Lubojaty

Oficiální stránky obce Lubojaty a … :-)

Zápis ze schůze Osadního výboru Lubojaty dne 13. 2. 2017.


Účast: Václav Bartolotti, Emil Beleš, Dana Kunovská, Miroslav Havelka, Vladislav Kučera, Vladimír Kurka.

1. Doplnění členů osadního výboru.
Osadní výbor byl doplněn poté, co se vzdali funkce někteří z jeho dosavadních členů. Na výzvu starosty města Bílovce podali občané řadu návrhů na nové členy výboru. Poté, co někteří navržení občané práci ve výboru odmítli, byl osadní výbor v Lubojatech doplněn o paní Danu Kunovskou, pana Miroslava Havelku, Vladislava Kučeru a Vladimíra Kurku.
Vladimír Kurka navrhl v zájmu zachování lichého počtu členů výboru, že zůstane náhradníkem. Všichni přítomní se nakonec shodli na tom, že osadní výbor bude pracovat jako šestičlenný s tím, že v případě rovnosti hlasů při hlasování bude rozhodující hlas předsedy.
Poté proběhla volba předsedy. Nejvíce hlasů získal Vladimír Kurka, ten však funkci s ohledem na časovou náročnost odmítl. Funkci předsedy přijal Václav Bartolotti, který obdržel druhý nejvyšší počet hlasů. Vladimír Kurka byl určen místopředsedou a zapisovatelem. Zodpovědnost členů výboru za další oblasti činnosti bude rozdělena na příští schůzi výboru.
Noví členové osadního výboru musí být následně jmenováni do funkce zastupitelstvem města Bílovec.
Osadní výbor se bude scházet kromě prázdnin vždy každé první pondělí v měsíci se zahájením v 18.00, popř.v 19.00 hod během letních měsíců. Každý občan místní části může během schůze osadního výboru přednést své požadavky a náměty.

2. Návrh na opravy v obci v roce 2017.
Dle sdělení předsedy Václava Bartolottiho je pro rok 2017 přidělena místní části Lubojaty z rozpočtu města Bílovec na opravy částka 260.000,- Kč
Po projednání požaduje osadní výbor provést v obci v roce 2017 následující opravy:
I. Oprava chodníků na hřbitově, oprava zídky a plotu kolem hřbitova.
II. Oprava chodníků v dolní části obce (od p. Sulka k p. Zdražilovi)

3. Použití rozpočtu na kulturní akce.
Pro rok 2017 byla v rozpočtu města Bílovec přidělena na podporu kulturního dění v Lubojatech (vedle přímé podpory některých akcí) částka 24.000,- Kč.
Osadní výbor dosud rozhodl využít 5.000,- Kč na zakoupení dárků při návštěvě občanů při významném životním jubileu (70 let, 75 let, 80 let, 85 let, 90 let a dále každý rok) s hodnotou jednotlivého dárku cca 300 - 350 Kč.
Dále osadní výbor již dříve rozhodl přidělit 3.500,- Kč jako příspěvek na úhradu nájmu sálu pro obecní ples.
Předseda osadního výboru nyní požádá všechny spolky v obci o předložení požadavků na příspěvek na jednotlivé kulturní akce. Zbývající částka 15.500,- Kč bude rozdělena úměrně předloženým požadavkům a příspěvek bude poskytnut poté, co se daná akce uskuteční.

4. Příští schůze osadního výboru se uskuteční v pondělí 6. 3. 2017 v 18.00 hodin
předseda osadního výboru
Václav Bartolotti

KATEGORIE - Archiv aktualit, Zápisy z jednání OVÚnor 13th, 2017

Napsat komentář


Redakce lubojaty.cz si vyhrazuje právo mazat podle vlastního uvážení texty anonymní, urážlivé, agresivní, úmyslně komolené a také zjevné provokace.