Lubojaty

Oficiální stránky obce Lubojaty a … :-)

Zápis ze schůze Osadního výboru Lubojaty dne 3. 4. 2017.


Účast: Václav Bartolotti, Dana Kunovská, Miroslav Havelka, Vladimír Kurka
hosté p. Němec, p. Solnický

1. Zahájení.
Schůzi zahájil předseda osadního výboru Václav Bartolotti a přivítal zástupce Fotbalového klubu Lubojaty p. Němce a p. Solnického..
Hosté přednesli stížnost, že Fotbalový klub nebyl vyzván k podání žádosti o příspěvek na kulturní akce a požádali o poskytnutí částky 4000,- Kč na činnost klubu.
Stížností a požadavkem hostů se osadní výbor zabýval v závěru schůze.
2. Vytékající voda na místní komunikaci u p. Sulka.
Na základě žádosti osadního výboru na řešení vody vytékající uprostřed místní komunikace (parc.č. 2013/3) u pana Sulka čp.51 byl městem vypracován položkový rozpočet na realizaci řešení tohoto problému ve výši 96.346,- Kč.
Osadní výbor nadále požaduje vyřešení problému s poznámkou, že rozpočtová cena je značně nadhodnocená.

3. Osvětlení uličky ke kostelu.
Byla provedena výměna svítidla v uličce ke kostelu a ulička je nyní dostatečně osvětlená. Osadní výbor děkuje Městskému úřadu a paní Jarmile Holaňové za rychlé vyřešení požadavku V souvislosti s osvětlením uličky osadní výbor upozorňuje na havarijní stav osvětlení na hřbitově, kde při možném zřícení svítidel hrozí nebezpečí úrazu nebo poškození pomníků.

V zápisu z jednání osadního výboru ze dne 13.2.2017 je uveden požadavek provést z rozpočtu místní části Lubojaty opravu chodníků na hřbitově a plotu kolem hřbitova.
Osadní výbor doporučuje provést současně opravu havarijního stavu osvětlení hřbitova.

4. Rekultivace dočasné skládky materiálu na kluzišti.
Na základě požadavku osadního výboru provede stavební firma úpravu plochy po skládce stavebního materiálu až po krmáši.

5. Náměty přednesené na schůzi osadního výboru 6.3.2017.
Na základě některých přednesených námětů bylo provedeno dne 29.3.2017 místní šetření s následujícími závěry:
- návrh na zpevnění povrchu místní komunikace (parc.č. 1979) od kapličky u hasičské zbrojnice k novostavbě pana Bzonka
Při místním šetření bylo konstatováno značné poškození povrchu části uvedeného pozemku. Dále bylo zjištěno, že pozemek parc.č. 1979 je sice v majetku Města Bílovec, ovšem jedná se o ornou půdu. Zde není povinností majitele udržovat schůdnost a sjízdnost a poškození je povinen odstranit ten, kdo je způsobil. Předseda osadního výboru projednal stav s p. Ondrou Bsonkem, který přislíbil provést úpravu povrchu po dokončení stavebních prací. Osadní výbor nepovažuje za správný postup, kdy je u místních komunikací, historicky jako komunikace užívaných a takto v katastru nemovitostí dříve vedených, změněn druh pozemku.
Proto osadní výbor žádá Městský úřad, aby u uvedeného pozemku zajistil změnu druhu pozemku tak, aby odpovídal účelu a využití pozemku jako komunikace.

- špatný stav komunikace od transformátoru k panu Bachoříkovi (čp 111, parc.č. 1993)
Při místním šetření bylo dohodnuto, že město Bílovec zajistí položkový rozpočet pro případnou opravu, na jeho základě se pak osadní výbor rozhodne, kdy bude oprava realizována.

- špatný stav komunikace od zastávky na Bílovec k panu Chovancovi (čp 99, parc.č. 1964).
Komunikace je v majetku Státního pozemkového úřadu, dle pasportu místních komunikací se jedná o místní komunikaci III. třídy, v současné době je její stav posouzen jako vyhovující.

5. Kulturní program ke Dni matek a Dni dětí.
Osadní výbor připravil vystoupení Smíšeného slezského pěveckého sboru COLLEGIUM BONUM v sále OV Lubojaty dne 14. května 2017 od 14.00 hodin.

6. Kompostér na kluzišti.
Kompostér na kluzišti pro ukládání rostlinného odpadu bude obnoven během tohoto týdne.
V této souvislosti zahrádkářský spolek sdělil osadnímu výboru nesouhlas s případným použitím panelů položených uprostřed kluziště. Osadní výbor tedy doporučuje se dále zpevněním plochy kolem kompostéru nezabývat. Vyvážení kompostéru by bylo vhodné provádět v době, kdy půda na kluzišti není promáčená.
7. Stížnost a požadavek Fotbalového klubu Lubojaty.
Předseda osadního výboru doručil žádost o předložení požadavku na příspěvek na kulturní. akce všem předsedům spolků. Na žádost odpověděli hasiči a zahrádkáři, jejichž žádostem bylo vyhověno. K zamezení dohadů, kdo je zodpovědným zástupcem spolku, žádá osadní výbor všechny spolky, aby poskytly platné kontaktní spojení na spolek.
K žádosti Fotbalového klubu o příspěvek ve výši 4000,- Kč na provoz klubu osadní výbor vyčlenil v rozpočtu na kulturní činnost částku 3000,- Kč z rezervy a z avizovaných úspor u některých schválených akcí. Příspěvek bude poskytnut za stejných podmínek jako u ostatních spolků, tedy po provedení akce pro veřejnost.

8. Příští schůze osadního výboru se uskuteční v úterý 2.5.2017 v 19.00 hodin

zapsal Vladimír Kurka

KATEGORIE - Archiv aktualit, Zápisy z jednání OVDuben 6th, 2017

Napsat komentář


Redakce lubojaty.cz si vyhrazuje právo mazat podle vlastního uvážení texty anonymní, urážlivé, agresivní, úmyslně komolené a také zjevné provokace.