Lubojaty

Oficiální stránky obce Lubojaty a … :-)

Zápis ze schůze Osadního výboru Lubojaty dne 22. 3. 2017.


Účast: Václav Bartolotti, Dana Kunovská, Vladislav Kučera, Vladimír Kurka

Návrhy k novému generelu dopravy města Bílovec.
Mimořádnou schůzi svolal předseda osadního výboru vzhledem k potřebě odevzdat v termínu návrhy k připravovanému generelu dopravy pro město i místní části.
Na základě návrhů občanů a s vědomím, že generel je zpracován pro horizont následujících deseti let, předkládá Osadní výbor Lubojaty tento návrh:
1. Opatření směřující ke zvýšení bezpečnosti chodců v obci
a) prodloužit chodník od Dušků čp. 98 až ke Krayzelům čp. 109
b) dokončit napojení chodníku u požární nádrže na kluziště a areál zahrádkářů.
c) vybudovat chodník od Scheuerlů čp. 92 k Hořínkům čp. 3 a dále k p. Wachtarczykovi čp. 108
d) opravit chodník od Lindovských čp. 36 k hostinci a prodloužit chodník podél hlavní silnice až k p. Zedníčkové čp. 31
e) vybudovat chodník od Smolků čp. 88 k Nykšům čp. 128
f) mezi novým chodníkem a stávajícími chodníky zřídit přechod pro chodce od čp. 92 k zastávce směr Bílovec
g) mezi novým chodníkem a stávajícími chodníky zřídit přechod pro chodce od čp. 88 k panu Krestovi čp. 124

2. Opatření směřující ke zpomalení rychlosti vozidel projíždějících obcí
a) postavit středové ostrůvky sloužící jako zpomalovací prvek na všech vjezdech do obce po hlavní silnici ( u čp. 109, u čp. 3 a u čp. 128)
b) instalovat měřiče rychlosti s informativním panelem na vjezdu do obce u Dušků čp. 98 a u Richterů čp. 95
3. Místní opatření na základě podnětů občanů:
a) technickým opatřením zvýšit bezpečnost obyvatel domu čp. 36 a čp. 102, popř. čp. 26. Jedná se o místa, kde při kluzké vozovce dochází k nárazu vozidel do plotu objektu.
b) vyřešit např. dopravní značkou zajištění bezpečného průjezdu kolem školy ke hřišti. Jsou zde často odstavována vozidla, která brání v průjezdu uživatelům přilehlých nemovitostí a rovněž je ztížen eventuální příjezd záchranných vozidel při konání sportovních a společenských akcí na hřišti.
c) v případě, že budou v rámci generelu řešena jiná nebezpečná místa ve městě a přilehlých částech, zahrnout do řešení znovu i nebezpečný výjezd na hlavní silnici u čp. 12. Situaci zde již důkladně řešila Městská policie v roce 2015, nelze však vyloučit, že bude nalezeno další vhodné řešení.

Zapsal
Vladimír Kurka

Příloha: Plánek obce s vyznačením polohy navrhovaných opatření
planekgenerellubojat

KATEGORIE - Archiv aktualit, Zápisy z jednání OVBřezen 27th, 2017

Napsat komentář


Redakce lubojaty.cz si vyhrazuje právo mazat podle vlastního uvážení texty anonymní, urážlivé, agresivní, úmyslně komolené a také zjevné provokace.