Lubojaty

Oficiální stránky obce Lubojaty a … :-)

Zápis ze schůze Osadního výboru Lubojaty dne 6. 3. 2017.


Účast: Václav Bartolotti, Dana Kunovská, Miroslav Havelka, Vladislav Kučera, Vladimír Kurka
hosté Mgr. Lenka Broskevičová, Bc. Vladan Tisovský

1. Zahájení.
Schůzi zahájil předseda osadního výboru Václav Bartolotti, který seznámil přítomné s programem schůze a přivítal hosta Mgr. Lenku Broskevičovou.
Mgr. Broskevičová přednesla několik námětů k životu v obci a požadavky zahrádkářského spolku a základní školy na příspěvek z rozpočtu na kulturní akce.
Náměty paní Broskevičové se osadní výbor zabýval v závěru schůze.

2. Další změny ve složení osadního výboru.
Václav Bartolotti oznámil, že pan Emil Beleš k 1.3.2017 odstoupil z funkce člena osadního výboru a výbor tak zůstává pětičlenný.
Vzhledem k četným dotazům občanů pak předseda upřesnil postup při změnách ve složení osadního výboru.
Poté, co se vzdali funkce paní Sladká a pan Lindovský, byl osadní výbor doplněn o náhradníky pana Frkala ml. a pana Smolku. Oba jmenovaní se posléze funkce rovněž vzdali. K 31.12.2016 odstoupil z funkce člena osadního výboru pan Oldřich Němec.
Na základě dopisu starosty města Bílovec občané Lubojat navrhli pro doplnění osadního výboru celkem 8 kandidátů, z nichž práci v osadním výboru odmítli Mgr. Lenka Broskevičová, Ing. Jaroslav Seidler a manželé Pončíkovi.

3. Použití rozpočtu na kulturní akce.
K dnešnímu dni bylo z celkové částky určené na podporu kulturní činnosti v obci vyčerpáno 4.961,- Kč, z toho 3.200,- Kč činí příspěvek na obecní ples a 1.761,- Kč na dárky občanům při významném životním jubileu.
Na základě žádosti předsedy osadního výboru byly předloženy požadavky na čerpání z tohoto rozpočtu a osadní výbor všechny předložené požadavky schválil.
Po uspořádání akce bude poskytnut příspěvek na:
- turnaj v nohejbalu (SDH) 1500,-
- soustředění mladých hasičů (SDH) 2500,-
- soutěž rodinných týmů (SDH) 1500,-
- Půlení léta (zahrádkáři) 1500,-
- zájezd do bazénu (SDH + OV) 3000,-
- zájezd do Světa techniky Ostrava (ZŠ) 1500,-
- rozsvěcení vánočního stromu (SDH+OV) 2000,-
Po již dříve schváleném výdaji na dárky k jubileu v rozpočtu zůstává rezerva ve výši 2000,- Kč

4. Krmáš - umístění kolotočů na kluzišti.
Osadní výbor bere na vědomí souhlas vedení města Bílovec s umístěním kolotočů na kluzišti s tím, že konečnou úpravu plochy po deponii stavebního materiálu bude nutné provést až po krmáši.

5. Vytékající voda na místní komunikaci u p. Sulka.
Osadní výbor opětovně žádá město Bílovec o řešení vody vytékající uprostřed místní komunikace u pana Sulka, nejlépe svedením vytékající vody do nejbližší kanalizace.

6. Osvětlení uličky ke kostelu.
Na základě podnětů občanů žádá osadní výbor město Bílovec o posouzení možnosti úpravy veřejného osvětlení uličky ke kostelu a hřbitovu. Zejména část uličky nejblíže hřbitovu a prostor u vrátek na hřbitov jsou nedostatečně osvětlené a hrozí zde nebezpečí úrazu.

7. Návrhy k novému generelu dopravy města Bílovec.
Schůzi osadního výboru navštívil strážník Městské policie v Bílovci Bc. Vladan Tisovský. Seznámil členy osadního výboru s tím, že je připravován nový generel dopravy pro město i místní části, a je možné podávat návrhy na řešení dopravní situace a dopravní bezpečnosti.
Osadní výbor vyzývá občany Lubojat, aby své písemné náměty a návrhy pro zlepšení v uvedené oblasti vložili nejpozději do 20. března 2017 do schránky na dveřích osadního výboru.

8. Náměty přednesené Mgr. Lenkou Broskevičovou.
- návrh na zpevnění povrchu místní komunikace od kapličky u hasičské zbrojnice k novostavbě pana Bzonka

S ohledem na velmi špatný stav této komunikace, kterou mimo jiné používají i žáci místní školy k vycházkám do přírody, žádá osadní výbor město Bílovec o posouzení a stanovisko k možnosti opravy povrchu s cílem zajistit schůdnost komunikace.
V této souvislosti osadní výbor zdůrazňuje, že v podobně špatném stavu jsou komunikace od transformátoru k panu Bachoříkovi a od zastávky na Bílovec k panu Chovancovi. I zde žádá osadní výbor o posouzení a stanovisko k možnosti opravy komunikací.

- návrh neumisťovat komunitní kompostování bioodpadu na kluziště do doby, než bude možný příjezd po zpevněné ploše.

Osadní výbor na základě požadavku řady občanů trvá na umístění komunitního kompostování na kluzišti. Zároveň jako jednu z možností řešit příjezd ke kompostu navrhujeme použít ke zpevnění plochy panely položené uprostřed kluziště. Chodník k zahrádkářské chatě by pak mohl být nově vybudován s využitím dlaždic zbylých po rekonstrukci chodníku od pana Sulka k panu Zdražilovi.

- základní škola má v úmyslu uspořádat oslavy 105 let od založení školy ve spolupráci s myslivci

V případě uskutečnění oslav a předložení požadavku na příspěvek z rozpočtu na kulturní akce lze použít rezervu v rozpočtu.

9. Příští schůze osadního výboru se uskuteční v pondělí 3.4.2017 v 19.00 hodin


zapsal Vladimír Kurka předseda osadního výboru Václav Bartolotti

KATEGORIE - Archiv aktualit, Zápisy z jednání OVBřezen 9th, 2017

Jeden komentář k článku - “Zápis ze schůze Osadního výboru Lubojaty dne 6. 3. 2017.”

  1. Od: Emil Beleš

    Připomínka k b.8:
    Postrádám termín, kdy bude umožněno občanům navážet ke kompostování traviny. Již teď občané začínají s čistěním zahrádek a neví nic. Připomínám, že je povinnosti obce – města toto zajistit.
    S pozdravem

Napsat komentář


Redakce lubojaty.cz si vyhrazuje právo mazat podle vlastního uvážení texty anonymní, urážlivé, agresivní, úmyslně komolené a také zjevné provokace.