti.
Podle dostupných informací provede stavební firma úpravu plochy po skládce stavebního materiálu po krmáši. Osadní výbor žádá Městský úřad, aby v případě prodlení kontaktoval znovu stavební firmu a urgoval provedení rekultivace.

4. Kulturní program ke Dni matek a Dni dětí.
Vystoupení Smíšeného slezského pěveckého sboru COLLEGIUM BONUM plánované na 14. května 2017 se pro onemocnění členů souboru ruší.

5. Směna pozemků u čp. 1
Městský úřad se obrátil na osadní výbor se žádostí o vyjádření k uvažované směně pozemků u čp. 1. Jedná se o část pozemku parc.č.20 o výměře 10 m2 v majetku rodiny pana Miroslava Ruska, který je navrhován ke směně za část pozemku parc.č. 2013/1 o výněře 30 m2 v majetku Města Bílovce, přiléhající k pozemku parc.č. 20 včetně finančního dorovnání.
Osadní výbor doporučuje Městskému úřadu požádat o vyjádření majitele přilehlých nemovitostí. V případě, že těmito nebudou vysloveny oprávněné námitky, osadní výbor se směnou souhlasí.

6. Požadavek na úpravu povrchu části komunikace parc.č. 2013/1.
Osadnímu výboru byl doručen požadavek na úpravu povrchu části místní komunikace parc.č. 2013/1 pomocí asfaltového recyklátu, a to v místě od nově rekonstruované komunikace k čp. 1 směrem k domům čp. 56, čp. 2 a čp. 59 (celkem cca 50 m o šířce 3 metry). Komunikace v těchto místech je v zimě a při deštích rozměklá a nesjízdná.
Osadní výbor žádá Městský úřad o vyjádření, zda lze provést úpravu v rámci havarijních oprav, či zda má být požadavek zahrnut mezi akce plánované v dalších letech.

7. Příští schůze osadního výboru se uskuteční v pondělí 5.6.2017 v 19.00 hodin.

Zapsal Vladimír Kurka.

KATEGORIE - Archiv aktualit, Zápisy z jednání OVKvěten 11th, 2017

Napsat komentář


Redakce lubojaty.cz si vyhrazuje právo mazat podle vlastního uvážení texty anonymní, urážlivé, agresivní, úmyslně komolené a také zjevné provokace.